Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538251-2021

22/10/2021    S206

Poland-Gorlice: Refuse collection services

2021/S 206-538251

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Gorlice
Postal address: Rynek 2
Town: Gorlice
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 38-300
Country: Poland
Contact person: Mirosław Łopata, Marta Ziaja
E-mail: zampub@um.gorlice.pl
Telephone: +48 183551252
Internet address(es):
Main address: www.gorlice.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/transakcja/522853
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/transakcja/522853
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/522853
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Reference number: OR-III.271.2.26.2021
II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach i świadczenie usług przyjmowania odpadów w tym punkcie i ich zagospodarowania.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Gorlice, zbieranych przez nich zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorlice oraz zorganizowaniu Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach (zwanego dalej „PSZOK” ) i zapewnienie świadczenia w nim usług przyjmowania odpadów i ich zagospodarowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Miasto Gorlice, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

1.1.Usługi w zakresie odbierania oraz przyjmowania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania będą świadczone dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Gorlice - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gorlice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Gorlice i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odbiór zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub workach na terenach z zabudową jednorodzinną i wielorodzinną oraz w zakładach pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i na terenie innych podmiotów, a także przy ulicach, placach, na terenie parków miejskich, cmentarzy, placów zabaw itp. 2) odbiór gromadzonych w sposób selektywny, następujących rodzajów odpadów: a) odpady papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (kod 20 01 01, 15 01 01), b) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07), c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40) zbieranych łącznie (w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbiórki tworzyw sztucznych), d) bioodpady stanowiące odpady komunalne (kody 20 01 08, 20 02 01). 3) Odpady wymienione w punkcie 2 zbierane są w budownictwie wielorodzinnym w oznaczonych pojemnikach, przeznaczonych do segregacji odpadów rozstawionych na terenie miasta (103 komplety po 3 szt. na odpady surowcowe) oraz 37 pojemników 120 l na bioodpady, zbierane w workach lub pojemnikach przez właścicieli nieruchomości na terenach z zabudową jednorodzinną, a także zbierane w workach lub pojemnikach w zakładach pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i przez inne podmioty, a także przy ulicach, placach, na terenie parków miejskich, cmentarzy, placów zabaw itp. 4) zagospodarowanie odbieranych oraz przyjmowanych w PSZOK odpadów komunalnych w sposób uwzględniający warunki określone w SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań wobec Wykonawcy określa zał. nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wysokość kary umownej / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium ekologiczne - norma emisji spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł - szczegóły dot. wadium określa SWZ. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w SWZ. Składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Warunek: Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Burmistrza Miasta Gorlice) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Gorlice, obejmujący odpady o kodach 20 03 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 20 03 99, 16 01 03, 20 03 07, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*, 20 01 32, 20 01 34, 20 02 01, 20 01 08, 20 01 01, 15 01 01, 20 01 02, 15 01 07, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 20 01 40, 15 01 04, 20 01 99, 20 01 10, 20 01 11. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi zostać spełniony przez tego z Wykonawców występujących wspólnie który faktycznie, realizując zamówienie dokonywał będzie czynności objętej wpisem. 2. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentu: Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Burmistrza Miasta Gorlice) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Gorlice, obejmującym odpady o kodach 20 03 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 20 03 99, 16 01 03, 20 03 07, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*, 20 01 32, 20 01 34, 20 02 01, 20 01 08, 20 01 01, 15 01 01, 20 01 02, 15 01 07, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 20 01 40, 15 01 04, 20 01 99, 20 01 10, 20 01 11.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Warunek: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN. 2. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentu: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Warunek: 1) Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu należycie co najmniej 1 usługi wywozu odpadów komunalnych w ilości co najmniej 5000 Mg w ramach tego zamówienia (umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku podania ilości wywiezionych odpadów komunalnych w m3 zostanie zastosowany następujący przelicznik: 1 m3 = 0,208 Mg.; 2) Wykonawca winien dysponować przy realizacji zamówienia co najmniej: a) 4 pojazdami specjalistycznymi – śmieciarki samozaładowcze z funkcją kompaktującą obudowane tzw. bezpylne (w tym dwiema śmieciarkami o dopuszczalnej masie całkowitej do 5000 kg), 1 pojazdem specjalistycznym – śmieciarką samozaładowczą obudowaną z funkcją kompaktującą wyposażoną w wysokociśnieniowe wodne urządzenie mechaniczne do mycia pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3 i 1100 dm3 z zamkniętym obiegiem wody umożliwiające mycie i dezynfekcję pojemników (w obiegu zamkniętym) bezpośrednio po odbiorze odpadów z danego pojemnika tzw. „Myjka”, 2 pojazdami - bramowcami, 1 pojazdem skrzyniowym, 1 pojazdem dostawczym,

- umożliwiającymi odbiór odpadów gromadzonych w typach pojemników wymienionych w pkt 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SWZ oraz odpadów gromadzonych selektywnie określonych w pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SWZ, spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 ze zm.), b) kontenerem o pojemności 7 m3 na odpady budowlane i rozbiórkowe, c) bazą magazynowo-transportową, spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 ze zm.); 3) Wykonawca winien dysponować przy realizacji zamówienia minimum 12 osobową załogą. 2. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów: 1) Wykaz usług wykonanych/wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 5 do SWZ, 2) Dowody określające czy usługi zamieszczone w wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane/są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 6 do SWZ. 4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 7 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki i sposób realizacji umowy, rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określają projektowane postanowienia umowy - wzór umowy stanowiące zał. nr 2 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 13:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/522853

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Czwarty kwartał 2022 r.

VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiot udostępniający zasoby, również nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.; 2.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w ust. 8.3. SWZ.; 3. Zamawiający na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia: 1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 10 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z wykonawców. 3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 11 do SWZ.; 4. Szczegółowe inf. dot. dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zawiera ust. 12.3. SWZ.; 5.Na ofertę składają się dokumenty: 1) Wypełniony formularz „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 3 do SWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. 2) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu z wykorzystaniem wzoru formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego JEDZ) stanowiącego zał. nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby. 3) Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwa. 4) Jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy. Wykonawca może wykorzystać zał. nr 8 do SWZ. 5) Jeżeli dotyczy - oświadczenie określone w art.117 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca może wykorzystać zał. nr 9 do SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Postępowanie odwoławcze

a) Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. b) Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej. c) Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. d) Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 3) Odwołanie: a) Odwołanie przysługuje na: - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; - zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. c) Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. d) Odwołanie wnosi się w terminie: - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, - 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. e) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. f) Odwołanie w przypadkach innych niż określone pod lit. d) i e) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. g) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021