Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538132-2021

22/10/2021    S206

Poland-Kołaczyce: Refuse and waste related services

2021/S 206-538132

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Kołaczyce
Postal address: ul. Rynek 1
Town: Kołaczyce
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-213
Country: Poland
Contact person: Marzena Knap
E-mail: marzena.knap@kolaczyce.itl.pl
Telephone: +48 134460221
Fax: +48 134460258
Internet address(es):
Main address: www.kolaczyce.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://kolaczyce-itl.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://kolaczyce-itl.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczyce

II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczyce”

2. Odbiór wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczyce, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

3. Kompleksową obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) zlokalizowanego przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Kołaczycach (działka o nr ewid. 1129 – obręb Kołaczyce) oraz odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w PSZOK.

4. Zagospod

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczyce”

2. Odbiór wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczyce, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

3. Kompleksową obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) zlokalizowanego przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Kołaczycach (działka o nr ewid. 1129 – obręb Kołaczyce) oraz odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w PSZOK.

4. Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia tj.:

posiada aktualne wpisy i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm).

posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Kołaczyc, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm).

posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.. Dz. U. z 2021r. poz.779

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia tj.:

posiada aktualne wpisy i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm).

posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Kołaczyc, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm).

posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.. Dz. U. z 2021r. poz.779

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że

wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych o wartości nie mniejszej niż brutto: 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj.:

bazą magazynowo- transportową usytuowaną w Gminie Kołaczyce lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy, na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

pojazdami: co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadów, 1 pojazd przystosowany do przewozu odpadów wielkogabarytowych, 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, dodatkowo 1 pojazd umożliwiający odbieranie odpadów z trudno dostępnych miejsc np. ciągnik rolniczy 2-napędowy z przyczepą. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:10

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Listopad 2021

VI.3)Additional information:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.

2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt.1lit. a, c

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a;

4. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a,, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

VII.3 CD.

Forma składania dokumentów:

1. Ofertę i JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

2. Oświadczenie o którym mowa w VI.6 SWZ oraz zobowiązanie, o którym mowa VI.9 SWZ składa się wraz z ofertą w formie elektronicznej.

3. Do składania podmiotowych środków dowodowych zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

4. Sposób komunikacji z Zamawiającym został określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021