Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538422-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 206-538422

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Postal address: Al. Jerozolimskie 142 A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-305
Country: Poland
Contact person: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
E-mail: przetargi@pkp.pl
Telephone: +48 224749141
Internet address(es):
Main address: http://www.pkp.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka Skarbu Państwa
I.5)Main activity
Other activity: Spółka Skarbu Państwa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zad. inwest. pn.:Przebudowa dworca kolejowego Chełm

Reference number: KFZ/2021/WNP-012677
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Chełm”.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług, jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. Łączna wartość powyższych zamówień nie przekroczy 10% wartości zamówienia podstawowego.

3. Zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SWZ.

Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej – „Platforma” lub „System” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71247000 Supervision of building work
71248000 Supervision of project and documentation
71520000 Construction supervision services
71521000 Construction-site supervision services
71530000 Construction consultancy services
71540000 Construction management services
71541000 Construction project management services
71630000 Technical inspection and testing services
71631000 Technical inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Chełm

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Chełm”.

2.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, zwany dalej: „OPZ”.

3.Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

4.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

5.Zamawiający odstępuje od określenia wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy przy realizacji zamówienia.

6.Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wymienione w rozdz. IX ust. 2 pkt 4) lit. b), porozumiewały się z Zamawiającym w języku polskim lub za pośrednictwem tłumacza języka polskiego. W korespondencji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za obowiązujący uznaje się język polski, przy czym Zamawiający w tym przypadku wymaga posługiwania się przez personel Wykonawcy językiem polskim w stopniu zaawansowanym C1 - zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework lub za pośrednictwem tłumacza języka polskiego, natomiast w korespondencji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym za obowiązujący uznaje się język polski w co najmniej wyżej wymienionym stopniu zaawansowania.

7.Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SWZ oraz przestrzegania wymagań „Procedury dotyczącej wymagań w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz Podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” - która stanowi Załącznik nr 6 do Umowy (w zakresie przepisów BHP).

8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

9. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu JEDZ, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ, oraz Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

10. Zamawiający wymaga od Wykonawców skutecznego wniesienia wadium w wysokości: 5 500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

11. Wartość szacunkowa podana w sekcji

11. Wartość szacunkowa podana w Sekcji II.2.6) ogłoszenia jest wartością zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

12.Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej – „Platforma” lub „System” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 171-445977
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zad. inwest. pn.:Przebudowa dworca kolejowego Chełm

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Postępowanie zostało unieważnione przed terminem składania ofert, tj. w dniu 01.10.2021 r.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6) z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w dniu 30.08.2021 r. przekazując ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na formularzu odpowiadającym Dyrektywie 2014/24/UE tj. jako Zamawiający subsydiowany.

Dnia 28 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 780) – dalej „UTK" po zmianie), która wprowadziła szereg zmian w obrębie aktualnych definicji, m.in. sieci kolejowej.

Dotychczas sieć kolejowa była zdefiniowana jako układ połączonych ze sobą dróg kolejowych zarządzany przez zarządcę infrastruktury.

Obecnie, na skutek implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej, sieć kolejowa definiowana jest jako linie kolejowe, stacje pasażerskie, stacje rozrządowe, terminale towarowe i wszystkie inne elementy infrastruktury kolejowej niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i ciągłej eksploatacji systemu kolei Unii (art. 4 pkt 4 UTK po zmianie). Jako element sieci kolejowej wskazano m.in. stację pasażerską, która zgodnie z art. 4 pkt 53 UTK po zmianie, jest obiektem infrastruktury usługowej obejmującym dworzec kolejowy wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dostęp do peronu, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego.

Biorąc pod uwagę zmianę ww. definicji oraz treść art. 5 ustawy Pzp, PKP S.A. należy zakwalifikować jako Zamawiającego sektorowego. Tym samym przedmiotowe postępowanie, Zamawiający winien prowadzić na przepisach ustawy Pzp, dotyczących zamówień sektorowych.

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, z uwagi na fakt, iż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021