Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538345-2021

22/10/2021    S206

Croatia-Zagreb: Software support services

2021/S 206-538345

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Agencija za lijekove i medicinske proizvode
National registration number: 37926884937
Postal address: Ksaverska cesta 4
Town: Zagreb
NUTS code: HR05 Grad Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
Contact person: Marijo Zubec, mag.ing.traff. – za tehnička pitanja, Andrej Ignjatić, mag.ing.traff.. – za tehnička pitanja, Ivana Višnjovski, dipl.iur.,- za pravna pitanja Mirela Koren Bunić, struč.spec.admin.publ., - za pravna pitanja
E-mail: javna.nabava@halmed.hr
Telephone: +385 14884100
Fax: +385 14884110
Internet address(es):
Main address: www.halmed.hr
Address of the buyer profile: www.halmed.hr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0038013
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nadogradnja i održavanje Digitalnog arhivskog informacijskog sustava (DAIS)

Reference number: 25.10-21
II.1.2)Main CPV code
72261000 Software support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmet nabave je usluga adaptivne nadogradnje i održavanja Digitalnog arhivskog informacijskog sustava (DAIS)

Predmet nabave čine:

a) 1500 sati adaptivne nadogradnje koji će se koristiti prema potrebama i zahtjevima naručitelja;

b) paušalno održavanje DAIS sustava (korisnička pomoć i održavanje u trajanju od 12 mjeseci)

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72261000 Software support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR05 Grad Zagreb
Main site or place of performance:

Ksaverska cesta 4, Zagreb, Ksaverska cesta 55, Zagreb i Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet nabave čine:a) 1500 sati adaptivne nadogradnje koji će se koristiti prema potrebama i zahtjevima naručitelja;b) paušalno održavanje DAIS sustava (korisnička pomoć i održavanje u trajanju od 12 mjeseci)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: -iskustvo stručnjaka -ugovorni partnerski status ponuditelja s IBM-om / Weighting: 70
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Gore navedeno dokazuje se:

- izvatkom iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti gospodarskog subjekta, ponuditelj kao preliminarni dokaz u ponudi obvezno dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve gospodarske subjekte u ponudi)

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

-Od ponuditelja se zahtjeva da se prilagodi opremi, operativnom okruženju te softveru i infrastrukturi koja je zatečena u času potpisivanja ugovora o javnoj nabavi adaptivnog održavanja i nadogradnje DAIS sustava.

-Dizajn korisničkog sučelja treba ostati postojeći ili u slučaju izmjene odobren od strane naručitelja.

-Veza sa svim postojećim sustavima naručitelja mora se ostvariti preko postojećih servisa.

-Za svaku nadogradnju ponuditelj je dužan pripremiti funkcionalnu specifikaciju koja mora proći validaciju od strane naručitelja, provesti analizu podataka u postojećim bazama, kodirati programe i po potrebi nove baze podataka, pripremiti testne scenarije za validaciju softvera koje ovjerava naručitelj i dio su projektne dokumentacije po završetku projekta.

-Ponuditelj je dužan izraditi i dostaviti programsku dokumentaciju sukladno zahtjevima koji su navedeni u priloženoj tehničkoj specifikaciji.

-Ponuditelj je dužan, ukoliko to naručitelj zahtjeva, osigurati prisutnost stručnih osoba ponuditelja na lokaciji naručitelja do 8 sati mjesečno.

-Ponuditelj je dužan nakon razvoja nadogradnju testirati, prije testiranja izraditi scenarij testiranja i nakon testiranja predati dokumentaciju testiranja Naručitelju

-Po izvršenju svih ugovornih obveza naručitelj stječe vremenski i prostorno neograničeno sva autorska prava nad nadograđenim informacijskim sustavom koji je predmet ove javne nabave (uključujući dokumentaciju i izvorni kôd aplikacije) osim autorskih moralnih prava, koja su neprenosiva.

-Ponuditelj je dužan programski kôd pisati u skladu s dobrom programerskom praksom što uključuje, ali nije ograničeno na jasno i detaljno komentiranje programskog kôda te optimizaciju kôda.

-Sva komunikacija između ponuditelja i naručitelja tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi odvijat će se na hrvatskom jeziku te sva dokumentacija tražena u ovoj tehničkoj specifikaciji treba biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 13:00
Place:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021