Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538397-2021

22/10/2021    S206

Poland-Wisła: Household-refuse collection services

2021/S 206-538397

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wisła
Postal address: Urząd Miejski Plac B. Hoffa 3
Town: Wisła
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-460
Country: Poland
Contact person: Janusz Pezda
E-mail: przetargi@um.wisla.pl
Telephone: +48 33/857-88-50
Fax: +48 33/855-29-95
Internet address(es):
Main address: www.bip.wisla.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2021 – zamówienie podobne_3

Reference number: RGŚ.271.24.2021.JP
II.1.2)Main CPV code
90511200 Household-refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia jest tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego i będzie realizowany zgodnie z istniejącym harmonogramem wywozów.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 223 148.14 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511200 Household-refuse collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Wisła

II.2.4)Description of the procurement:

Odbiór komunalnych odpadów od nieruchomości zamieszkanych, prowadzenie PSZOKU

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • New works/services, constituting a repetition of existing works/services and ordered in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Na podstawie art 213 ust 1, art 217 ust 1 w związku z art 214 ust 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych (t,j. Dz. U. 2021.1129 zwanej dalej ustawą) udzielono zmówienia publicznego dla zadnia: "„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2021 – zamówienie podobne_3". Możliwość udzielnie tego zamówienia została przewidziana w ramach zamówienia podstawowego RGŚ.271.19.2020.JP: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2021” informacje o takiej możliwości zostało ujęte w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu - zamówienia pierwotnego, z uwagi na duża ilość odpadów pierwotna umową ulegnie wyczerpaniu przed zakładaną datą

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2021 – zamówienie podobne_3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Eko-Stela sp.z o.o.
Town: Pogwizdów
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-418
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PPHU Ekoplast – produkt s.c.
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-568
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 223 148.14 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021