Tjenesteydelser - 538374-2019

13/11/2019    S219    Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Aarhus: Drift af sports- og idrætsanlæg

2019/S 219-538374

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus kommune
CVR-nummer: 55 13 30 18
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina Braad
E-mail: tbr@bechbruun.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forlængelse af den eksisterende aftale med Atletion A/S

II.1.2)Hoved-CPV-kode
92610000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune arbejder med planer om etablering af et nyt stadion i Aarhus. Det vil i givet fald få stor betydning for driften af det nuværende stadionanlæg. Kommune ønsker i den forbindelse at træffe beslutning om driftsmodellen for de nuværende og eventuelle kommende faciliteter på Ceres Park & Arena samtidig med en beslutning om eventuel etablering af et nyt stadion. Med henblik på at skabe en tidsmæssig sammenhæng mellem Aarhus Kommunes beslutning om eventuel etablering af et nyt stadion og indgåelse af en ny aftale om drift af Ceres Park & Arena, ønsker Aarhus Kommune derfor at forlænge driftsaftalen. Henset til at en forlængelse af kontrakten sker på uændrede vilkår, jf. punkt 3, at driftsaftalens oprindelige løbetid er på 16 år, og at der kun er tale om en kortere forlængelse af driftsaftalen, har Aarhus Kommune vurderet, at en forlængelse af driftsaftalen kan gennemføres uden fornyet udbud.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten er en kort forlængelse på 2 år i 2021 og 2022 af en eksisterende 16 årig aftale. Det forventes ikke at nogen i en så kort periode rentabelt vil kunne forpagte Ceres Park og Arena

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Der er tale om forlængelse af en eksisterende 16 årig kontrakt i en 2 årig periode. Det er vurderingen, at der ikke er nogen markedsaktører der vil kunne drive en rentabel forretning i en så kort periode.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Allonge nr. 3 til kontrakt om drift af Atletion

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/10/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Atletion A/S
Postadresse: Stadion Allé 70
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 550 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

Kontrakten indgås ikke inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort jf. bekendtgørelse om lov om Klagenævnet for udbuds § 4, stk. 1, nr. 2.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2019