Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538413-2021

22/10/2021    S206

Poland-Chełm: Endangered species protection services

2021/S 206-538413

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Chełm
Postal address: ul. Hrubieszowska 123
Town: Chełm
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-100
Country: Poland
Contact person: Jakub Oleszczuk
E-mail: chelm@lublin.lasy.gov.pl
Telephone: +48 825603298
Internet address(es):
Main address: https://chelm.lublin.lasy.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5)Main activity
Other activity: leśnictwo, gospodarka leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO NATURA2000 Dobromyśl w ramach proj. pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

Reference number: ZG.082.5.2021
II.1.2)Main CPV code
90721700 Endangered species protection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie śródleśnych szuwarów i łąk sprzętem mechanicznym oraz usunięcie zakrzaczeń z wywiezieniem pozyskanej biomasy w leśnictwie Pawłów, oddz. 333Ak,ax, 333Bg,h,n,o,t,w,x,y. Obręb ewidencyjny 0016 (Kulik), nr dz. 325, 326. Powierzchnia objęta zabiegiem koszenia wynosi 15 ha, odkrzaczania 2 ha oraz odkrzaczanie lęgowisk żółwia błotnego 0,4 ha. Koszenia należy dokonać sprzętem mechanicznym. Poprzez koszenie mechaniczne Nadleśnictwo Chełm rozumie koszenie przy pomocy ciągnika z kosiarką rotacyjną lub ratraka dostosowanego do koszenia łąk bagiennych wyposażonego w urządzenie koszące. Kosić należy na wysokości 5-15 cm ponad powierzchnią gruntu.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 67 250.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Chełm, leśnictwo Pawłów oddz. 333Ak,ax, 333Bg,h,n,o,t,w,x,y. Obręb ewidencyjny 0016 (Kulik), nr dz. 325, 326

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu koszenia oraz usuwania drzew i krzewów w ramach niżej opisanych zadań ujętych w „Kompleksowym projekcie ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”. Zabiegi czynnej ochrony siedlisk. Zabiegi ochrony siedlisk motyli: modraszek telejus, modraszek nausitous czerwończyk nieparek, czerwończyk fioletek, przeplatka aurinia. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie śródleśnych szuwarów i łąk sprzętem mechanicznym oraz usunięcie zakrzaczeń z wywiezieniem pozyskanej biomasy w leśnictwie Pawłów, oddz. 333Ak,ax, 333Bg,h,n,o,t,w,x,y. Obręb ewidencyjny 0016 (Kulik), nr dz. 325, 326. Powierzchnia objęta zabiegiem koszenia wynosi 15 ha. Powierzchnia objęta zabiegiem odkrzaczania wynosi 2 ha. Zabiegi czynnej ochrony siedlisk lęgowych żółwia błotnego. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie zakrzaczeń wraz z usunięciem pozyskanej biomasy z dwóch lęgowisk żółwia błotnego zlokalizowanych w Leśnictwie Pawłów oddz. 339p, dx. Obręb ewidencyjny 0009 (Dobromyśl), nr dz. 121. Powierzchnia objęta zabiegiem wynosi 0,40 ha. Odkrzaczania należy dokonać wykaszarkami lub sprzętem ręcznym (sekator, siekiera, tasak, inny sprzęt tnący). Podrost gatunków lekkonasiennych do 5 lat należy wyrwać wraz z korzeniami.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja zamówienia kluczowych elementów zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.02.04.00-00-02.00/16-00

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 136-361237
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO NATURA2000 Dobromyśl w ramach proj. pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NIEDŹWIADEK Marek Niedźwiedzki
Postal address: Hańsk
Town: Kulczyn 14A
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-235
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 72 192.77 PLN
Total value of the contract/lot: 67 250.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 oraz 109 PZP. Szczegóły dotyczące wykluczenia zawiera SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021