Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538245-2021

22/10/2021    S206

Poland-Kielce: Engineering design services

2021/S 206-538245

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
Postal address: ul. Jagiellońska 72
Town: Kielce
NUTS code: PL Polska
Postal code: 25-602
Country: Poland
Contact person: Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Telephone: +48 413470480
Fax: +48 413470470
Internet address(es):
Main address: www.szdw.kielce.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szdw-kielce.logintrade.net/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://szdw-kielce.logintrade.net/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w

Reference number: 56/2021
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km na podstawie:

- opracowanej przez firmę Collect Consulting ul. Rolna 14 40-555 Katowice Koncepcji Programowo – Przestrzennej pn.: Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW764 od km 45+907 do km 55+021";

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IKOŚ.6220.01.2017.II z dnia 12.10.2017r., wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie staszowskim w miejscowości Staszów.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres inwestycji:

Rozbudowa DW 764 do parametrów drogi klasy G, z poszerzeniem pasów ruchu, budowę ścieżek rowerowych, chodników, dodatkowych jezdni, wykonanie odwodnienia, przebudowę skrzyżowań oraz obiektów inżynierskich.

Łączna długość odcinków około 9,1 km

Cały projektowany odcinek DW 764 znajduję się na terenie województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego i gminy Staszów i przebiega przez następujące miejscowości: miasto Staszów, Wólka Żabna, Czernica, Kurozwęki, Wola Osowa i Jasień.

W zakres zamówienia wchodzi:

- wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie ZRID (o ile zajdzie taka potrzeba)

- uzyskanie w imieniu Inwestora, czyli Świętokrzyskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania w tym: ewentualnie zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji ZRID

- wykonanie projektu budowlanego

- wykonanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej

- wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu

- pełnienie nadzoru autorskiego

Projektant zostaje zobowiązany do wykonania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i swoją wiedzą oraz doświadczeniem. W razie potrzeby Wykonawca zaproponuje rozwiązania wg. swojego projektu autorskiego. Ewentualne zmiany w projekcie w stosunku do KPP mogą być wprowadzone tylko za zgodą lub na polecenie Zamawiającego.

W zakres zamówienia wchodzi:

- uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego

- wykonanie ponownej oceny odziaływania na etapie decyzji ZRID (jeżeli zajdzie taka potrzeba) lub uzyskanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- wykonanie projektu budowlanego

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności

- wykonanie projektu wykonawczego

- wykonanie dokumentacji przetargowej

- wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu pełnienie nadzoru autorskiego

Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora, czyli ŚZDW, na etapie koncepcji, projektu nawierzchni, projektu organizacji ruchu, ewentualnych materiałów do zmiany decyzji środowiskowej oraz dla całości opracowania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 30 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Szczegółowe informacji zostały zawarte w rozdziale XVI SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1. Wykonawca na wezwanie zamawiającego winien złożyć:

a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ;

d) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2. W związku z zastosowaniem procedury odwróconej zgodnie z art. 139 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Załącznik nr 2 do SWZ.

Wyszczególnienie pełnego katalogu dokumentów nie jest możliwe ze względu na ograniczenia techniczne. Pełna informacja znajduje się w rozdz. XI–XIII SWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych wykonawca na wezwanie zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

a) Wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrole jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.

3. Wszystkie dokumenty winny być składane w języku polskim w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty przedstawione w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiedni wykonawca, podmiot, na którego sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5. W związku z zastosowaniem procedury odwróconej zgodnie z art. 139 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Załącznik nr 2 do SWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej jeśli wykaże:

a) Doświadczenie zawodowe – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dla odcinków o długości minimum 5 km dotyczące budowy lub rozbudowy drogi klasy minimum G wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 470 ze zm.). Poprzez „budowę lub rozbudowę drogi” należy rozumieć budowę lub rozbudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)

b) Potencjał kadrowy - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone:

- Projektant w specjalności drogowej – 1 osoba

Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej projektu budowy/rozbudowy drogi klasy min. G pełniąc funkcję projektanta branży drogowej.

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna lub zawodowa, przy czym nie podlegają sumowaniu ilości, wielkości lub wartości wykazywanych zamówień.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w załączniku nr 6 do SWZ – wzór umowy.

Zaplata za zrealizowane zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami z konta zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie na rachunek wskazany przez zamawiającego.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – platformy Logintrade w siedzibie zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w SWZ rozdz. IX–XIII (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach ogłoszenia),

— sposobu porozumiewania się, sposobu sporządzenia, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w SWZ rozdz. pkt XIV –XVIII.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj. elektronicznej platformy przetargowej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pod adresem: https://szdw-kielce.logintrade.net (dalej zwana „platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową zamawiającego wskazaną w rozdziale I SWZ, w zakładce „Platforma zamówień publicznych”. Niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na platformie (https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html).

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez wykonawców oferty, zmiana oferty, powiadomienie zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty składane są w oryginale formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem (zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XVIII SWZ).

4. Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą. Informacje na temat wadium zostały określone w SWZ – rozdz. XVI.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SWZ, zmiany umowy zostały określone w załączniku nr 6 – wzór umowy.

6. Zamawiający działając zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce; inspektorem ochrony danych osobowych w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce jest Pan Grzegorz Wieczorek.

* Z uwagi na niezależne od zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia, ograniczoną zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach ogłoszenia – wszelkie informacje w zakresie RODO zawarte zostały w rozdziale II SWZ.

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SWZ, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody

w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma

w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.

o doręczeniach elektronicznych.

5. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021