Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 538317-2018

06/12/2018    S235

Polska-Katowice: Drewno

2018/S 235-538317

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Mandrysz oraz Tomasz Norski
E-mail: artur.mandrysz@pgg.pl
Tel.: +48 32/7572924
Faks: +48 32/7572304
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyrobów stolarskich dla przemysłu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Numer referencyjny: 701801996/01
II.1.2)Główny kod CPV
03410000 Drewno
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zmówienia jest dostawa wyrobów stolarskich dla przemysłu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w szacunkowej ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03410000 Drewno
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Opis zamówienia:

1. KASZT PODPORNOŚCIOWY SZER.85X150X910MM Z DREWNA TWARDEGO - 3000 szt. 2. KASZT PODPORNOŚCIOWY SZER.85X150X900MM 2000KN Z DREWNA TWARDEGO - 63480 szt. 3. KASZT PODPORNOŚCIOWY SZER.85X150X1200MM 2000KN Z DREWNA TWARDEGO - 55480 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03410000 Drewno
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Opis zamówienia:

1. DESKA IGLASTA OBRZYNANA KL.II GR.25X150X3000MM ZAPORA PYŁOWA - 235 m3. 2. DESKA IGLASTA OBRZYNANA KL.II GR.32X150X3000MM ZAPORA PYŁOWA - 38 m3. 3. DESKA IGLASTA OBRZYNANA KL.II GR.32X150X3500MM ZAPORA PYŁOWA - 235 m3. 4. DESKA IGLASTA OBRZYNANA KL.II GR.32X150X4000MM ZAPORA PYŁOWA - 28 m3. 5. DESECZKA DO ZAPÓR PYŁOWYCH GR.25X150X500MM Z DRZEWA IGLASTEGO - 195 m3. 6. DESECZKA DO ZAPÓR PYŁOWYCH GR.10X150X500MM Z DRZEWA IGLASTEGO - 577 m3. 7. PÓŁKA DO ZAPÓR PYŁOWYCH DŁ.3500MM WYS.150MM SZER.200MM - 1000 szt. 8. KLOCEK DO ZAPÓR PYŁOWYCH 50X50X400MM Z DRZEWA IGLASTEGO - 17400 szt. 9. KLOCEK DO ZAPÓR PYŁOWYCH 50X50X300MM Z DRZEWA IGLASTEGO - 21 m3. 10. POPRZECZKA ZAPORY DŁ.150X135X32MM Z DRZEWA IGLASTEGO - 6000 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03410000 Drewno
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Opis zamówienia:

1. TRZONEK DO ŁOPATY A-0,90M - 2520 szt. 2. TRZONEK DO ŁOPATY A-0,95M - 1510 szt. TRZONEK DO ŁOPATY A-1,00M - 1324 szt. 4. TRZONEK DO ŁOPATY A-1,30M - 4170 szt. 5. TRZONEK DO ŁOPATY T-0,90M - 4380 szt. 6. TRZONEK DO ŁOPATY T-0,95M - 12239 szt. 7. TRZONEK DO ŁOPATY T-1,00M - 7055 szt. 8. TRZONEK DO ŁOPATY T-1,15M - 540 szt. 9. TRZONEK DO ŁOPATY T-1,30M - 272 szt. 10. TRZONEK DO KILOFA DŁ.0,90M - 15902 szt. 11. TRZONEK DO KILOFA DŁ.0,95M - 19536 szt. 12. TRZONEK DO KILOFA DŁ.1,00M - 2295 szt. 13. TRZONEK DO KILOFA DŁ.1,05M - 1424 szt. 14. TRZONEK DO KILOFA DŁ.1,50M - 975 szt. 15. TRZONEK DO SIEKIERY DŁ.0,40M - 230 szt. 16. TRZONEK DO SIEKIERY DŁ.0,50M - 826 szt. 17. TRZONEK DO SIEKIERY DŁ.0,60M KL.I PÓŁOWALNY - 635 szt. 18. TRZONEK DO SIEKIERY DŁ.0,70M - 15902 szt. 19. TRZONEK DO SIEKIERY DŁ.0,90M - 50 szt. 20. TRZONEK DO MŁOTKA ŚLUSARSKIEGO DŁ.0,80M - 535 szt. 21. TRZONEK DO MŁOTKA ŚLUSARSKIEGO DŁ.0,90M - 790 szt.. 22. TRZONEK DO MŁOTKA DŁ.0,28M - 170 szt. 23. TRZONEK DO MŁOTKA DŁ.0,30M - 809 szt. 24. TRZONEK DO MŁOTKA DŁ.0,32M - 912 szt. 25. TRZONEK DO MŁOTKA DŁ.0,35M - 903 szt. 26. TRZONEK DO MŁOTKA DŁ.0,36M - 1325 szt. 27. TRZONEK DO MŁOTKA DŁ.0,40M - 3165 szt. 28. TRZONEK DO MŁOTKA DŁ.0,45M - 335 szt. 29. TRZONEK DO MŁOTKA DŁ.0,50M -1235 szt. 30. TRZONEK DO MŁOTKA DŁ.0,60M - 435 szt. 31. TRZONEK DO MŁOTKA DŁ.0,70M - 285 szt. 32. TRZONEK DO MŁOTKA DŁ.0,80M - 1484 szt. 33. TRZONEK DO SIEKACZA DŁ.0,40M - 837 szt. 34. NABIJAK GÓRNICZY Q 25MM DŁ.1,50M - 150 szt. 35. NABIJAK GÓRNICZY Q 25MM DŁ.2,00M - 110 szt. 36. NABIJAK GÓRNICZY Q 25MM DŁ.2,50M - 2230 szt. 37. NABIJAK GÓRNICZY Q 25MM DŁ.3,00M - 710 szt. 38. NABIJAK GÓRNICZY Q 28MM DŁ.2,00M - 275 szt. 39. NABIJAK GÓRNICZY Q 28MM DŁ.2,50M - 1140 szt. 40. NABIJAK GÓRNICZY Q 28MM DŁ.3,00M - 1000 szt. 41. NABIJAK GÓRNICZY Q 30MM DŁ.2,50M - 1500 szt. 42. NABIJAK GÓRNICZY Q 30MM DŁ.3,00M - 1885 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03410000 Drewno
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Opis zamówienia:

1. DRABINA 4XSZCZEBLOWA ROZSTAWNA - 14 szt. 2. DRABINA 5XSZCZEBLOWA ROZSTAWNA - 28 szt. 3. DRABINA 6XSZCZEBLOWA ROZSTAWNA - 118 szt. 4. DRABINA 7XSZCZEBLOWA ROZSTAWNA - 118 szt. 5. DRABINA 8XSZCZEBLOWA ROZSTAWNA - 173 szt. 6. DRABINA 9XSZCZEBLOWA ROZSTAWNA - 3 szt. 7. DRABINA 10XSZCZEBLOWA ROZSTAWNA - 10 szt. 8. DRABINA 5XSZCZEBLOWA ROZSTAWNA MALARSKA - 27 szt. 9. DRABINA 6XSZCZEBLOWA ROZSTAWNA MALARSKA - 42 szt. 10. DRABINA 8XSZCZEBLOWA ROZSTAWNA MALARSKA - 51 szt. 11. DRABINA 12XSZCZEBLOWA ROZSTAWNA MALARSKA - 5 szt. 12. DRABINA NIEROZSTAWNA POJEDYNCZA DŁ.2,50M - 10 szt. 13. DRABINA NIEROZSTAWNA POJEDYNCZA DŁ.3,00M - 10 szt. 14. DRABINA NIEROZSTAWNA POJEDYNCZA DŁ.4,00M - 6 szt. 15. DRABINA NIEROZSTAWNA POJEDYNCZA DŁ.6,00M - 8 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03410000 Drewno
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Opis zamówienia:

1.KOTWA GÓRNICZA DREWNIANA KPL Q 35 L-2500 (DESECZ.450X130X35 +KLIN 150X35X20)DREWNO TWARDE - 1050 szt. 2. KOTWA GÓRNICZA DREWNIANA KPL Q 36 L-1600 (DESECZ.450X200X35 +KLIN 250X35X35)DREWNO TWARDE - 3350 szt. 3. KOTWA GÓRNICZA DREWNIANA KPL Q 38 L-1600(KRZYŻAK Q40 250X250 +KLIN 200X40X20)DREWNO TWARDE - 3830 szt. 4. KOTWA GÓRNICZA DREWNIANA KPL Q 38 L-2500 (DESECZ.450X150X30 +KLIN 200X35X20)DREWNO TWARDE - 1030 szt. 5. KOTWA GÓRNICZA DREWNIANA KPL Q 38 L-2500(KRZYŻAK Q40 250X250 +KLIN 200X40X20)DREWNO TWARDE - 2700 szt. 6. KOTWA GÓRNICZA DREWNIANA KPL Q 38 L-3000 (DESECZ.450X150X30 +KLIN 200X28X25)DREWNO TWARDE - 25250 szt. 7. KOTWA GÓRNICZA DREWNIANA Q 38 L-2000 NACIĘCIE 1XSTR.L-200 DREWNO TWARDE - 300 szt.8. KOTWA GÓRNICZA DREWNIANA Q 38 L-3000 NACIĘCIE 1XSTR.L-200 DREWNO TWARDE - 1200 szt. 9. KOTWA GÓRNICZA DREWNIANA KWADRATOWA 30X30 L-2500 ŚCIĘCIE W SZPIC 1XSTR. DREWNO TWARDE - 12480 szt. 10. KOTWA GÓRNICZA DREWNIANA KWADRATOWA 32X32 L-2500 ŚCIĘCIE W SZPIC 1XSTR. DREWNO TWARDE - 15895 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03410000 Drewno
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Opis zamówienia:

1. KLIN Z DREWNA GRABOWEGO DŁ.90MM WYS.20MM SZER.50MM PRZESIEWACZ - 12000 szt. 2. KLIN DREWNIANY 220X50X15 WYROBY STOLARSKIE - 100 szt. 3. KLIN DREWNIANY 220X50X30 WYROBY STOLARSKIE - 650 szt. 4. KLIN DREWNIANY 300X100X80 WYROBY STOLARSKIE - 450 szt. 5. KLIN DREWNIANY 300X100X100 WYROBY STOLARSKIE - 84100 szt. 6. KLIN Z DREWNA TWARDEGO 2XSTRONNIE SKOSOWANY L-220X50X50X45X48X44X40 PRZESIEWACZ WP CDR - 1100 szt. 7. KLIN BUKOWY ŚCIĘTY L-200X65X35X50 PRZESIEWACZ - 1000 szt. 8. KLIN BUKOWY ŚCIĘTY L-230 50X30X50MM PRZESIEWACZ PWP PWE - 200 szt. 9. KLIN BUKOWY DŁ.250X55X35X50MM 156-00-92 PRZESIEWACZ PWP - 950 szt. 10. KLIN DĘBOWY Q 29 80/60X62X120MM UCHWYTÓW KABLA UKS-80 - 1000 szt. 11. KLIN DĘBOWY BEZ OTWORU 100/77X62X130MM UCHWYTÓW KABLA UKS-80 - 100 szt. 12. KLIN DĘBOWY BEZ OTWORU 116/92X80X150MM UCHWYTÓW KABLA UKS-100 - 150 szt. 13. KLIN DĘBOWY BEZ OTWORU 125/98X100X170MM UCHWYTÓW KABLA UKS-120 - 200 szt. 14. KLIN DĘBOWY BEZ OTWORU 140/110X117X190MM UCHWYTÓW KABLA UKS-140 - 150 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03410000 Drewno
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Opis zamówienia:

1. LISTWA BUKOWA GR.XSZER.XDŁ.50X100X1500MM PRZESIEWACZ - 100 szt. 2. LISTWA BUKOWA 111-00-89 POZ.1 PRZESIEWACZ PWP - 300 szt. 3. LISTWA BUKOWA PROSTA 111-00-89 POZ.2 PRZESIEWACZ PWP - 300 szt. 4. LISTWA Z DREWNA TWARDEGO 50X90X740MM WYROBY STOLARSKIE DLA PRZEMYSŁU - 400 szt. 5. LISTWA Z DREWNA TWARDEGO 50X120X740MM WYROBY STOLARSKIE DLA PRZEMYSŁU - 400 szt. 6. LISTWA Z DREWNA TWARDEGO 50X80X1900MM WYROBY STOLARSKIE DLA PRZEMYSŁU - 50 szt. 7. LISTWA DO PANTOGRAFU 440X20X40MM - 1000 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wpis do właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, iż warunek udziału w postępowaniu został spełnione w zakresie sytuacji ekonomicznej jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż dla poszczególnych części zamówienia.

Dla zadania nr 1 - 110 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 216 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 620 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 328 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 45 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 7 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 344 000,00 PLN. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim. W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, iż warunek udziału w postępowaniu został spełniony w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 110 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 216 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 620 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 328 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 45 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 7 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 344 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych. W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

— W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ punkt C,

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 34 000,00 PLN. W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 16 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

2. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku o którym mowa Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 31.12.2019 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 31.3.2020 r. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy. W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Wymagany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej w zakresie części zamówienia (zadań) od nr 1 do nr 7. Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 034-074731
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/12/2018
Czas lokalny: 11:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/02/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 28.12.2018 r. o godz. 12:00 w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40-040 Katowice, ul. Lompy 14 – pokój nr 418/IV piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

2. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ust. 3, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

8. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publiczny, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2018