Dienstleistungen - 538101-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsergebnisse - Offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Prag: Architekturentwurf

2018/S 235-538101

Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Městská část Praha 6
00063703
Čs. armády 23
Praha 6
160 52
Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Jana Jelínková
Telefon: +420 220189900
E-Mail: jjelinkova@praha6.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.praha6.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c627de13-273e-41ce-ac6a-3bd9a924af60

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Seniorské centrum Šatovka

Referenznummer der Bekanntmachung: 06/18/SON
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení rekonstrukce a dostavby Seniorského centra Šatovka, v Dejvicích, na adrese V Šáreckém údolí 81/74, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA. Řešené území se nachází v přírodním parku Šárka - Lysolaje, na parc. č. 2234, 2235/2, 2236 v k.ú. Dejvice. Řešené území je v současnosti celek pod jedním oplocením. V platné ÚPD má řešené území kód VV-C.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně: a) celková architektonická a urbanistická kvalita řešení; b) funkčnost návrhu.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 124-283043

Abschnitt V: Wettbewerbsergebnisse

Der Wettbewerb endete ohne Vergabe: nein
V.3)Zuschlag und Preise
V.3.1)Datum der Entscheidung des Preisgerichts:
16/10/2018
V.3.2)Angaben zu den Teilnehmern
Anzahl der in Erwägung gezogenen Teilnehmer: 14
V.3.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
ASGK Desing, s.r.o. (Ing. arch. Gabriela Kaprálová)
Františka Křižíka 1
Praha 7
170 00
Tschechien
E-Mail: kapralova@asgk.cz
NUTS-Code: CZ010
Der Gewinner ist ein KMU: nein
V.3.4)Höhe der Preise
Höhe der vergebenen Preise ohne MwSt.: 1 400 000.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. pořadí - ASGK Desing s.r.o. - 625 000 CZK, 2. pořadí - Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ing. arch. Jiří Matys, Ing. arch. Šárka Voříšková - 325 000 CZK, 3. pořadí - Igloo Architekti, s.r.o. - 300 000 CZK; odměna - Studio Perspektiv, s.r.o. - 100 000 CZK a Stopro, s.r.o. - 50 000 CZK.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018