Services - 538456-2021

22/10/2021    S206

Poland-Wisła: Household-refuse disposal services

2021/S 206-538456

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wisła
Postal address: Urząd Miejski Plac B. Hoffa 3
Town: Wisła
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-460
Country: Poland
Contact person: Janusz Pezda
E-mail: przetargi@um.wisla.pl
Telephone: +48 33/857-88-50
Fax: +48 33/855-29-95
Internet address(es):
Main address: www.bip.wisla.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2021 i 2022

Reference number: RGŚ.271.20.2021.JP
II.1.2)Main CPV code
90513100 Household-refuse disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w części roku 2021 (listopad i grudzień) i w roku 2022 oraz prowadzenie PSZOK

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 9 984 987.83 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90511200 Household-refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Gmina Wisła

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w części roku 2021 (listopad i grudzień) i w roku 2022 oraz prowadzenie PSZOK

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający informuje, iż przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane poniżej w ust. 2 ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zapotrzebowanie na usługi będzie większe niż określono w formularzu oferty, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia o ilości określone poniżej, w pkt 3:

2. Minimalne ilości odpadów:

2.1. odpady zmieszane – 959,00 Mg

2.2. odpady segregowane – 1 199,91 Mg

2.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 245,67 Mg

3. Zwiększenie ilości o:

3.1. odpady zmieszane – 1 918,00 Mg

3.2. odpady segregowane – 2 399,82 Mg

3.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 491,34 Mg

4. Łącza maksymalna ilość odpadów:

4.1. odpady zmieszane – 2877,00 Mg

4.2. odpady segregowane – 3599,73 Mg

4.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 737,01 Mg

5. Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

5.1. Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

5.2. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, gdy okaże się że zapotrzebowanie na usługi objęte przedmiotem zamówienia jest większe niż to określono w ust 2.

5.3. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w całości lub części, tj. może zlecić odbiór i zagospodarowanie tylko niektórych lub wszystkich rodzajów odpadów, zwiększając ilości tych odpadów wg własnych potrzeb, ale do maksymalnych wartości określonych w ust 4.

6. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

składanie ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 166-434722
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2021 i 2022

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EKO-STELA SP.Z O.O.UL. ŻNIWNA 9 BRZEZÓWKA 43-418 POGWIZDÓW
Town: Brzezówka Pgwizdów
NUTS code: PL225 Bielski
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 322 688.56 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Tylko obligatoryjne podstawy wykluczenia z art 108 ust 1 ustawy PZP,

Dokumenty składane na wezwanie dotyczące podstaw wykluczenia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów takich jak KRK, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług polegających na zwiększeniu zakresu lub/i częstotliwości usługi/wydłużenia okresy realizacji usługi na warunkach analogicznych do warunków określonych w dokumentacji (SIWZ z załącznikami) do zamówienia podstawowego o wartość 50% obliczona przy określeniu wartości szacunkowej.

2. Przez usługi podobne Zamawiający rozumie usługi, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.

3. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może dotyczyć:

3.1. zwiększeniu zakresu usługi

3.2. odbiór większej niż zakładano ilości odpadów,

3.3. zwiększeniu częstotliwości poszczególnych usług,

3.4. wydłużenia okresy realizacji usługi na kolejne okresy.

4. Zamówienia dotyczące usług wskazanych w punkcie 3 zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy po przeprowadzeniu negocjacji.

5. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na usługi wskazane w pkt 3, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przetargowego przez wykonawców.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2% ceny ofertowej brutto dla ilości gwarantowanej.

na ofertę składa się formularz Ofertowy;oświadczenie wstępne JEDZ, zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy,

pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą - jeżeli dotyczy,

dokument z którego będzie wynikać ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ustawy Pzp- jeżeli dotyczy,

w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia pod... reszta w rozdziale VI ust 11 SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021