Lieferungen - 538480-2018

Kompaktansicht anzeigen

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krosno: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2018/S 235-538480

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Lieferauftrag

Richtlinie 2004/18/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rynek 1
Kontaktstelle(n): Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Zu Händen von: Andrzej Jakubowski, Maciej Krukar
38-400 Krosno
Polen
Telefon: +48 134375535
E-Mail: przetargi@pwsz.krosno.pl
Fax: +48 134375511

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: http://www.pwsz.krosno.pl

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: Uczelnia Wyższa
I.3)Haupttätigkeit(en)
Bildung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Dostawa sprzętu laboratoryjnego do: komputerowego rozproszonego systemu sterowania strumieniami energii cieplnej oraz sterowania i analiz efektywności energetycznej, pracowni technik światłowodowych, oraz laboratorium przetwarzania danych dla rozproszonych systemów kontrolno-pomiarowych
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag

NUTS-Code PL821

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Część I przedmiotu zamówienia – dostawa komputerowego rozproszonego systemu sterowania strumieniami energii cieplnej oraz sterowania i analiz efektywności energetycznej – sprzęt elektroniczny,
b) Część II przedmiotu zamówienia – dostawa komputerowego rozproszonego systemu sterowania strumieniami energii cieplnej oraz sterowania i analiz efektywności energetycznej – odnawialne źródła energii,
c) Część III przedmiotu zamówienia – dostawa sprzętu do pracowni technik światłowodowych,
d) Część IV przedmiotu zamówienia – dostawa sprzętu do laboratorium przetwarzania danych dla rozproszonych systemów kontrolno-pomiarowych
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

38000000, 30200000, 30000000, 48000000, 09332000, 31121340, 30236000, 30210000

II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 684 225,00 PLN
ohne MwSt

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
1. Cena. Gewichtung 60
2. Okres gwarancji. Gewichtung 20
3. Warunki serwisu. Gewichtung 20
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
DTG/136/ZP-7/18
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags

Auftragsbekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl: 2018/S 176-400063 vom 13.9.2018

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr: 1 Los-Nr: 1 - Bezeichnung: Dostawa komputerowego rozproszonego systemu sterowania strumieniami energii cieplnej oraz sterowania i analiz efektywności energetycznej – sprzęt elektroniczny
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
27.11.2018
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Jastrząb Dariusz Krośnieńskie Centrum Informatyczne Krosoft
ul. Wierzbowa 2
38-400 Krosno
Polen
E-Mail: patrycja@krosoft.pl
Telefon: +48 133061001

V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 28 805,00 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 56 924,40 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23,00
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
Auftrags-Nr: 2 Los-Nr: 2 - Bezeichnung: dostawa komputerowego rozproszonego systemu sterowania strumieniami energii cieplnej oraz sterowania i analiz efektywności energetycznej – odnawialne źródła energii,
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
27.11.2018
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Renex Sp. z o.o., Sp. k.
al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek
Polen
E-Mail: office@renex.com.pl
Telefon: +48 544112555

V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 94 619,00 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 116 381,37 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23,00
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
Auftrags-Nr: 3 Los-Nr: 3 - Bezeichnung: Dostawa sprzętu do pracowni technik światłowodowych
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
27.11.2018
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Jastrząb Dariusz Krośnieńskie Centrum Informatyczne Krosoft
ul. Wierzbowa 2
38-400 Krosno
Polen
E-Mail: patrycja@krosoft.pl
Telefon: +48 133061001

V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 236 010,00 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 373 474,74 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23,00
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
Auftrags-Nr: 4 Los-Nr: 4 - Bezeichnung: Dostawa sprzętu do laboratorium przetwarzania danych dla rozproszonych systemów kontrolno-pomiarowych
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
26.11.2018
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

IT Serwis Sp. z o.o.
ul. Żołnierska 5A
71-210 Szczecin
Polen
E-Mail: wojciech.wojtkiewicz@itserwis.net
Telefon: +48 796222210

V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 162 837,72 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 294 816,24 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23,00
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: ja
Angabe der Vorhaben und/oder Programme: Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
Fax: +48 224587800

Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
Fax: +48 224587800

VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w ust. 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 10 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
Fax: +48 224587800

VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
4.12.2018