Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538411-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Construction-site supervision services

2021/S 206-538411

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AGENTsIYa "PaTNA INFRASTRUKTURA"
National registration number: 000695089
Postal address: bul. MAKEDONIYa No..3
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
Contact person: Biserka Sashova Borisova
E-mail: b.s.borisova@api.bg
Internet address(es):
Main address: http://www.api.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18152
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор на обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“

II.1.2)Main CPV code
71521000 Construction-site supervision services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

С решение на Министерски съвет от 27 декември 2018 г. първокласен път І-8 се категоризира автомагистрален път с наименование АМ „Европа“ с дължина 65 км. Направлението е от Софийския околовръстен път до ГКПП „Калотина“ и е част от основната транс-европейска транспортна мрежа. Участъкът е възлова отсечка при движението на  транспортните потоци в посока запад – изток, като същият съгласно чл. 44 от Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на Транс-европейската транспортна мрежа и съответно Регламент (ЕС) № 1316/2013 е определен в категорията „Други участъци от основната мрежа“. Тази пътна отсечка осъществява и връзка към Tранс-Eвропейски транспортен коридор „Ориент/Източно Средиземноморски“.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71521000 Construction-site supervision services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
NUTS code: BG412 София / Sofia
Main site or place of performance:

Място на изпълнение на поръчката: области София и София - град

II.2.4)Description of the procurement:

С решение на Министерски съвет от 27 декември 2018 г. първокласен път І-8 се категоризира автомагистрален път с наименование АМ „Европа“ с дължина 65 км. Направлението е от Софийския околовръстен път до ГКПП „Калотина“ и е част от основната транс-европейска транспортна мрежа. Участъкът е възлова отсечка при движението на  транспортните потоци в посока запад – изток, като същият съгласно чл. 44 от Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на Транс-европейската транспортна мрежа и съответно Регламент (ЕС) № 1316/2013 е определен в категорията „Други участъци от основната мрежа“. Тази пътна отсечка осъществява и връзка към Tранс-Eвропейски транспортен коридор „Ориент/Източно Средиземноморски“.

Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител на консултантската услуга (строителен надзор), във връзка със строителството на обекта, като в тази връзка се сключи договор за неговото изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на обекта, в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Показател Т „Оценка на техническото предложение“ / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Планирано е изпълнението на обществената поръчка да бъде предложено за финансиране от Оперативна

програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. Към настоящия момент не е осигурено

финансиране за изпълнението на обекта.

II.2.14)Additional information

Комплексната оценка се изчислява по следната формула:

КО = 0,60 х Т + 0‚40 х Ф

Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е, както следва:

- Показател Т - „Оценка на техническото предложение“ с относителна тежест от 60 %;

- Показател Ф - „Финансова оценка, предвиждаща оценка на частта от офертата, съдържаща се в ценовото

предложение“ с относителна тежест от 40 %.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 171-446436
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

„Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор на обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Условието за присъждане на допълнителни 20 точки по подпоказател Т4 в частта за взаимозаменяемост на експертите се явява неизпълнимо.

В тази връзка и предвид факта, че законовите възможности за промени в условията на поръчката са изчерпани е налице основание за прекратяване на същата по реда на чл.110, ал.1, т.5 и т. 9 от ЗОП, поради установени нарушения при откриването и провеждането на обществената поръчка, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията при които е обявена и са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021