Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538075-2021

22/10/2021    S206

Poland-Gryfice: Refuse and waste related services

2021/S 206-538075

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Gryfice
National registration number: 8571821013
Town: Gryfice
NUTS code: PL Polska
Postal code: 72-300
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Skotnik
E-mail: skotnik@urzad.gryfice.eu
Internet address(es):
Main address: www.gryfice.eu
Address of the buyer profile: www.gryfice.eu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://umgryfice.eb2b.com.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz transport odpadów z terenu Gminy Gryfice do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Słajsinie

Reference number: WPG.271.12.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz transport odpadów z terenu Gminy Gryfice do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Słajsinie.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz transport odpadów z terenu Gminy Gryfice do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Słajsinie.

Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (załącznik nr 1 do SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz projekt umowy stanowiący (załącznik nr 2 do SIWZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin EURO 6 lub wyższą / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gryfic, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z poźn. zm.), w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.);

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych, gdzie masa przetransportowanych odpadów nie była mniejsza niż 5 000 Mg / rok.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował pojazdami niezbędnymi do wykonania zamówienia:

Lp. Typ pojazdu Minimalna liczba sztuk

1 Pojazd przystosowany do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych

i normą spalin nie niższą niż Euro 5. 4

2 Pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych i normą spalin nie niższą niż Euro 5. 2

3 Pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami i normą spalin nie niższą niż Euro 5. 1

4 Pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej i normą spalin nie niższą niż Euro 4. 2

Łączna liczba wymaganych pojazdów: 9

Wykonawca jest zobowiązany na dzień 01.01.2022 r. spełnić obowiązki nałożone ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.

poz. 317).

Wszystkie pojazdy bezpylne, o zabudowie bębnowej, hakowce i kontenerowce z HDS winny spełniać wymogi normy emisji spalin EURO 5 lub wyższej, zgodnie z treścią Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. Kolejne nabywane przez Wykonawcę pojazdy winny być w najaktualniejszej obowiązującej normie emisji spalin, albo posiadające rozwiązania, które redukują zanieczyszczenie środowiska, np. z silnikami napędzanymi ogniwami paliwowymi, energią elektryczną lub gazem ziemnym.

Dopuszcza się użytkowanie pojazdów obsługi towarzyszącej, tj. skrzyniowych/VAN do dystrybucji pojemników, mobilnych urządzeń myjących pojemniki w klasie nie niższej niż EURO 4 zgodnie z treścią Dyrektywy 98/69/EC i 2002/80/EC.

Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.

c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował bazą magazynowo - transportową spełniającą wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz. 122).

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

w celu wykonania zamówienia publicznego, z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 8 do SWZ

- opis bazy transportowo- magazynowej spełniającą wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz. 122) zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu Umowy przepisami prawa, w szczególności:

1. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska

2. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

3. Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

4. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice (Uchwała R XXV/268/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 września 2020 r.).

5. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w projekcie umowy.

6. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 152-404823
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej : https://umgryfice.eb2b.com.pl/;

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

08.2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1 Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.

2 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawyPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6 Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021