Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538272-2021

Submission deadline has been amended by:  566660-2021
22/10/2021    S206

Denmark-Helsinge: Rat-disinfestation services

2021/S 206-538272

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gribskov Kommune
National registration number: 29188440
Postal address: Rådhusvej 3
Town: Helsinge
NUTS code: DK013 Nordsjælland
Postal code: 3200
Country: Denmark
Contact person: Sanne Koefoed
E-mail: sk@tohv.dk
Telephone: +45 53643209
Internet address(es):
Main address: https://tolstruphvilsted.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ab84bd0-ac60-4e3f-8d24-2b159a91a2d3/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ab84bd0-ac60-4e3f-8d24-2b159a91a2d3/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ab84bd0-ac60-4e3f-8d24-2b159a91a2d3/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af lovpligtig kommunal rottebekæmpelse i Gribskov Kommune

II.1.2)Main CPV code
90923000 Rat-disinfestation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Opgaven omfatter lovpligtig kommunal bekæmpelse og forebyggelse af rotter i by- og landzone i Gribskov Kommune.

Bekæmpelse foretages hele året i by- og landzonen efter modtaget anmeldelse, og på tilsynspligtige ejendomme én gang om året i perioden oktober til og med februar. Den kommunale rottebekæmpelse i Gribskov Kommune udbydes for en periode på 4 år fra rammeaftalens underskrift.

Ordregiver forpligter sig i den angivne periode til at købe de af udbuddet omfattede ydelser hos den valgte leverandør på de i rammeaftalen nævnte vilkår.

Rottebekæmpelsens omfang er afhængig af en række forhold, herunder vejret. Den nedenfor anførte volumen er et estimat, baseret på historiske, såvel som aktuelle opsummeringer af omfanget. Det anførte kan ikke tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætning på rammeaftalen.

Ordregiver ønsker med nærværende rammeaftale at sikre et væsentligt løft i kvaliteten af rottebekæmpelsen, som er i overensstemmelse med gældende lovgivning og vejledninger.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 17 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK013 Nordsjælland
Main site or place of performance:

Gribskov Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Rammeaftalen udbydes i offentligt udbud.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal oplyse "Samlet årsomsætning", svarende til bruttofortjeneste/-tab i årsrapporten, for hvert af de - på tilbudsfristtidspunktet - seneste tre (3) afsluttede regnskaber.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at årsomsætningen er på mindst 4.000.000 DKK for hvert af de tre (3) anførte regnskabsår.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen som "Finansielt nøgletal" for de - på tilbudsfristtidspunktet - seneste tre (3) afsluttede regnskaber

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er på mindst 2.000.000 DKK for hvert af de tre (3) anførte regnskabsår.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Der stilles i Rammeaftalen krav om, at halvdelen af de til Gribskov Kommune allokerede rottebekæmpere indehaver R1 Autorisation, og at resten opnår autorisation indenfor et år fra rammeaftalens start.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 189-492033
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 12:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Der er ikke adgang til deltagelse ved åbning af bud

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Ansøger/tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på "Send spørgsmål" under fanen "Kommunikation". Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på "Send" fremsendes spørgsmålet til ordregiver.

Det er ansøgers/tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet ETHICS.

I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelsernes punkt 1.8, vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter gør ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet ETHICS skal stilles til supporten, på tlf: 70227007 eller klikke på ikonet "Kundeservice".

I forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, på ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD'et i forbindelse med prækvalifikationen.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret)

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en "samtykkeerklæring", som skal uploades i forbindelse med bestillingen af Serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.dk

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel, regnet fra den dato, som ordregiver har fastsat som frist.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dække alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Hvis ansøger/tilbudsgiver baserer sin formåen på andre enheders ressourcer, eller udgør en sammenslutning, skal der indsendes følgende dokumentation:

- En støtteerklæring, hvormed andre enheder erklærer at have stillet alle nødvendige ressourcer til rådighed for ansøger/tilbudsgiver i forbindelse med dette udbud. Ordregiver ser gerne, at ansøger/tilbudsgiver anvender støtteerklæringen i bilag X, men egen erklæring kan også anvendes.

- En erklæring, hvormed deltagerne i sammenslutningen erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave. Derudover skal de bekræfte, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter tildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave. Ordregiver ser gerne, at ansøger/tilbudsgiver anvender støtteerklæringen i bilag X, men egen erklæring kan også anvendes.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) Seks (6) måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere/tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021