Services - 538136-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Zwolle: Reparatie en onderhoud van pompen

2021/S 206-538136

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Shared Service Centrum Ons
Nationaal identificatienummer: 70046069
Postadres: Luttenbergstraat 2
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 8012EE
Land: Nederland
Contactpersoon: Mariëtte Röttgering
E-mail: m.rottgering@ssc-ons.nl
Telefoon: +31 682773458
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ssc-ons.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/393192
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313708&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313708&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud drukriolering 2022

Referentienummer: 25960-2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50511000 Reparatie en onderhoud van pompen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Kampen is voornemens een leverancier te contracteren die de volgende werkzaamheden uitvoert:

• Het uitvoeren van periodiek (preventief) onderhoud;

• Het reviseren van een aantal pompen en schakelapparatuur;

• Het verhelpen van storingen middels een storingsdienst.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
90400000 Diensten in verband met afvalwater
90430000 Rioolwaterafvoerdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL21 Overijssel
NUTS-code: NL2 Oost-Nederland
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kampen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemeente Kampen is voornemens een leverancier te contracteren die de volgende werkzaamheden uitvoert:

• Het uitvoeren van periodiek (preventief) onderhoud;

• Het reviseren van een aantal pompen en schakelapparatuur;

• Het verhelpen van storingen middels een storingsdienst.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van de overeenkomst bedraagt 1 jaar met een optie van 3 maal 1 jaar verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank arrondissement Overijssel
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: rechtbank arrondissement Overijssel
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: rechtbank arrondissement Overijssel
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021