We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 538118-2021

22/10/2021    S206

Polska-Kraśnik: Usługi związane z odpadami

2021/S 206-538118

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kraśnik
Krajowy numer identyfikacyjny: 431019402
Adres pocztowy: Lubelska 84
Miejscowość: Kraśnik
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 23-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Breś
E-mail: zp@krasnik.eu
Tel.: +48 818251540
Faks: +48 818251520
Adresy internetowe:
Główny adres: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=51
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kraśnik

Numer referencyjny: WIR.FiZP.271.1.27.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Kraśnik i ich zagospodarowania oraz wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki) najpóźniej 7 dni przed pierwszym planowanym terminem odbioru odpadów, wynikającym z harmonogramu odbioru. Utworzenie najpóźniej do dnia 31.01.2022 r. oraz utrzymanie i obsługa 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Kraśnik wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów komunalnych oraz usunięcie do 120 Mg odpadów pochodzących z uprzątnięcia dzikich wysypisk znajdujących się na terenie miasta Kraśnik.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90918000 Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraśnik

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Kraśnik i ich zagospodarowania oraz wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki) najpóźniej 7 dni przed pierwszym planowanym terminem odbioru odpadów, wynikającym z harmonogramu odbioru. Utworzenie najpóźniej do dnia 31.01.2022 r. oraz utrzymanie i obsługa 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Kraśnik wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów komunalnych oraz usunięcie do 120 Mg odpadów pochodzących z uprzątnięcia dzikich wysypisk znajdujących się na terenie miasta Kraśnik.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

3. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące prace przy realizacji przedmiotu zamówienia (praca fizyczna) były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Ustalenie warunków zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda osoba biorąca czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia była zatrudniona na powyższych warunkach.

2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu:

a) aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 3 są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę/y przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności na składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszej literze, wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenie dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczania, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za okres rozliczeniowy.

4. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, krajowych ocen technicznych, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium środowiskowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia wynosi: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, przy czym rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od 01.01.2022 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

a) posiadania aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kraśnik, w zakresie wszystkich kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia,

b) posiadania wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem art. 233 ustawy o odpadach lub ważne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych w zakresie wszystkich kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek dotyczący:

wykonania należycie, w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie:

a) usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, przy czym łączna wartość już wykonanych usług polegających na odbiorze

i zagospodarowaniu odpadów wynosi minimum 5 000 000,00 zł brutto i łączna masa odpadów wynosi co najmniej 8 000 Mg, przy czym wartość jednego z zadań polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wynosiła co najmniej 2 500 000,00 zł brutto,

b) usługi polegającej na prowadzeniu co najmniej 1 punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez okres co najmniej 1 roku

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem należycie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, przy czym łączna wartość już wykonanych usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów wynosi minimum 5 000 000,00 zł brutto i łączna masa odpadów wynosi co najmniej 8 000 Mg, przy czym wartość jednego z zadań polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wynosiła co najmniej 2 500 000,00 zł brutto oraz usługi polegającej na prowadzeniu co najmniej 1 punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez okres co najmniej 1 roku

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa wzór stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IV kwartał roku 2023.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp.

2) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3) Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

6) Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części z uwagi na względy techniczne, organizacyjne i ekonomiczne.

8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9) Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10) Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 3% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług będących przedmiotem zamówienia w przypadku, gdy po upływie obowiązywania umowy nie zostanie wybrany wykonawca (przedłużająca się procedura przetargowa).

11) Zamawiający nie wymaga złożenie oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

12) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424.

W tytule przelewu należy wpisać:. Wadium - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kraśnik”.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 25.11.2021 r. do godz. 11:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego) i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń łub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp tj.:

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 107 ust 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, (...)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-675
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021