Dienstleistungen - 538088-2018

06/12/2018    S235

Nederland-'s-Hertogenbosch: Programmering van systeem- en gebruikerssoftware

2018/S 235-538088

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente 's-Hertogenbosch
Nationaal identificatienummer: 491878990
Postadres: Wolvenhoek 1
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5211 HH
Land: Nederland
Contactpersoon: Bart Coenemans
E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl
Telefoon: +31 736155155
Fax: +31 736155538
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.s-hertogenbosch.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digitalisering Woningbestand

Referentienummer: 8067664
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72211000 Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg besteden de digitalisering van een deel van het woningbestand aan. Deze aanbesteding wordt gegund o.b.v. een eerste tranche. De digitalisering heeft vooral ten doel woningverbeterende maatregelen te treffen die leiden tot een lager energieverbruik.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 192 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72212000 Programmering van toepassingssoftware
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Hertogenbosch en Tilburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De eerste tranche betreft 500 grondgebonden woningen ’s-Hertogenbosch en 450 niet-grondgebonden woningen Tilburg. Hierna kunnen binnen de looptijd van de raamovereenkomst nog meerdere tranches volgen. De geraamde waarde betreft de eerste tranche.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit (beantwoording wensen) / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

OPZuid

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 170-386893
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Digitalisering Woningbestand

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Woonconnect B.V.
Nationaal identificatienummer: 59494557
Postadres: Postelstraat 49
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5211 DX
Land: Nederland
E-mail: henk.van.evert@tweesnoeken.nl
Telefoon: +31 736140408
Internetadres: http://www.woonconnect.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 192 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 192 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De opgegeven definitieve waarde betreft een eerste tranche woningen. Het bedrag is gebaseerd op de prijs per grondgebonden woningen maal het aantal van dit type woningen plus de prijs per niet-grondgebonden woning maal het aantal van dit type woningen in deze eerste tranche. Het betreft hier een raamovereenkomst. De uiteindelijke waarde van deze opdracht aan het einde van de looptijd hoger liggen, omdat er naar verwachting nog meer tranches volgen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202390
Fax: +31 736202382
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/12/2018