Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 538054-2022

03/10/2022    S190

Polen-Łódź: Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid

2022/S 190-538054

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 174-490017)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych
Nationaal identificatienummer: 7270021895
Postadres: ul. Żeromskiego 116
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-924
Land: Polen
E-mail: rap@adm.p.lodz.pl
Telefoon: +48 426312104
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zp.p.lodz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B

Referentienummer: RAP.383.35.2022.ATE.D.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34996300 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 174-490017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 08/01/2023
Te lezen:
Datum: 09/01/2023
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 11/10/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 12/10/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 11/10/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 12/10/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: