Dienstleistungen - 538401-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2018/S 235-538401

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Reczko-Mortel
E-Mail: iwona.reczko-mortel@plk-sa.pl
Fax: +48 224732399
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://plk-sa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew” LCS Zduńska Wola Karsznice

Referenznummer der Bekanntmachung: 9090/IRZU/07938/03403/18/P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola –Inowrocław – Tczew” LCS Zduńska Wola Karsznice. Faza II zamówienia tj. Nadzór Autorski oraz odpowiedzi napytania zadawane na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych stanowią Prawo Opcji Zamawiającego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 10 197 300.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji przedsięwzięcia pn. Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew LCS Zduńska Wola Karsznice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, który stanowi prawo opcji Zamawiającego.

Rezultatem wykonanej części dokumentacyjnej Umowy będą poniższe opracowania:

1) Koncepcja programowo-przestrzenna;

2) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami wymaganymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego, oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,o ile właściwy organ wyda postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz postanowienie o konieczności sporządzenia raportu ooś zostaną przekazane przez Zamawiającego natychmiast po uzyskaniu ww. postanowienia celem uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji.

3) Wnioski o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) wraz z uzyskaniem decyzji;

4) Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych:

a) mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, opracowane w skali 1:500 w wersji numerycznej,zgodnie załącznikiem do decyzji nr 13/2015, Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury z dnia 15.4.2015 r. pn. „Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

b) sprawdzenie zgodności granic działek ewidencyjnych stanowiących kolejowy teren zamknięty ze stanem faktycznym, poprzez porównanie danych ewidencyjnych pozyskanych z zasobu branżowego (KODGiK) i państwowego.

c) profile podłużne linii kolejowej stanowiące element projektu budowlanego, opracowane na bazie profili podłużnych znajdujących się w zasobie KODGiK;

5) Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaną zgodą wodnoprawną;

6) Projekty budowlane wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-inżynierską oraz materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko (w tym raportami o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), o ile ponowna ocena oddziaływania na środowisko będzie wymagana;

7) Komplet materiałów do złożenia wniosków o pozwolenia na budowę

Wraz z uzyskaniem pozwoleń;

8) Pośrednie certyfikaty i deklaracje weryfikacji WE podsystemów;

9) Wizualizacje wybranych przez Zamawiającego obiektów;

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

11) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie;

12) Materiały przetargowe wymagane do ogłoszenia przetargów na roboty budowlane; Kompletne wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wnioski o wydanie decyzji zmieniających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku, gdy będzie potrzeba uzyskania lub zmiany takich decyzji;

13) Operat dendrologiczny wraz z uzyskanym zezwoleniem na usunięcie drzew / krzewów (o ile będzie potrzebny);

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego / Gewichtung: 30 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zakresem Prawa opcji objęte są:

— odpowiedzi na pytania zadawane na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,

— pełnienie Nadzoru Autorskiego nad realizacją robót budowlanych

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 104-238320
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 90/105/0136/18/Z/I
Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew” LCS Zduńska Wola Karsznice

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 14 420 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 197 300.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Geodezja, Geologia, Certyfikacja, Inwent. dendrologiczna, Wycinka drzew, Informacja dotycząca bezp. i ochrony zdrowia-brak znanego podwykonawcy

Elementy branż:torowa, drogowa, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, konstrukcyjno-budowlana,sieci gazowe, cieplne,wentylacyjne i sanitarne, teletech. i telekom., srk i DSAT,architektoniczna, perony-Koltech Infra sp. z o.o.

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza - Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2018