Services - 538255-2021

22/10/2021    S206

Slovensko-Bratislava: Inžinierske služby

2021/S 206-538255

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská správa ciest
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00003328
Poštová adresa: Miletičova 19
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 82619
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Maroš Kačala, Ing. Jaroslav Štelmák
E-mail: stefan.ungrady@ssc.sk
Telefón: +421 557277200
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.ssc.sk/sk/aktualne.ssc
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434789
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00003328
Poštová adresa: Kasárenské nám. č.4
Mesto/obec: Košice
Kód NUTS: SK04 Východné Slovensko
PSČ: 04001
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Maroš Kačala, Ing. Jaroslav Štelmák
E-mail: stefan.ungrady@ssc.sk
Telefón: +421 557277200
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.ssc.sk/sk/aktualne.ssc
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434789
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Štátna rozpočtová organizácia.
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Investičná výstavba, správa a údržba ciest I.triedy.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty

Referenčné číslo: T-04/21
II.1.2)Hlavný kód CPV
71300000 Inžinierske služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dohľadu (AD) pre stavbu I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty.

Cesta I/74 tvorí dôležitú dopravnú tepnu v smere západ východ k hraničnému prechodu na Ukrajinu v obci Ubľa. V riešenom území spája hranicu s Ukrajinou a okresné mesto Snina. Plní teda aj funkciu hlavnej dopravnej tepny v okrese Snina. Celková dĺžka navrhovaného cestného úseku je 3 570,00 m. Bude vybudovaná v kategórii C11,5/80 a bude prepojovať úsek pôvodnej cesty I/74 v úseku Snina Stakčín ohrozovaný zosuvmi. Okrem trasy bude súčasťou stavby aj križovatka Snina, ktorá sprostredkuje napojenie cesty I/74 na bývalú cestu I/74 a miestnu komunikáciu do areálu Sninské rybníky. Zároveň sa vybudujú ďalšie poľné a lesné cesty, vodohospodárske objekty a celý rad inžinierskych vedení.

Navrhované technické riešenie uvedených objektov a zariadení stavby, spĺňa všetky kritériá, umožňujúce ich priaznivé začlenenie do predmetného územia v rámci vymedzených podmienok územia.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 594 042.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71320000 Inžinierske projektovanie
71322300 Projektovanie mostov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
II.2.4)Opis obstarávania:

Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dohľadu (AD) pre stavbu I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty.

Cesta I/74 tvorí dôležitú dopravnú tepnu v smere západ východ k hraničnému prechodu na Ukrajinu v obci Ubľa. V riešenom území spája hranicu s Ukrajinou a okresné mesto Snina. Plní teda aj funkciu hlavnej dopravnej tepny v okrese Snina. Celková dĺžka navrhovaného cestného úseku je 3 570,00 m. Bude vybudovaná v kategórii C11,5/80 a bude prepojovať úsek pôvodnej cesty I/74 v úseku Snina Stakčín ohrozovaný zosuvmi. Okrem trasy bude súčasťou stavby aj križovatka Snina, ktorá sprostredkuje napojenie cesty I/74 na bývalú cestu I/74 a miestnu komunikáciu do areálu Sninské rybníky. Zároveň sa vybudujú ďalšie poľné a lesné cesty, vodohospodárske objekty a celý rad inžinierskych vedení.

odokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

v tlačenej forme8 vyhotovení

v digitálnej forme (USB/externý disk) vo formáte

(2 x v dwg, dgn, doc, xls, rozpočet, 4 x v pdf)6 vyhotovení

odokumentácia na ponuku (DP)

v tlačenej forme5 vyhotovení

v digitálnej forme (USB/externý disk) vo formáte

(2 x v dwg, dgn, doc, xls, rozpočet, 4 x v pdf)6 vyhotovení

onavyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

prehľadná situácia5 vyhotovení

Koordinačná situácia na podklade katastrálnej mapy (KN-C parcely)5 vyhotovení

Sprievodná správa5 vyhotovení

Ortofotomapa5 vyhotovení

Situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov 2 vyhotovenia

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 594 042.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

T-04/21

II.2.14)Doplňujúce informácie

1. K bodu II.2.13) Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu EÚ Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII), a zo štátneho rozpočtu.

2. K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7) je orientačná

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie a dodanie diela nasledovne:

DSP: do 9 mesiacov od účinnosti Zmluvy

DP/DRS:do 5 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa jeho osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. (ďalej len Zákon o VO).

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobné postavenie podľa § 32 ods.2, resp. ods. 4, resp. ods. 5, a to v súlade s § 21 ods. 6 alebo § 152 ods. 1 Zákona o VO.

3. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o VO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:

a.predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo

b.doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace.

4. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.221/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.177/2018 Z.z. (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 01.12.2019, sa mení zákon č.343/2015 Z.z. o VO:

- §32 ods.1 písm.b), c)

- §32 ods.2 písm.c)

Podľa §32 ods.2 písm.c) zákona o VO uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa §32 ods.1 písm.c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.

5. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 Zákona o VO. V súlade s § 187 ods.7 Zákona o VO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V záujme aktualizácie údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/.

6.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ods.1 Zákona o VO.

7. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

8. V súlade s §32 ods.3 zákona o VO uchádzač nemusí predložiť doklad podľa §32 ods.1 písm.e) zákona o VO.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:

V zmysle zákona č.50/1976 Zb., zákona č.138/1992 Zb., zákona č.569/2007 Z.z., zákona č.24/2006 Z.z., zákona č.543/2002 Z.z...., zákona č.215/1995 Z.z. a 216/1995 Z.z.

III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pred podpisom zmluvy sa požaduje, aby úspešný uchádzač poskytol riadnu súčinnosť:

- Poistná zmluva (bod 29.6, časť A.1 Pokyny pre uchádzačov)

- Čestné vyhlásenie HIP (bod 29.7, časť A.1 Pokyny pre uchádzačov)

Od skupiny dodávateľov sa nevyžaduje, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky.

Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť právne vzťahy tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy.

V tomto prípade sa požaduje pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať

zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne voči objednávateľovi za záväzky vzniknuté počas realizácie predmetu

zákazky.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 23/11/2021
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 23/11/2021
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie č.4, Košice.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk prostredníctvom systému IS EVO.

Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Jazyk komunikácie: štátny jazyk SR (slovenský jazyk).

Komunikácia medzi záujemcami / uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa uskutočňuje výlučne elektronicky

prostredníctvom informačného systému pre elektronické verejného obstarávanie (IS EVO), verzia 18.0.

Uchádzač predkladá svoju ponuku elektronicky prostredníctvom informačného systému IS EVO.

V prípade, že budú uplatnené revízne postupy, záujemcovia / uchádzači zaregistrovaní v systéme EVO sa dozvedia o tejto skutočnosti e-mailovou notifikáciou, kde budú upozornení na nové informácie v procese zadávania zákazky.

2. Verejné obstarávanie je realizované podľa § 66 ods.7 zákona o VO, t.j. superreverzný postup.

3. Súťažné podklady, vysvetlenia prípadne doplnenia informácií alebo inej sprievodnej dokumentácie budú uverejnené v elektronickej podobe v systéme IS EVO a v profile verejného obstarávateľa, zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle §57 zákona o VO resp. neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ponuky budú neprijateľné, nepridelenia finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o NFP, nepridelenia súhlasu na podpis zmluvy, ak ponúkané ceny budú vyššie ako PHZ, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO.

5. Verejný obstarávateľ vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž (v zmysle §40 ods.6 písm.g) zákona o VO).

Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s iným hospodárskym

subjektom, neoprávnene ovplyvňovať postup VO alebo člena komisie alebo zamestnanca verejného obstarávateľa pred/počas vyhodnocovania ponúk bude viesť k vylúčeniu uchádzača.

Uchádzač je povinný riadiť sa etickým kódexom záujemcu/uchádzača tak, aby bol zachovaný verejný záujem, princípy a zásady verejného obstarávania, ochrana hospodárskej súťaže. Etický kódex sa vzťahuje aj na subdodávateľov a iné subjekty účastné v procese VO.

6. Pre uzavretie zmluvy platí ustanovenie uvedené v §11 ods.1 zákona o VO.

7. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR.

Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

8. Nakoľko verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z IS verejnej správy podľa §1 ods.3 zákona č.177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy, uchádzač je povinný predložiť všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

9. Verejný obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na časti.

10. Ide o zelené verejné obstarávanie.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/10/2021