Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538089-2021

22/10/2021    S206

Poland-Stryszów: Refuse and waste related services

2021/S 206-538089

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Stryszów
National registration number: 072182108
Postal address: Stryszów 149
Town: Stryszów
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 34-146
Country: Poland
Contact person: Ewelina Rak, Agnieszka Rusin, Krzysztof Drążek
E-mail: gmina@stryszow.pl
Telephone: +48 338797412
Internet address(es):
Main address: https://bip.malopolska.pl/ugstryszow
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stryszów

Reference number: IiR.271.9.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryszów. Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwianie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania powinno być zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Gmina Stryszów

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Stryszów pochodzących od:

- właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

- właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na obszarze zgodnym z załącznikiem nr 12 do SWZ.

b) zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których

znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

c) bieżące wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów komunalnych sortowanych (papier – worek niebieski, tworzywa sztuczne oraz metal – worek żółty, szkło – worek zielony, odpady biodegradowalne – worek brązowy) oraz odpadów zmieszanych (worek czarny),

d) wyposażenie na swój koszt zainteresowanych nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz zainteresowanych nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w pojemniki służące do zbiórki popiołu i żużli z napisem „POPIÓŁ”;

e) wyposażenie na swój koszt wszystkich nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz wszystkich nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

w pojemniki służące do zbiórki odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z napisem "ODPADY ZMIESZANE";

f) opracowanie, wydrukowanie i dystrybucja harmonogramów odbioru odpadów komunalnych wśród właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Stryszów, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Stryszów;

g) wygenerowanie, wydrukowanie i dystrybucja kodów kreskowych (naklejek) wśród właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Stryszów.

h) Obsługa mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 6 razy w roku poprzez podstawienie w dniu zbiórki 2 samochodów na odpady wielkogabarytowe, remontowo-budowlane i zużyte opony oraz transport tych odpadów w terminach i miejscu wskazanych przez Wójta Gminy Stryszów.

Dane charakteryzujące Gminę:

1. Gmina Stryszów składa się z 6 wsi tj. Dąbrówka, Leśnica, Łękawica, Stronie, Stryszów, Zakrzów. Powierzchnia gminy Stryszów wynosi 46,05 km2.

2. Liczba mieszkańców Gminy Stryszów zameldowanych na dzień 30.09.2021r. wynosi 6820.

3. Liczba nieruchomości wynosi 2208 budynków (zamieszkałych oraz takich na których znajdują się domki letniskowe lub inne wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe).

4. Liczba złożonych deklaracji:

- przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 1898,

- przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – 122.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. Jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Stryszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

2. Posiada aktualny wpis w charakterze podmiotu Transportującego odpady do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), w zakresie:

1) zmieszane odpady komunalne (w tym popiół) – kod: 20 03 01,

2) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury – kod: 20 01 01, 15 01 01,

3) szkło oraz opakowania ze szkła – kod: 20 01 02, 15 01 07,

4) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych – kod: 20 01 39, 15 01 02,

5) metale oraz opakowania z metali – kod: 20 01 40, 15 01 04,

6) odpady ulegające biodegradacji – kod: 20 02 01, 20 01 08,

7) odzież i tekstylia – kod: 20 01 10, 20 01 11,

8) odpady wielkogabarytowe – kod: 20 03 07,

9) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – kod: 17 01 01, 17 01 07,

10) zmieszane odpady opakowaniowe – kod: 15 01 06,

11) opakowania wielomateriałowe – kod: 15 01 05,

12) zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135 oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż w 200121, 200123 zawierające niebezpieczne składniki – kod: 20 01 35*, 20 01 36,

13) zużyte opony – kod: 16 01 03,

14) leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod: 20 01 32,

15) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 – kod: 20 01 28,

16) baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602, 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie – kod: 20 01 33*,

17) baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 – kod: 20 01 34,

18) odpady z czyszczenia ulic i placów – kod: 20 03 03.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. W okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dwie usługi obejmujące odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z co najmniej 1800 nieruchomości (każda usługa).

2. Będzie dysponował na czas realizacji zamówienia następującym sprzętem:

- pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z możliwością opróżniania pojemników o poj. 120 litrów w ilości 2 szt.,

- pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w ilości 2 szt.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 9 do SWZ – wzór umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Informacje dotyczące wykluczenia z postępowania:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Informacje dotyczące składanych ofert:

Na ofertę składa się:

1) wypełniony formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;

2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik lub w przypadku oferty składanej wspólnie Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy).

3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) - wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ;

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;

5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór stanowi załącznik Nr 4 do SWZ;

6) w przypadku wniesienia wadium w jednej z form niepieniężnych, należy przekazać dokument potwierdzający wniesienie wadium.

W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca, winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a następnie w celu utrzymania w poufności tych informacji, złożyć je w wydzielonym pliku oraz oznaczyć informacją – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone w Rozdziale VIII SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021