Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538572-2021

22/10/2021    S206

România-Cluj-Napoca: Exploatare a unei staţii de tratare a apelor reziduale

2021/S 206-538572

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: RO201233
Adresă: Strada: Calea Someseni, nr. 2
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400397
Țară: România
Persoană de contact: Bianca Cecilia Pirlea
E-mail: office@radpcj.ro
Telefon: +40 264552666
Fax: +40 264444576
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.radpcj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Regie autonoma a omeniului public

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii operare statie tratare levigat ROAW 9144DTG 40/SW3/IEX de la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Cluj

Număr de referinţă: 201233_2021_PAAPD1298491
II.1.2)Cod CPV principal
90481000 Exploatare a unei staţii de tratare a apelor reziduale
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii operare statie tratare levigat ROAW 9144DTG 40/SW3/IEX de la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Cluj, conform caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare pana in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Centrul de Management Integrat al Deseurilor Cluj.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii operare statie tratare levigat ROAW 9144DTG 40/SW3/IEX de la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Cluj, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Accesul online al autoritatii contractante la informatiile transmise in timp real de sistemul integrat de monitorizare, control, prelucrarea datelor / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 089-229895
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul juridic al RADP Cluj-Napoca
Adresă: Calea Someseni nr.2
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400388
Țară: România
E-mail: office@radpcj.ro
Telefon: +40 264552666
Fax: +40 264444576
Adresă internet: www.radpcj.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021