Services - 538117-2021

Submission deadline has been amended by:  598416-2021
22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Software maintenance and repair services

2021/S 206-538117

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Postal address: Al. Jana Pawła II Nr 70
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-175
Country: Poland
E-mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Telephone: +48 223184311
Fax: +48 223185411
Internet address(es):
Main address: www.arimr.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Państwowa osoba prawna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odnowienie wsparcia wraz z przedłużeniem subskrypcji dla posiadanego systemu Forcepoint Web/Email Security

Reference number: DPiZP.2610.14.2021
II.1.2)Main CPV code
72267000 Software maintenance and repair services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu, potwierdzonego Certyfikatami, dostępu do Usługi Opieki Serwisowej (dalej: „UOS”) (w przypadku Oprogramowania do UOS wraz z Subskrypcją):

1) dla Oprogramowania wskazanego w Tabeli nr 1 (Rozdział I.1, ppkt 2.1.1. SWZ) przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 ppumowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia UOS i Subskrypcji,

2) dla Urządzeń Forcepoint V10000 Appliance V10000 G4R2 w liczbie 2 szt., które Zamawiający nabył i z których korzysta na podstawie odrębnej umowy:

a) Forcepoint V10000 Appliance Extended Hardware Warranty(New) (kod: V10KEHW12-0-XX24-X-N) – przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 ppumowy nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi UOS

na zasadach określonych w ppumowy oraz ogólnych warunkach producenta Urządzeń i Oprogramowania.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72266000 Software consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Warszawa i Piaseczno

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu, potwierdzonego Certyfikatami, dostępu do Usługi Opieki Serwisowej (dalej: „UOS”) (w przypadku Oprogramowania do UOS wraz z Subskrypcją):

1) dla Oprogramowania wskazanego w Tabeli nr 1 (Rozdział I.1, ppkt 2.1.1. SWZ) przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w §2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia UOS i Subskrypcji,

2) dla Urządzeń Forcepoint V10000 Appliance V10000 G4R2 w liczbie 2 szt., które Zamawiający nabył i z których korzysta na podstawie odrębnej umowy:

a) Forcepoint V10000 Appliance Extended Hardware Warranty(New) (kod: V10KEHW12-0-XX24-X-N) – przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi UOS,

na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy oraz na zasadach określonych w ogólnych warunkach producenta Urządzeń i Oprogramowania.

2. Wykonawca zapewni również Zamawiającemu do 300 godzin konsultacji technicznych w okresie obowiązywania Umowy, jednak nie mniej niż 150 godzin, w zakresie problemów dotyczących Urządzeń lub Oprogramowania. Konsultacje będą obejmowały analizy, audyty oraz rekomendację dot. Urządzeń oraz Oprogramowania jak również wszelkiego rodzaju prace rekonfiguracyjne Urządzeń oraz pomoc przy pracach technicznych przeprowadzanych przez Zamawiającego, w Lokalizacjach. Konsultacje będą świadczone w języku polskim.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ oraz na ogólnych warunkach Producenta.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy Certyfikatu i dokumentu zawierającego ogólne warunki producenta / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. O zamówienie objęte niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w Rozdz. III.1. SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w Rozdz. III.2. SWZ.

II. Zamawiający wykluczy z postępowania, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O niniejsze zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1.1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych: co najmniej 1 (jedną) usługę (umowę) polegającą na świadczeniu usługi opieki serwisowej dla oprogramowania lub systemu służącego do monitorowania oraz kontrolowania i analizy ruchu sieciowego typu web, ftp, mail, pod kątem niebezpiecznej zawartości i świadczonej przez okres co najmniej 6 miesięcy, o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

1.2. dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:

1.2.1. jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadającą specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Forcepoint Web Security System Engineer lub równoważnym certyfikatem dotyczącym systemu Forcepoint,

1.2.2. jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadającą specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Forcepoint Email Security System Engineer lub równoważnym certyfikatem dotyczącym systemu Forcepoint,

1.2.3. jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadającą specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Forcepoint DLP System Engineer lub równoważnym certyfikatem dotyczącym systemu Forcepoint.

IV.1. Zawartość ofert

1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym wg Załącznika nr 1 do SWZ za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

2. Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

2.1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.

2.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy do jego reprezentowania, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym.

2.3. Dowód wniesienia wadium. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, powinno ono obowiązywać przez cały okres związania ofertą.

2.4. Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. Zobowiązanie winno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

cd.

Zapisy pkt 2.1. i 2.2. oraz Rozdz. IV.5 SWZ stosuje się odpowiednio.

2.5. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”) sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Dokument JEDZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Dokument JEDZ musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazania, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ

IV.2 Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

1. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument w postaci elektronicznej. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu w postaci elektronicznej.

1.1. Zamawiający udostępnia Wykonawcom plik, w formacie XML, wygenerowany z narzędzia ESPD, który stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

1.2.Zamawiający informuje, że pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl Urząd Zamówień Publicznych udostępnił nieodpłatne narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie JEDZ, o którym mowa w Rozdz. IV.1. pkt 2.5. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie JEDZ, o którym mowa w Rozdz. IV.1. pkt 2.5. SWZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest Platforma Zakupowa.

5. Dokument elektroniczny JEDZ należy złożyć w formacie PDF.

6. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 128 ust. 1 ustawy.

IV.3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w formie elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności, w poniższym zakresie:

1. braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

1.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

1.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Minimum level(s) of standards possibly required:

cd

1.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

1.3.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

1.3.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

1.3.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

1.3.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

- sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

1.4. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

2. potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej:

2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

2.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

IV.4. Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdz. IV.3 pkt 1.1. SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdz. IV.3 pkt 1.1. SWZ;

1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdz. IV.3 pkt 1.2. SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

cd.

1.2.1. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie pkt. 2 stosuje się.

IV.5. Zasady i warunki korzystania przez Wykonawcę ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

1.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

1.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych wymienionych w Rozdz. IV.3 pkt 1.1. – 1.3. SWZ. Postanowienia Rozdz. IV.3. SWZ stosuje się odpowiednio.

IV.6. Klauzule informacyjne w zakresie danych osobowych

W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1

Minimum level(s) of standards possibly required:

cd.

oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.), dalej: „RODO” Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku postępowania jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazanych w pkt 1.

3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy,

4.2. organy kontrolne,

4.3. osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),

4.4. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

VII. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy informuje, że komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/arimr. Ponadto Zamawiający udostępnia informacje dotyczące formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych umożliwiających pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.

2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje.

3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.

4. Włączona obsługa JavaScript.

5. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików PDF.

6. Platforma Zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

I. Dotyczy Sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1.1. dostarczył Certyfikaty i dokument zawierający ogólne warunki producenta w zakresie UOS i Subskrypcji do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w Warszawie najpóźniej w terminie 10 Dni Roboczych* od dnia podpisania Umowy;

1.2. zapewnił Zamawiającemu, potwierdzony Certyfikatami, dostęp do UOS na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ, oraz w ogólnych warunkach Producenta:

1.2.1 w przypadku Oprogramowania wskazanego w Tabeli nr 1, w Rozdziale I, ppkt 2.1.1., do UOS wraz z Subskrypcją – przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w §2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia UOS i Subskrypcji;

1.2.2 dla Urządzeń wskazanych w Rozdziale I, ppkt 2.1.2 SWZ - przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi UOS.

UWAGA:

*W przypadku, gdy Wykonawca w ramach kryterium oceny ofert (patrz Rozdział XI SWZ) wskaże w Formularzu Ofertowym termin dostawy krótszy niż wymagany powyżej w pkt 1.1. termin ten zostanie wpisany w § 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy.

2. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

II. Zamawiający informuje, że zgodnie z procedurą wskazaną w art. 139 ust. 1 ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ) w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie winno zawierać informacje określone w art. 516 ust. 1 ustawy, w szczególności wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1 10 (dziesięciu) dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

6.2 15 (piętnastu) dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przekazana w inny sposób niż określony w pkt. 6.1.;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

7.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie:

8.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021