Dienstleistungen - 538381-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Jaworzno: Bauarbeiten für Bergbau- und Produktionsanlagen

2018/S 235-538381

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Tauron Wydobycie S.A.
2018/TWD/TWD/03758/L/303/P/IC
ul. Grunwaldzka 37
Jaworzno
43-600
Polen
Kontaktstelle(n): Irena Cyba
Telefon: +48 326185380
E-Mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Fax: +48 326164476
NUTS-Code: PL22

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.tauron-wydobycie.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.tauron.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://swoz.tauron.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://swoz.tauron.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa drążenia wyrobisk górniczych dla Tauron Wydobycie S.A.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2018/TWD/TWD/03758/L/303/P/IC
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45254000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Usługa drążenia wyrobisk górniczych dla Wydobycie S.A.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45254000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Zakład Górniczy Janina, 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa drążenia wyrobisk górniczych dla Tauron Wydobycie S.A.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 23
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Celem wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale 3. SIWZ, w części IV formularza JEDZ należy wypełnić tylko sekcję ԃ (alfa).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45254000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Zakład Górniczy Janina 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa drążenia wyrobisk górniczych dla Tauron Wydobycie S.A.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 23
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Celem wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale 3. SIWZ, w części IV formularza JEDZ należy wypełnić tylko sekcję ԃ (alfa).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Poniżej zachowano numerację zgodną z SIWZ.

3.1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, oraz spełniają warunki, określone na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp, które zgodnie z art. 22 ust. 1b dotyczą:

3.1.1.1 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

3.1.1.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

3.5 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca powinien dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:

3.5.1 informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3.5.2 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.5.3 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.5.4 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;(wzór oświadczenia- zał. nr 8);

3.5.5 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia - zał. nr 8);

3.5.6 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3.5.7 oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (wzór oświadczenia - zał. nr 8)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Poniżej zachowano numerację zgodną z SIWZ.

3.6 Dokumenty i oświadczenia składane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

3.6.1.1 pkt 3.5.1. powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.6.1.2 pkt 3.5.2, 3.5.3. i 3.5.6 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.6.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.6.1. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

3.6.3 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.5.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.6.1.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 3.6.1. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Poniżej zachowano numerację zgodną z SIWZ.

3.1.1.3.1. wykaże się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją usług górniczych wykonanych w ruchu zakładu górniczego, związanych z drążeniem wyrobisk górniczych przy użyciu kombajnu chodnikowego lub materiałów wybuchowych, w podziemnych zakładach górniczych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Łączna wartość usług brutto należycie zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, musi być większa od:.

— dla zadania nr 1 zamówienia - 4 000 000,00 PLN

— dla zadania nr 2 zamówienia - 3 000 000,00 PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wartość usług zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości zamówień określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa wniosek.

3.1.1.3.2. dysponuje dopuszczonymi do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych węgla kamiennego maszynami niezbędnymi do drążenia jednego przodka, takimi jak: np. kombajn chodnikowy dostosowany do drążenia wyrobisk górniczych o przekrojach określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia oraz urządzeniami przodkowymi (podajnikiem taśmowym, lekkim przenośnikiem zgrzebłowym, pompami przodkowymi, urządzeniem wiercąco-kotwiącym do przykatwiania obudowy chodnikowej) z układem zasilania, tj.: stacją transformatorową do zasilenia urządzeń przodkowych Wykonawcy, 3.1.1.3.3. dysponuje osobami które posiadają stwierdzenia kwalifikacji OUG kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, wymagane zgodnie z ustawą z dnia 9.6.2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. pozycja 2126 z późn. zm.), zdolnymi do wykonania zamówienia, w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia w następującej ilości:

— dla ofert na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2 zamówienia:

1) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach kierownika działu górniczego;

2) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach kierownika działu energomechanicznego;

3) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach kierownika działu techniki strzałowej;

4) przynajmniej trzy osoby o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej;

5) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej;

6) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej;

7) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach kierownika działu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia lub co najmniej specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. – Dz.U. nr 246, poz. 2468 wraz z późniejszymi zmianami);

8) przynajmniej czterech osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności górniczej;

9) przynajmniej dwóch osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności elektrycznej;

10) przynajmniej dwóch osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności mechanicznej.

— dla ofert na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 zamówienia:

1) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach kierownika działu górniczego;

2) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach kierownika działu energomechanicznego;

3) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach kierownika działu techniki strzałowej;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Poniżej zachowano numerację zgodną z SIWZ.

4) przynajmniej trzy osoby o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej;

5) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej;

6) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej;

7) przynajmniej jednej osoby o kwalifikacjach kierownika działu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia lub co najmniej specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. – Dz.U. nr 246, poz. 2468 wraz z późniejszymi zmianami);

8) przynajmniej osiem osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności górniczej;

9) przynajmniej czterech osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności elektrycznej;

10) przynajmniej czterech osób o kwalifikacjach dozoru ruchu w specjalności mechanicznej.

(Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez osoby wymienione)

3.1.1.3.4. dysponuje osobami które posiadają stwierdzenia kwalifikacji dla wykonywania czynności specjalistycznych w podziemnych zakładach górniczych wymienionych w art. 53. ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9.6.2011 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. pozycja 2126 z późn. zm.) do realizacji robót objętych zamówieniem w następującej ilości:

1) minimum cztery osoby o kwalifikacjach górnika strzałowego;

2) minimum cztery osoby o kwalifikacjach elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV;

3) minimum cztery osoby o kwalifikacjach elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV;

4) minimum cztery osoby o kwalifikacjach maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią

3.1.1.3.5. dysponuje osobami w liczbie gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym Prawem geologicznym i górniczym z dnia 9.6.2011 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. pozycja 2126 z późn. zm.), które posiadają:

1) ukończone kursy zawodowe uprawniające do obsługi maszyn, urządzeń i instalacji w podziemnych zakładach górniczych, wydanych przez upoważnione jednostki szkoleniowe, wymaganych w § 510. 1. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1118), niezbędnych do uzyskania upoważnień Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego dla wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego;

2) doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia oraz zostaną przeszkoleni zakresie obowiązujących w Zakładzie Górniczym Zamawiającego przepisów dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego program.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w: wysokości

Dla zadania nr 1 zamówienia: 330 000,00 PLN słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych

Dla zadania nr 2 zamówienia: 270 000,00 PLN słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 2 % Ceny całkowitej podanej w ofercie, które może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 Pzp.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Poniżej zachowano numerację zgodną z SIWZ.

3.9 Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

3.9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Pzp.

3.9.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

3.9.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:

3.9.3.1 Jakiego Postępowania dotyczy;

3.9.3.2 Jakie podmioty występują wspólnie;

3.9.3.3 Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;

3.9.3.4 Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu Pzp zostanie zawarta Umowa zgodnie ze Wzorem Umowy. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/01/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/04/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/01/2019
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.1.2019 r. o godz. 10:15 na Platformie Zakupowej Grupy Tauron

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy Tauron dostępnej pod adresem http://swoz.tauron.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2018