Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538136-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Zwolle: Reparatie en onderhoud van pompen

2021/S 206-538136

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Shared Service Centrum Ons
Nationaal identificatienummer: 70046069
Postadres: Luttenbergstraat 2
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 8012EE
Land: Nederland
Contactpersoon: Mariëtte Röttgering
E-mail: m.rottgering@ssc-ons.nl
Telefoon: +31 682773458
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ssc-ons.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/393192
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313708&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313708&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud drukriolering 2022

Referentienummer: 25960-2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50511000 Reparatie en onderhoud van pompen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Kampen is voornemens een leverancier te contracteren die de volgende werkzaamheden uitvoert:

• Het uitvoeren van periodiek (preventief) onderhoud;

• Het reviseren van een aantal pompen en schakelapparatuur;

• Het verhelpen van storingen middels een storingsdienst.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
90400000 Diensten in verband met afvalwater
90430000 Rioolwaterafvoerdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL21 Overijssel
NUTS-code: NL2 Oost-Nederland
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kampen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemeente Kampen is voornemens een leverancier te contracteren die de volgende werkzaamheden uitvoert:

• Het uitvoeren van periodiek (preventief) onderhoud;

• Het reviseren van een aantal pompen en schakelapparatuur;

• Het verhelpen van storingen middels een storingsdienst.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van de overeenkomst bedraagt 1 jaar met een optie van 3 maal 1 jaar verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank arrondissement Overijssel
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: rechtbank arrondissement Overijssel
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: rechtbank arrondissement Overijssel
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021