Lieferungen - 538304-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bydgoszcz: Lokomotiven

2018/S 235-538304

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Rail Capital Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Józefa Bronikowskiego 12a
Bydgoszcz
85-426
Polen
Telefon: +48 523201226 / 523201224
E-Mail: rcp@rcplokomotywy.pl
NUTS-Code: PL613

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.rcplokomotywy.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.rcplokomotywy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Wynajem i dzierżawa lokomotyw kolejowych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa lokomotyw trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług utrzymania

Referenznummer der Bekanntmachung: PW-RCP/128/10/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34611000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego 12 (słownie: dwunastu) lokomotyw trakcyjnych wraz z dostawą wyprawki oraz świadczenie usług utrzymania lokomotyw przez okres 72 miesięcy, liczony dla każdej Lokomotywy z osobna od dnia protokolarnego odbioru Lokomotywy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych przedmiotem zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości przedmiotu zamówienia podstawowego w zakresie wskazanym w SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50221000
50223000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Zasady wskazywania miejsca dostawy, świadczenia Usługi Serwisu Utrzymania Planowego oraz Nieplanowego zostały określone w SIWZ, jednak zawsze będzie to miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego 12 (słownie: dwunastu) lokomotyw trakcyjnych wraz z dostawą wyprawki oraz świadczenie usług utrzymania lokomotyw przez okres 72 miesięcy, liczony dla każdej Lokomotywy z osobna od dnia protokolarnego odbioru Lokomotywy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych przedmiotem zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości przedmiotu zamówienia podstawowego w zakresie wskazanym w SIWZ.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1) dostarczenia lokomotyw fabrycznie nowych tj. zbudowanych z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów, wcześniej nieeksploatowanych (dopuszcza się eksploatację podczas badań, jazd próbnych itp. Wykonywanych w trakcie procedury odbiorczej),

2) dostawy lokomotyw w terminach zgodnych z Harmonogramem Dostaw, który zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie podpisania Ramowej Umowy Sprzedaży,

3) umożliwienia Zamawiającemu nadzorowania procesu produkcyjnego na warunkach szczegółowo określonych w Projekcie Ramowej Umowy Sprzedaży,

4) przeprowadzenia w języku polskim, przed wydaniem każdej lokomotywy, szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji danej Lokomotywy.

5) przygotowania oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej dla Lokomotywy.

W ramach świadczenia usług utrzymania Wykonawca będzie zobowiązany do:

1) świadczenia usług utrzymania planowego - usług utrzymania lokomotyw w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 226) oraz zgodnie z DSU do Poziomu 3 włącznie przez okres 72 (siedemdziesięciu dwóch) miesięcy od dnia dostawy Lokomotywy,

2) świadczenia usług utrzymania lokomotyw w zakresie prac serwisowych i naprawczych, niewynikających z DSU, a także usuwanie wad i awarii oraz ich skutków.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Moc silnika spalinowego modułu dojazdowego Lokomotywy objętej Przedmiotem Zamówienia / Gewichtung: 4 punkty
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji / Gewichtung: 3 punkty
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja Gotowości Technicznej / Gewichtung: 2 punkty
Qualitätskriterium - Name: Montaż kabiny WC jako osobny moduł przedziału maszynowego / Gewichtung: 1 punkt
Kostenkriterium - Name: Przepływy pieniężne (NPV) obliczone na podstawie cen zaoferowanych w formularzu ofertowym / Gewichtung: 100 punktów
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 102
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.03.02.00-00-0023/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres wskazany w punkcie II.2.7) to szacowany termin dostawy ostatniej z 12 lokomotyw wydłużony o okres 72 miesięcy świadczenia usług utrzymania dla ostatniej z lokomotyw.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 50 000 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową oraz potencjał techniczno-organizacyjny i personel umożliwiający realizację zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli wykaże, że

1) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawę (dostawy) nie mniej niż 5 (pięciu) fabrycznie nowych lokomotyw dopuszczonych do eksploatacji na terenie RP.

2) dysponuje:

a) co najmniej 10 pracownikami wykonującymi spawanie ręczne lub częściowo zmechanizowane stali, który zdali egzamin kwalifikacyjny zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO 9606-1:2014-02.

b) co najmniej 1 pracownikiem wykonującym badania nieniszczące posiadającym co najmniej 2 stopień uprawnień zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012.

c) zapleczem technicznym do świadczenia usług utrzymania Lokomotyw wraz z następującym wyposażeniem:

— suwnica co najmniej 25T,

— podnośniki kutruffa co najmniej 4X15T,

— zapadania,

— waga,

— zaplecze socjalne i magazynowe.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych)

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz spełnić następujące warunki:

1) pełnomocnictwo wraz z umową konsorcjum należy przedłożyć z ofertą,

2) treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,

3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,

4) dokumenty wymienione w Rozdziale III punkcie 3 ppkt od 5) do 6) oraz 8) SIWZ należy przekazać oddzielnie dla każdego Wykonawcy; w odniesieniu do pozostałych dokumentów należy złożyć jeden wspólny dokument, a w miejscu przeznaczonym na dane wykonawcy wpisać dane pełnomocnika (wskazując jednocześnie nazwy (firmy) uczestników konsorcjum, w imieniu których pełnomocnik działa.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zostały wskazane w SIWZ i załącznikach.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych etapów postępowania prowadzonych w formie negocjacji lub aukcji elektronicznej na warunkach określonych w Rozdziale VII SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/01/2019
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/01/2019
Ortszeit: 14:15
Ort:

Siedziba Zamawiającego

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający opublikuje informację z otwarcia ofert w ten sam sposób, w który opublikował SIWZ, tj. na stronie internetowej www.rcplokomotywy.pl oraz

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań
Bydgoszcz
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018