A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 538315-2022

03/10/2022    S190

Magyarország-Budapest: Hirdetési szolgáltatások

2022/S 190-538315

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Erika
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001259902022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001259902022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó feladatok

Hivatkozási szám: EKR001259902022
II.1.2)Fő CPV-kód
79341000 Hirdetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kommunikációs tevékenység 2022-2023

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341000 Hirdetési szolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1013 Budapest, Krisztina krt. 55., 1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.

1239 Budapest Európa u. 1.,

az egyes feladatok végrehajtására jelenleg még nem ismert helyszínt is megállapíthat Ajánlatkérő.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Nemzeti Bank 2022-2023. évi kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása. Az MNB által meghatározott kommunikációs feladatok ellátásának elősegítése érdekében teljes körű, szakszerű és határidőre történő tájékoztatási feladatok megvalósítása, stratégia és javaslatok összeállítása.

Részfeladatok:

1. Az „Elektronikus pénzügyi csalások megelőzése” kampánykommunikációs feladatainak ellátása:

2. Az „MNB online tájékoztató felületek megújítása és a hozzá tartozó bevezetési kampányok kommunikációs feladatainak ellátása

3. Az „Digitalizáció/azonnali fizetés általános kampány” kampánykommunikációs feladatainak ellátása:

4. A Minősített Fogyasztóbarát termékek brandjének aktív kommunikációja:

5. A jegybank Fenntarthatóság és GreenBanking koncepciójához kapcsolódó kampánykommunikációs feladatainak ellátása:

6. Pénzügyi tudatosságnövelés (Pénzügyi Navigátor brand megújítása):

7. Az MNB egyéb kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása, ezen belül:

8. Az MNB kampány- és egyéb kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó PR, médiaoptimalizálási és rendezvényszervezési feladatok

A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:

a keretösszeg, azaz nettó 3 300 000 000,- HUF kimerüléséig vagy 2023.12.31. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának megfelelő mennyiségére vállal lehívási kötelezettséget.

Várható költési arányok a teljes keretösszeg tekintetében: 1. Kreatív tervezés és gyártással kapcsolatos feladatok: 15 %

2. Médiavásárlással kapcsolatos feladatok: 75 % 3. PR és rendezvényszervezési feladatok: 10 % A megadott százalékok tájékoztató jellegűek.

Részletes feladatmeghatározás a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Kreatív stratégia elkészítése, megalapozottsága, kidolgozottsága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Kreatív tervek, elkészítése, megfelelősége, minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Média stratégia megalapozottsága, kidolgozottsága, hatékonysága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Konkrét médiaterv kidolgozottsága, hatékonysága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Alternatív médiajavaslatok tartalma, részletezettsége, hatékonysága / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 44
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Megbízott szolgáltatását ténylegesen a szerződés aláírásától 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamban, de legkésőbb a keretösszeg kimerüléséig köteles teljesíteni. Ha ez utóbbi 2023. december 31. napjáig nem történik meg, akkor a szerződés a keretösszegből hátralévő összeg erejéig, de legfeljebb 2024. december 31-ig meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) ponthoz: Az ajánlat részeként be kell nyújtani az értékelési szempontok alapját képező dokumentumokat, a minőségi kritériumok esetében a mintafeladatok kidolgozásait, az ár kritériumok esetében a beárazott ártáblákat.

II.2.7) pontban megadott szerződés időtartama a keretösszeg kimerülésének függvényében változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek ajánlatában az EKR rendszerben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány (formanyomtatvány/EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá (Kbt.67.(1), (2) bek.,321/2015. (X.30.)Korm.rend.1.§(1) bek., II. fejezete szerint). A kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokra és a kizáró okokkal kapcsolatos ajánlatkérői ellenőrzésekre a Korm.rend. 1-8. §, 10. §, 12-16. §.,18. § irányadók.

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részéről be kell nyújtani az EEKD-t,a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kbt.41/A.§(5)bek.,321/2015. (X.30.)Korm.rend.3.§(5)bek.).

Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet/személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni,a kapacitást nyújtó szervezet/személy részéről be kell nyújtani az EEKD- t(Kbt.67.§(3)bekezdés),az érintett szervezet/személy képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be(321/2015.(X.30.)Korm.rend.3.§(3)bek.).

Ajánlattevő nyújtson be nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltésével a Kbt. 67.§ (4) bekezdése tekintetében.

Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása alapján a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a III. Fejezetében (8, 10, 12-16.§) foglaltak szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek.szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.).

Ajánlattevő elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkozzon folyamatban levő változás bejegyzési eljárásról, nemleges tartalommal is, és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§).

Alkalmazható a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.V. Fejezete.

Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t nyújtsa be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolására (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdés).

A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt (Kbt.65.§(1)bek. c)pont,321/2015.(X.30.) Korm. rend. 26. § (1) bekezdés a) pont).

A nyilvántartásba szereplés tényét ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a céginformációs szolgálattól kérhető cégjegyzékadatokból, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nyújtsa be igazolásként a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot,és jelölje meg az adatbázis elérhetőségét,ahol a fenti követelmény ellenőrizhető. Öntisztázás a Kbt.64.§ (1), (2) bekezdéseinek megfelelően lehetséges.

Ajánlatkérő - a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdésére tekintettel- a gazdasági szereplő nyilatkozatában vagy az EEKD-ben megadott információkon kívül a gazdasági szereplő szerződés teljesítésére való képességének igazolására más dokumentum benyújtását is kérheti, melynek alapján dönthet úgy, hogy ajánlattevőt nem zárja ki az eljárásból (Korm.rend. 8. § c) pont,10.§ (1) bek. c) pont).

Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra figyelemmel Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy Ajánlattevő; ajánlatban a szerződés értékének 10 %-át meghaladó bármely alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezet; nem

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %- ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el, továbbá Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bek)

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

GP1. Ajánlattevő ajánlatában köteles a GP1. alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az európai egységes közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt. 67.§ (3) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Korm.rend.3.§ (3) bekezdés szerint.

Az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell csatolni az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából származó nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015. (X. 30.) Korm.rend.19.§ (1) bekezdés c) pont)

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolásának körében nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.).

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazható.

A Kbt. 69. § (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt. 69. § (11a) bek.).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

GP1. Alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben összesen elért nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (azaz médiatervezési és médiavásárlási, és kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, és PR és rendezvényszervezési tevékenységből) származó árbevétele elérte az 1 000 000 000 Ft-ot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre. (Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm.rend.19.§ (1) bekezdés c) pont).

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65.§ (6) bekezdés).

Alkalmazandók a Kbt. 65. § (7), (8), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (7) bekezdéseiben foglaltakra.

Kiegészítő információk a dokumentációban találhatók.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő ajánlatában köteles az MSZ1.- MSZ3. alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az európai egységes közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt. 67.§ (1) bekezdés).Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt. 67.§ (3) bekezdése, és a Korm.rend.3.§ (3) bekezdés szerint.

Az MSZ1. - MSZ3. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell csatolni az alábbiak szerint:

MSZ1. Az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával megegyező (azaz médiatervezési és médiavásárlási, és kreatív tervezési, kivitelezési és gyártási, és PR és rendezvényszervezési tevékenységből származó) szolgáltatásainak aláírt nyilatkozatba foglalt ismertetése(Kbt.65.§(1)bek.b)pont,Korm.r.21.§(3)bek.a) pont alapján a 22.§(1)bek.a)vagy b)pontjának megfelelően) A teljesítésnek az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 3 éves(36 hónapos) időtartamba kell beleesnie, Ajánlatkérő legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendelést vesz figyelembe. (Korm.r.21.§(3a)bek a)pont).

A nyilatkozatnak, illetve igazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

- a szerződést kötő másik fél megnevezése és kapcsolattartója megnevezése, elérhetősége (telefonszám vagy email cím)

- a szolgáltatás tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés

- az ellenszolgáltatás nettó értéke

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap feltüntetésével) és helye

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt (Korm.r. 22.§ (2) bek.)

A közös ajánlattevőként végzett, referenciaként bemutatott oszthatatlan szolgáltatások esetében nyújtsa be az ajánlattevő a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból (Korm.r.22.§(5)bek.).

MSZ2.Kbt.65.§(1)bek.b) pontja,Korm.r.21.§(3)bek.b)pontja alapján a szakemberek bemutatása az alábbiak benyújtásával:

- szakemberek megnevezése és azon alkalmassági követelmény megjelölése, melynek igazolására az adott szakember bevonásra kerül (EKR űrlap),

- szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzok,

- szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat (szakmai önéletrajzba is belefoglalható),

- az MSZ2.1. és MSZ2.4.alkalmassági követelmények esetében, a fentiekben felsoroltakon kívül a bemutatott szakemberek képzettséget igazoló bizonyítványok, diplomák másolatai.

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlatevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§(6)bek.).

A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt.65.§ (7) bek-ben foglaltak szerint is meg lehet felelni. Kiegészítő információk a dokumentációban.

MSZ3.Kbt.65.§(1)bek.b)pont,Korm.r.21.§(3)bek.c)pont alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírása,a közbeszerzés tárgyára vonatkozó,érvényes MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsítvány másolata vagy azzal egyenértékű,az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány,minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolásának körében nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során, meg kell jelölnie a korábbi eljárás tárgyát, EKR számát, és az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot (Kbt.69.§(11a) bek). Irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdéseiben foglaltak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

MSZ1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített alább részletezett tartalmú, befejezett szolgáltatásokat igazoló referenciák mindegyikével:

MSZ1.1. egy db, legalább nettó 150 000 000 forint értékű médiatervezésre és médiavásárlásra vonatkozó referencia

MSZ1.2. egy db,legalább nettó 50 000 000 Ft értékű kreatív tervezésre,kivitelezésre és gyártásra vonatkozó referencia

MSZ1.3. egy db,legalább nettó 25 000 000 Ft értékű PR és rendezvényszervezésre vonatkozó referencia.

A közös ajánlattevőként végzett, referenciaként bemutatott oszthatatlan szolgáltatások esetében irányadó a Korm.r.22.§ (5) bek.

Egy referencia szolgáltatással (szerződéssel) több referencia követelmény is teljesíthető, amennyiben az valamennyi igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelést tanúsítja.

MSZ2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő alább felsorolt valamennyi szakemberrel:

MSZ2.1. legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, legalább 3 éves reklámügynökségi szakmai tapasztalattal rendelkező kreatív vezető,

MSZ2.2. legalább 1 fő PR munkatárs, aki legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik PR tevékenységek végzésében,

MSZ2.3. legalább 1 fő tervező grafikus, aki grafikai tervezésben legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik,

MSZ2.4. legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű produkciós szakember, aki legalább 3 éves produkciós szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A szakemberek között átfedés nem lehetséges, azaz legalább 4 fő, a leírtak szerinti szakember bemutatása követelmény.

MSZ3. Alkalmas az ajánlattevő, aki rendelkezik a tevékenységét lefedő, és a közbeszerzés tárgyát képező (Reklámügynöki tevékenység és/vagy PR ügynökségi tevékenység és/vagy Médiaügynökségi tevékenység) ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű, független tanúsító által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy az egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.

Az MSZ3. követelmény esetében az egyenértékűség bizonyítása minden esetben az ajánlattevő kötelezettsége.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg és rész-számlázás nincs. Kifizetés teljesítésigazolások alapján. Ajánlattétel,elszámolás,kifizetés pénzneme forint(HUF). Irányadók: Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,Kbt.135.§(1),(6) bek.

Kötbér: Az eseti megrendelésben foglalt tevékenység késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke a késedelemmel vagy hibás teljesítéssel érintett, az eseti megrendelésben megjelölt szolgáltatás ellenértékének 1 %-a. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke napi 1 %. Hibás teljesítés esetén a Megbízó által adott póthatáridő minden egyes napjára az eseti megrendelés ellenértékének napi 1 %-át kötbérként kiveti a Megbízottra. A kötbér maximális összege mind hibás, mind késedelmes teljesítés esetén: a késedelemmel érintett szolgáltatás megbízási díjának 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér eseti megrendelés nem-teljesítése esetén az eseti megrendelés teljes nettó értékének a 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér,keretszerződés nem-teljesítése esetén: a szerződés meghiúsulásának időpontjáig még rendelkezésre álló keretszerződés szerinti maximális keretösszeg nettó értékének 10, illetve 8 %-a a még fel nem használt keretösszeg nagyságától függően (Részletek Dokumentáció Szerződéstervezet részében). Teljesítésbiztosíték: 22 500 000 Ft.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/11/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/11/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlat Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlattételhez az EKR-ben regisztrálni szükséges (elérhetősége: https://ekr.gov.hu.

2. A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikusan elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu (azonosító: EKR001259902022), és e címen nyújthatók be az ajánlatok a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend.-nek megfelelően.

3. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.

4. Teljesítési biztosíték 22 500 000 Ft., melyet a Kbt.134.§ (6) bek. a) pontjában megadott módok közül valamelyik szerint kell teljesíteni. Rendelkezésre bocsátása és ennek igazolása: a szerződés hatályba lépésének napján.

5. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Minden részszempont esetén adható pontszám:1-10 pont. Pontkiosztás: 1.Ár kritériumok:arányosítás,2. Minőségi kritériumok:egyszerű sorba rendezés. Részletesen a dokumentációban.

Ár értékelési szempont alszempontjai és súlyszámai:

I. Ellenszolgáltatás a kreatív tervezés és gyártás tekintetében 15

1.1. Kreatív koncepció és tervezési díjak 4

1.2. Nyomtatási díjak - Plakátnyomtatás 3

1.3. Nyomtatási díjak - Szórólapok, kiadványok, tájékoztatók 3

1.4. Fotózás 1

1.5. Rádióreklám gyártás 1

1.6. Filmgyártás 2

1.7. Produkciós ügynökségi díj 1

II. Ellenszolgáltatás a médiavásárlás tekintetében 22

2.1. Megyei napilapok (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.2. Megyei napilapok (TCR kampányok esetén) 2

2.3. Országos napilapok (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.4. Országos napilapok (TCR kampányok esetén) 2

2.5. Heti-, Kétheti és havilapok (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.6. Heti-, Kétheti és havilapok (TCR kampányok esetén) 2

2.7. Közterületi megjelenések (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.8. Közterületi megjelenések (TCR kampányok esetén) 1

2.9. Online (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.10.Online (TCR kampányok esetén) 2

2.11. Rádió (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.12. Rádió (TCR kampányok esetén) 1

2.13. Televízió (Kereskedelmi kampányok esetén) 1

2.14. Televízió (TCR kampányok esetén) 2

2.15. Egyéb a táblázatban nem szereplő média felületre vonatkozó ügynökségi kedvezmény - %

(Kereskedelmikampányok esetén) 1

2.16. Egyéb a táblázatban nem szereplő média felületre vonatkozó ügynökségi kedvezmény - %

(TCRkampányok esetén) 2

III. Ellenszolgáltatás PR feladatok és rendezvény szervezési szolgáltatások tekintetében 7

3.1. PR ügynökségi szolgáltatások valamint szövegírás, beszédírás 1

3.2. PR anyagok elkészítése 1

3.3. PR filmek, rádió riportok készítése 1

3.4. Sajtórendezvények szervezése, technika biztosítása 1

3.5. Technikai felszerelések 1

3.6. Ügynökségi óradíjak 1

3.7. Egyéb költségek 1

6. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg valamennyi alkalmasság feltételt és igazolásukat.

7. A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.

8. A nem HUF-ban megadott adatokat ajánlatkérő a dokumentációban megadottak szerint számítja át HUF- ra,átszámítás szükségessége esetén ajánlattevő nyilatkozzon az alkalmazott árfolyamról.

9.A mintafeladatok kidolgozása szakmai ajánlatnak minősül.

10. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén (Kbt.35.§(8)bek.)

11. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek.e) pontját, azaz abban az esetben, ha nem nyújtottak be legalább két ajánlatot, az eljárást Ajánlatkérő automatikusan eredménytelennek nyilvánítja..

12. Ajánlatkérő 15 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelyet az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a Kbt.54.§(2)bek. szerinti módok valamelyike szerint. Irányadó: Kbt.54.§(4)-(7),35.§(5)bek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési (MNB 19017004-00000309) számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizetőkezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén, az ajánlatban csatolni kell az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben levő pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvény másolati példányát. Befizetés esetén az ajánlathoz csatolni kell a befizetés tényét bizonyító egyszerű másolati banki visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolást.

13. Ajánlatkérő Kbt.131.§(4)bek.-ét alkalmazhatja.

14.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot,elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Részletes információk,és a benyújtandó dokumentumok részletezése a dokumentációban találhatók.

15. FAKSZ: Székely Márta (lsz:00065), Horváth Éva (lsz.:00399), dr.Szalay Eszter Ágnes (lsz. 01283), kozbeszerzes@mnb.hu

16.A részletes feltételeket dok. és a szerzterv. tartalmazza.

17.Részajánlat nem tehető. A célcsoport hatékony elérése érdekében a feladatok egymásra épülnek, a továbbítandó üzenetek egymást kiegészítik, ezek egy-egy eszköz alkalmazásával nem kivitelezhetők. Fő feladat a projektek, integrált kampányok egész arculatának egységes meghatározása, a terméket az alapoktól kell felépíteni, annak későbbi kommunikációja a már kialakított egységes szakmai stratégia mentén csak egy kézben összpontosuló ügynöki támogatás mellett valósulhat meg következetes tartalommal.

18. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezni fog az alábbi iparági vagy azokkal egyenértékű szoftverekkel: Nielsen: Arianna, Outdoor Full Power közterületi tervező és optimalizáló szoftver, TNS Hoffmann: Choices 3 szoftver NOK adatbázissal.

19. Jelen felhívásban alkalmazott rövidítések: Kbt.=2015.évi CXLIII.tv., Korm.r. = 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet,EKR=elektronikus közbeszerzési rendszer.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/09/2022