Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 538054-2022

03/10/2022    S190

Polska-Łódź: Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

2022/S 190-538054

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 174-490017)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: 7270021895
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 116
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-924
Państwo: Polska
E-mail: rap@adm.p.lodz.pl
Tel.: +48 426312104
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zp.p.lodz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B

Numer referencyjny: RAP.383.35.2022.ATE.D.
II.1.2)Główny kod CPV
34996300 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 174-490017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 08/01/2023
Powinno być:
Data: 09/01/2023
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/10/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 12/10/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: