Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538125-2021

Submission deadline has been amended by:  606330-2021
22/10/2021    S206

Croatia-Poreč: Architectural design services

2021/S 206-538125

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Institut za poljoprivredu i turizam
National registration number: 03850982961
Postal address: Karla Huguesa 8
Town: Poreč
NUTS code: HR03 Jadranska Hrvatska
Postal code: 52440
Country: Croatia
Contact person: mr.sc. Ninoslav Luk
E-mail: ninoslav@iptpo.hr
Telephone: +385 52408333
Fax: +385 52431659
Internet address(es):
Main address: www.iptpo.hr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0037843
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ugovaranje usluge projektiranja - Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade instituta, izgradnju gospodarske zgrade i adaptaciju postojeće zgrade s pristupnom infrastrukturom

Reference number: JN1-2021
II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ova nabava odnosi se na ugovaranje usluge projektiranja - Izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade instituta, izgradnju gospodarske zgrade te adaptaciju postojeće zgrade s pristupnom infrastrukturom. Ova nabava odnosi se na provedbu javnog natječaja za provedbu izbora projektanta čije će ugovorene usluge biti povezane s provedbom infrastrukturnog projekta po svim aktivnostima provedbe.

Postupak nabave sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP konkurentnost i kohezija temeljem poziva na natječaj „Priprema IRI infrastrukturnih projekta", referentne oznake: KK.01.1.1.09, a provodi se prema odobrenom planu nabave i planu aktivnosti na projektu "Znanstvena platforma za istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi - dogradnja i opremanje Instituta za poljoprivredu i turizam", KK.01.1.1.09.0030.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 256 685.83 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71230000 Organisation of architectural design contests
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR03 Jadranska Hrvatska
Main site or place of performance:

POREČ, 52440, Karla Huguesa 8

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet nabave odnosi usluge projektiranja - Izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade instituta,izgradnju gospodarske zgrade te adaptaciju postojeće zgrade s pristupnom infrastrukturom . Projektna dokumentacija iz ugovorenog projektnog zadatka mora rezultirati ishođenjem građevinske dozvole sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 76/2007

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: STRUČNJAK 1. Projektant arhitekt.Gospodarski subjekt prilaže popis glavnih usluga realiziranih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 10 godina koje prethode toj godini. / Weighting: Prema uputama DON-a
Quality criterion - Name: STRUČNJAK 2. Projektant građevinske struke.Gospodarski subjekt prilaže popis glavnih usluga realiziranih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 10 godina koje prethode toj godini. / Weighting: Prema uputama DON-a
Cost criterion - Name: Broj bodova koje će ponuda dobiti za ovaj kriterij, određuje se primjenom navedene formule.Za ovaj kriterij ponuditelj može dobiti najviše 50 bodova. / Weighting: C=Cmin/Cp)x50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 256 685.83 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

U ovom postupku javne nabave predmet nabave je jedinstvena projektna cjelina koja uključuje:

o izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju (dogradnju) nove zgrade instituta s pratećom gospodarskom zgradom

o izradu projektne dokumentacije za adaptaciju postojeće zgrade instituta;

o izradu projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture za nove građevine

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

(uvjeti sposobnosti)

4.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana

Gospodarski subjekt mora dokazati da je upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt dužan je ispuniti ESPD obrazac kao sastavni dio ponude, i to Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sebe i za sve gospodarske subjekte.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD-u kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno naprijed navedenom,naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Javni naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente, i to kako slijedi:

1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Naručitelj će smatrati da je Izvršitelj izvršio ugovor potpisivanjem Zapisnika o okončanom obračunu uz prethodno praćenje realizacije ugovora po fazama sve kako bi se realiziralo plaćanje definirano u točci 7.14. DON-a i koja je ujedno i dio prijedloga ugovora o javnoj nabavi usluga.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/11/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/11/2021
Local time: 23:59
Place:

Sjedište naručitelja: Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

Information about authorised persons and opening procedure:

Nnoslav Luk i Eva Mlinar, oba ovlaštena predstavnika imaju certifikat u području javne nabave.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

-

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021