Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538180-2021

22/10/2021    S206

Poland-Kępice: Forestry services

2021/S 206-538180

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino
Postal address: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11A
Town: Kępice
NUTS code: PL636 Słupski
Postal code: 77-230
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Ławer
E-mail: warcino@szczecinek.lasy.gov.pl
Telephone: +48 598576671
Fax: +48 598576951
Internet address(es):
Main address: http://www.warcino.szczecinek.lasy.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.warcino
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.warcino
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: Gospodarka leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Warcino w roku 2022

Reference number: SA.270.2.59.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Warcino w roku 2022. Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo- rolnej od dnia 01.04.2022r. do 31.03.2023r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej a także wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 12 004 896.67 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa Kruszyna, Barcino

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Teren administracyjny Leśnictw Kruszyna i Barcino

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ- do wykonania w ramach pakietu 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Szacunkowa wartość zamówienia wskazana w punkcie II.2.6.jest sumą wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego netto plus prawo opcji na poziomie 20% wartości zamówienia podstawowego netto) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na faktyczną sytuacje przyrodniczo- pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuacje gospodarczo- ekonomiczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówienia o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 50 % niniejszego zamówienia.

Przy wyborze ofert na dany pakiet Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) Cena - 100 %

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 137 659.46 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne) jak opisane w SWZ („Opcja”). Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12A do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

1) występowania potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych,

2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielenia zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz

4) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 28 000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 50% wartości ww. zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa Bronowo, Osieki

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Teren administracyjny Leśnictw Bronowo, Osieki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ- do wykonania w ramach pakietu 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Szacunkowa wartość zamówienia wskazana w punkcie II.2.6.jest sumą wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego netto plus prawo opcji na poziomie 20% wartości zamówienia podstawowego netto) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na faktyczną sytuacje przyrodniczo- pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuacje gospodarczo- ekonomiczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówienia o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 50 % niniejszego zamówienia.

Przy wyborze ofert na dany pakiet Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) Cena - 100 %

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 757 241.58 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne) jak opisane w SWZ („Opcja”). Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12A do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

1) występowania potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych,

2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielenia zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz

4) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 23 000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 50% wartości ww. zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa Osowo, Kępice

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Teren administracyjny Leśnictw Osowo, Kępice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ- do wykonania w ramach pakietu 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Szacunkowa wartość zamówienia wskazana w punkcie II.2.6.jest sumą wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego netto plus prawo opcji na poziomie 20% wartości zamówienia podstawowego netto) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na faktyczną sytuacje przyrodniczo- pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuacje gospodarczo- ekonomiczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówienia o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 50 % niniejszego zamówienia.

Przy wyborze ofert na dany pakiet Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) Cena - 100 %

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 526 517.70 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne) jak opisane w SWZ („Opcja”). Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12A do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

1) występowania potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych,

2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielenia zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz

4) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 50% wartości ww. zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa Potoczek, Przyjezierze

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Teren administracyjny Leśnictw Potoczek, Przyjezierze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ- do wykonania w ramach pakietu 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Szacunkowa wartość zamówienia wskazana w punkcie II.2.6.jest sumą wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego netto plus prawo opcji na poziomie 20% wartości zamówienia podstawowego netto) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na faktyczną sytuacje przyrodniczo- pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuacje gospodarczo- ekonomiczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówienia o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 50 % niniejszego zamówienia.

Przy wyborze ofert na dany pakiet Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) Cena - 100 %

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 436 156.78 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne) jak opisane w SWZ („Opcja”). Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12A do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

1) występowania potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych,

2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielenia zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz

4) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 19 000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 50% wartości ww. zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwo Szkolne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Teren administracyjny Leśnictwa Szkolne

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ- do wykonania w ramach pakietu 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Szacunkowa wartość zamówienia wskazana w punkcie II.2.6.jest sumą wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego netto plus prawo opcji na poziomie 20% wartości zamówienia podstawowego netto) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na faktyczną sytuacje przyrodniczo- pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuacje gospodarczo- ekonomiczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówienia o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 50 % niniejszego zamówienia.

Przy wyborze ofert na dany pakiet Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) Cena - 100 %

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 826 073.33 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne) jak opisane w SWZ („Opcja”). Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12A do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

1) występowania potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych,

2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielenia zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz

4) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 50% wartości ww. zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa Pustowo, Ciecholub

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Teren administracyjny Leśnictwa Pustowo, Ciecholub

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ- do wykonania w ramach pakietu 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Szacunkowa wartość zamówienia wskazana w punkcie II.2.6.jest sumą wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego netto plus prawo opcji na poziomie 20% wartości zamówienia podstawowego netto) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na faktyczną sytuacje przyrodniczo- pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuacje gospodarczo- ekonomiczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówienia o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 50 % niniejszego zamówienia.

Przy wyborze ofert na dany pakiet Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) Cena - 100 %

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 949 916.62 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne) jak opisane w SWZ („Opcja”). Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12A do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

1) występowania potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych,

2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielenia zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz

4) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 26 000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 50% wartości ww. zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa Podgóry, Biała

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL426 Koszaliński
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Teren administracyjny Leśnictwa Podgóry, Biała

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli, nasiennictwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, a także wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ- do wykonania w ramach pakietu 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Szacunkowa wartość zamówienia wskazana w punkcie II.2.6.jest sumą wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego netto plus prawo opcji na poziomie 20% wartości zamówienia podstawowego netto) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na faktyczną sytuacje przyrodniczo- pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuacje gospodarczo- ekonomiczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówienia o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 50 % niniejszego zamówienia.

Przy wyborze ofert na dany pakiet Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) Cena - 100 %

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 890 323.14 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne) jak opisane w SWZ („Opcja”). Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12A do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

1) występowania potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych,

2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielenia zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz

4) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 50% wartości ww. zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo- rolnej

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
77100000 Agricultural services
77600000 Hunting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Warcino

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo- rolnej, wynikające z załącznika nr 3 do SWZ tj. prace z zakresu uprawy pastwisk, roli, łąk, dokarmianie zwierzyny, obsługa polowań w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Warcino (transport zwierzyny i myśliwych, zapewnienie naganki, psów, patroszenie zwierzyny), utrzymanie poletek łowieckich, budowanie nowych urządzeń łowieckich,utrzymanie urządzeń łowieckich, prace z zakresu zabezpieczania upraw rolnych od szkód łowieckich,preparacja oręży dzików, parostków sarny, trofeów jeleni i danieli, a także transport zwierzyny. Szacunkowa wartość zamówienia wskazana w punkcie II.2.6.jest sumą wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego netto plus prawo opcji na poziomie 20% wartości zamówienia podstawowego netto) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia polegających na transporcie myśliwych, transporcie naganiaczy, transporcie tusz zwierzyny oraz koszeniu łąk kosiarką rotacyjną, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia dysponował co najmniej 8 osobami do naganki oraz co najmniej 3 osobami do pilnowania pól. Przy wyborze ofert na dany pakiet Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) Cena - 100 %

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 481 008.06 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne) jak opisane w SWZ („Opcja”). Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12B do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

1) występowania potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych,

2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielenia zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz

4) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 50% wartości ww. zamówienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dalej "JEDZ", w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji finansowej, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu informację banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

I. Pakiet 1 - 178 000 zł

II. Pakiet 2 - 146 000 zł

III. Pakiet 3 - 127 000 zł

IV. Pakiet 4 - 119 000 zł

V. Pakiet 5 - 68 000 zł

VI. Pakiet 6 - 162 000 zł

VII. Pakiet 7 - 157 000 zł

VIII Pakiet 8 - 40 000 zł

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu JEDZ. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – w JEDZ w części IV lit. C (pkt 1b) należy podać informacje nt. usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna (dot. pakietów 1-7), oraz prac z zakresu łowiectwa i gospodarki łąkowo-rolnej (dot. pakietu 8). We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego – informacje nt.:

-Odnośnie pakietów od 1 do 7 - ilości (1) ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca, które należy podać w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ; We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń zgodnie z pkt. 7.1. ppkt 4) lit b) pkt I)-VII) SWZ, tj. ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna, ich opis tj. marka, model, podstawy dysponowania oraz numer seryjny.

-Odnośnie pakietu 8 - ilości (1) ciągników rolniczych o mocy co najmniej 80 KM (58,84 kW ± 2 kW) posiadający napęd na dwie osie, (2) rozdrabniacza do łąk, (3) przyczepy do siana, (4) prasy do siana – balotów, (5) przyczepy ciągnikowej do przewozu myśliwych i naganki, (6) samochodów terenowych z napędem na dwie osie mogącym przewieść łącznie co najmniej 6 osób, (7) przyczepki do przewozu tusz zwierzyny, które należy podać w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ. We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń zgodnie z pkt. 7.1. ppkt 4) lit. b) pkt VIII) SWZ, tj. ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 80 KM (58,84 kW ± 2 kW) posiadający napęd na dwie osie, rozdrabniacza do łąk, przyczepy do siana, prasy do siana – balotów, przyczepy ciągnikowej do przewozu myśliwych i naganki, samochodów terenowych z napędem na dwie osie mogącym przewieść łącznie co najmniej 6 osób, przyczepki do przewozu tusz zwierzyny oraz podstawa dysponowania. Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż: Pakiet 1- 643 000,00 zł; Pakiet 2- 528 000,00 zł; Pakiet III- 458 000,00 zł; Pakiet IV- 431 000,00 zł; Pakiet 5- 248 000,00 zł; Pakiet 6- 586 000,00 zł; Pakiet 7- 569 000,00 zł; Pakiet 8-160 000,00 zł. polegające na wykonywaniu prac obejmujących zagospodarowanie lasu, zrywkę i pozyskanie drewna (pakiety od 1 do 7) oraz prac obejmujących łowiectwo i gospodarkę łąkowo-rolą (pakiet 8)

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:dla pakietów 1-7 (oddzielnie dla każdego pakietu):co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna. Dla pakietu 8 ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 80 KM (58,84 kW ± 2 kW) posiadający napęd na dwie osie - co najmniej 2 szt., rozdrabniacz do łąk - co najmniej 1 szt., przyczepa do siana - co najmniej 1 szt., prasa do siana - balotów - co najmniej 1 szt., przyczepa ciągnikowa do przewozu myśliwych i naganki - co najmniej 1 szt., samochody terenowe z napędem na dwie osie mogące przewieść łącznie co najmniej 6 osób, przyczepka do przewozu tusz zwierzyny - co najmniej 1 szt.

Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: A) osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich UE w ilości co najmniej dla: Pakiet 1- 6 osób; Pakiet 2-6 osób; Pakiet 3-5 osób; Pakiet 4-5 osób; Pakiet 5-2 osoby; Pakiet 6-6 osób; Pakiet 7-5 osób; Pakiet 8-1 osoba. B) Osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa w ilości co najmniej dla: Pakiet 1-1 osoba; Pakiet 2-1 osoba; Pakiet 3-1 osoba; Pakiet 4-1 osoba; Pakiet 5-1 osoba; Pakiet 6-1 osoba; Pakiet 7-1 osoba. C) osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin co najmniej dla: Pakiet 1-1 osoba; Pakiet 2-1 osoba; Pakiet 3-1 osoba; Pakiet 4-1 osoba; Pakiet 5-1 osoba; Pakiet 6-1 osoba; Pakiet 7-1 osoba. D) co najmniej 2 osobami dla Pakietu 8 posiadającymi uprawnienia do kierowania ciągnikiem. E) co najmniej 2 osobami dla Pakietu 8 do zagospodarowania tusz zwierzyny, które ukończyły szkolenie i posiadają aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt lub są myśliwymi posiadającymi dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku weterynaria, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1676).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 12A i 12B do SWZ). Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza w danym Pakiecie, w wysokości 2% ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet). W trakcie realizacji Przedm.zam. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC w wysokości: Pakiet 1 - 240 000 PLN; Pakiet 2- 195 000 PLN; Pakiet 3- 170 000 PLN; Pakiet 4- 160 000 PLN; Pakiet 5- 95 000 PLN; Pakiet 6- 220 000 PLN; Pakiet 7- 210 000 PLN; Pakiet 8- 530 000 PLN. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie na większą niż jeden ilość pakietów, powinien posiadać ubezpieczenie na kwotę odpowiadającą co najmniej sumie kwot ubezpieczenia wymaganych dla pakietów, w których zostanie udzielone mu zamów

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 09:20
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy SMARTPZP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udost. na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postepowania informacje o nazwach(firmy) i adresy w których oferty zostały otwarte oraz cenach ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
VI.3)Additional information:

W postęp. mogą brać udział Wyk, którzy nie podl.wykl z post. o udz.zam.w okoliczn, o których mowa w

art.108, art.109 ust.1 PZP. W celu potw.braku podstaw do wykl. z post.oraz potw.speł.war. udziału w post. Wyk. zobow.jest złożyć:

-wraz z ofertą:-oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełni.warunków udziału w postęp.-na formularzu JEDZ(złożone wraz z ofertą w formie elektr, opatrzonej kwalifik.podpisem elektr);

-zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów- zał.nr 6 SWZ. Dokumenty pkt. 9.2-9.3 SWZ składane na wezw. Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10dni tj;

-wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy-w tym okresie-zał.nr 9 SWZ;

-dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na pot. spełnienia war. udziału w postęp. dot. zdolności tech. lub zawod. w zakresie doświad. zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dok. wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakt. wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dok - oświad. wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dok potw. ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wstecz od dnia, w którym upływem terminu skł ofert);

-info. banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyt potw wysokość posiadanych środków fin lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 m-c przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dok dot sytuacji finans lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza speł opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postęp;

-wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zam publicznego, w szczegól. odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwali.zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), niezbędnych do wykonania zam. publ., a także zakresu wyk przez nie czynności oraz inf. o podst do dysp- zał.nr.10A,10B SWZ

-wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zam publ wraz z inf o podstawie do dysp tymi zasobami-zał nr.11A,11B SWZ;

-info. z KRK w zakresie art.108 ust.1 pkt.1,2,4 art.109 ust.1 pkt.2,3, sporządzone nie wcześniej niż 6 mies. przed ich złożeniem;

- oświad. wykonawcy w zakresie art.108 ust.1 pkt.5 PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- zał.nr.7 SWZ;

-zaśw. właś.naczelnika US potw, że wykonawca nie zalega z opł.podatków, wyst nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złoż.;

-zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dok potwierdzający, że wyk nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ lub zdrowotne, wystawione nie wcześn niż 3m-ce przed jego złożeniem;

-odpis lub informacje z KRS lub z CEiIDG jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rew zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, spor. nie wcześniej niż 3mce przed jej złożenie;

-ośw Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;

Jeżeli Wyk ma siedzibę lub miejsc zam poza ter RP-składa dok.szczegół.opisane w SWZ. Zamawiający nie przewid.wyboru najkorzyst.oferty z zast.aukcji elektr. Szac. całk.wartość zam.wskazana w sekcji II.1.5.jest sumą zam.podst(wart.zam. netto plus opcja 20%)i przewidywanych zamówień z art.214ust.1pkt.7PZP na poziom50%zam.podst.

Wyk składa ofertę za pośred Platformy SMARTPZP

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021