Bauleistung - 538239-2018

06/12/2018    S235

Lietuva-Kaunas: Katilų montavimo darbai

2018/S 235-538239

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Akcinė bendrovė „Kauno energija“
Nacionalinis registracijos Nr.: 235014830
Adresas: Raudondvario pl. 84
Miestas: Kaunas
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-47179
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Daiva Skačkauskienė
El. paštas: d.skackauskiene@kaunoenergija.lt
Telefonas: +370 37305684

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.kaunoenergija.lt

Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7923

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=433112
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=433112&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Noreikiškių katilinės biokuro katilo iki 1 MW galios įrengimo pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45331110 Katilų montavimo darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Noreikiškių katilinėje numatoma pakeisti susidėvėjusį 4,93 MW galios dujinį katilą DKVR 4/13 Nr. 3 (1981 m.) į naujai įrengiamą biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą iki 1 MW šiluminės galios su biokuro pakura ir įrengiamu apie 0,25 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu (jei nebus panaudojamas esamas) su visa reikiama techninėje specifikacijoje numatyta pagalbine įranga ir technologinėmis sistemomis, tačiau tuo neapsiribojant.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44621200 Katilai
71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos
80511000 Darbuotojų mokymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Noreikiškių katilinė, Akademijos miestelis, Universiteto g. 1, Kauno rajonas.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Perkantysis subjektas Noreikiškių katilinėje numato pakeisti susidėvėjusį 4,93 MW galios dujinį katilą DKVR 4/13 Nr. 3 (1981 m.) į naujai įrengiamą biokuru kūrenamą iki 1 MW šiluminės galios vandens šildymo katilą su biokuro pakura ir įrengiamu apie 0,25 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu (jei nebus panaudojamas esamas) su visa reikiama techninėje specifikacijoje numatyta pagalbine įranga ir technologinėmis sistemomis, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – darbai).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekto kodas Nr. 04.1.1-LVPA-K-109-01-0006.

II.2.14)Papildoma informacija

Taikoma pagreitinta procedūra pagal LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 74 str. 3 d., nes 2018-03-09 pasirašyta ES paramos sutartis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), pakeičiantį kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų ir atitinka kvalifikacijos reikalavimus. Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose. Tiekėjo pašalinimo iš derybų procedūros pagrindų nebuvimą bei atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Nekeliami.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas pateikiant banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą 15 000,00 EUR (penkiolikai tūkstančių eurų) sumai.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Perkantysis subjektas (toliau – Perk. subj.) apmoka už faktiškai atliktus darbus per 60 dienų, už projektavimą ir prekes – per 30 dienų po priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir pažymos apie atliktų darbų vertę bei PVM sąskaitos faktūros pateikimo per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per „E. sąskaitą“, Perk. subj. laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per „E. sąskaitą“. PVM sąskaita faktūra per „E. sąskaitą“ Perk. subj. pateikiama tik pasirašius perdavimo–priėmimo aktą.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Sutartis įsigalioja nuo tada, kai tiekėjas per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo pateikia Perk. subj. pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles išduotą besąlyginę ir neatšaukiamą banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros sutarties kainos su PVM, galiojančią ne trumpiau, negu galioja sutartis. Tiekėjui ne dėl Perk. subj. kaltės numatytais terminais neatlikus projektavimo paslaugos ir darbų (įskaitant atvejus, kai darbų vykdymas yra suskirstytas etapais ir atskiri darbai turi būti atlikti pagal grafiką), Perk. subj. turi teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti tiekėjui 400,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Tiekėjui, nutraukus sutartį prieš terminą ne dėl Perk. subj. kaltės ar Perk. subj. nutraukus sutartį prieš terminą dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas sumoka Perk. subj. 10 proc. dydžio baudą nuo bendros sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus dėl nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 21/12/2018
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
Data: 07/01/2019
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

IV.2.3) punkte „Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data“ nurodyta preliminari.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Kauno apygardos teismas
Adresas: A. Mickevičiaus g. 18
Miestas: Kaunas
Šalis: Lietuva
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/12/2018