Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538407-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2021/S 206-538407

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
National registration number: 5272825616
Postal address: ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-848
Country: Poland
Contact person: Renata Jabłońska
E-mail: renata.jablonska@wody.gov.pl
Telephone: +48 184413789
Internet address(es):
Main address: https://www.wody.gov.pl
Address of the buyer profile: www.przetargi.wody.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Budowa lewego wału rzeki Biała w km rzeki 6+600-8+345 os. Koszyce, m. Tarnów - Etap II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji”

Reference number: KR.ROZ.2810.86.2021
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem zgód, uzgodnień i decyzji (m.in. o środowiskowych uwarunkowaniach, wodnoprawnej oraz pozwolenia na realizację) dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lewego wału rzeki Biała w km rzeki 6+600-8+345 os. Koszyce, m. Tarnów - Etap II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas jego realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Umowy,

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 325 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem zgód, uzgodnień i decyzji (m.in. o środowiskowych uwarunkowaniach, wodnoprawnej oraz pozwolenia na realizację) dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lewego wału rzeki Biała w km rzeki 6+600-8+345 os. Koszyce, m. Tarnów - Etap II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas jego realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Umowy,

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60,00
Cost criterion - Name: Doświadczenie projektanta / Weighting: 40,00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 136-361238
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

„Budowa lewego wału rzeki Biała w km rzeki 6+600-8+345 os. Koszyce, m. Tarnów - Etap II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZENERIS Projekty S.A. 61-770 Poznań, ul. Paderewskiego 8
Town: Poznań
NUTS code: PL Polska
Postal code: 61-770
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 325 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587780
Fax: +48 224587780
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są:

2.1 Odwołanie.

2.2 Skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krakowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587780
Fax: +48 224587780
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021