Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538389-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Prague: Software development services

2021/S 206-538389

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální
National registration number: 00025712
Postal address: Pod sídlištěm 1800/9
Town: Praha 8
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 182 11
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Adriana Přibylová
E-mail: Adriana.Pribylova@cuzk.cz
Telephone: +420 284041258
Fax: +420 284041204
Internet address(es):
Main address: http://www.cuzk.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 - 2022“

Reference number: ČÚZK-09708/2017-24
II.1.2)Main CPV code
72262000 Software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 - 2022 tak, aby jej mohl Zadavatel bezproblémově a v souladu s vývojem legislativy a dalších předpisů využívat pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitostí a souvisejících částí zeměměřictví. Podrobnosti viz ZD.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 256 910 000.00 CZK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72230000 Custom software development services
72263000 Software implementation services
72267000 Software maintenance and repair services
72266000 Software consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ01 Praha
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 - 2022 tak, aby jej mohl Zadavatel bezproblémově a v souladu s vývojem legislativy a dalších předpisů využívat pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitostí a souvisejících částí zeměměřictví. Podrobnosti viz ZD.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalita, zkušenosti a odbornost realizačního týmu Účastníka ZŘ / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Provedení upgrade Oracle / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Metodika vývoje včetně popisu tvorby veškeré dokumentace / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Zpracování modelového požadavku / Weighting: 15
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3) ZZVZ vyhrazuje právo na poskytnutí dalších služeb (tzn. jedna nebo více služeb) ve stejných kvalitativních a kvantitativních parametrech jaké Účastník ZŘ, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější a s nímž Zadavatel uzavřel smlouvu na plnění VZ, uvedl ve své nabídce. Maximální rozsah a celková cena plnění požadovaného Zadavatelem na základě Vyhrazené změny závazku je ve výši 30 % z celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené Účastníkem ZŘ. Jednací řízení bez uveřejnění na zadání Vyhrazené změny závazku bude zahájeno nejpozději do tří let ode dne uzavření RD.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 051-113018
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Objednávka č. 29

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NESS Czech s.r.o.
National registration number: 45786259
Postal address: V Parku 2335/20
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 148 00
Country: Czechia
Telephone: +420 244026400
Internet address: https://www.ness.cz
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 393 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 10 393 000.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Část realizačního týmu

Section V: Award of contract

Title:

Objednávka č. 31

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/08/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NESS Czech s.r.o.
National registration number: 45786259
Postal address: V Parku 2335/20
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 148 00
Country: Czechia
Internet address: https://www.ness.cz
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 275 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 4 275 000.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Část realizačního týmu

Section V: Award of contract

Title:

Objednávka č. 32

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NESS Czech s.r.o.
National registration number: 45786259
Postal address: V Parku 2335/20
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 148 00
Country: Czechia
Internet address: https://www.ness.cz
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 378 125.00 CZK
Total value of the contract/lot: 15 378 125.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Část realizačního týmu

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Jedná se o Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové dohody za 3/2021. Navazuje na veřejnou zakázku Rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 - 2022, ev. č. Z2018-007961

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021