The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 538063-2022

03/10/2022    S190

Nederland-Katwijk: Software en informatiesystemen

2022/S 190-538063

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 187-528725)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Katwijk
Nationaal identificatienummer: 48716944
Postadres: Koningin Julianalaan 3
Plaats: KATWIJK
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2224EW
Land: Nederland
Contactpersoon: Peter Kuijer
E-mail: inkoop@katwijk.nl
Telefoon: +31 714065000
Fax: +31 714065000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.katwijk.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Applicaties Sociaal Domein

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Katwijk is voornemens om een Overeenkomst aan te gaan met één Opdrachtnemer voor de levering

(inclusief het gebruiksrecht), de implementatie, het beheer en het onderhoud van een ICT-oplossing (inclusief

koppelingen) voor het Sociaal Domein voor Gemeente Katwijk. Eveneens maakt een conversie van de

bestaande oplossingen naar de nieuwe ICT-oplossing deel uit van de Opdracht. Gemeente Katwijk beoogt een

langdurig partnership hieromtrent aan te gaan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 187-528725

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Looptijd in maanden: 5

Te lezen:

Looptijd in maanden: 60

VII.2)Overige nadere inlichtingen: