El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 53858-2018

06/02/2018    S25

Polonia-Varsovia: Servicios relacionados con el software

2018/S 025-053858

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Dirección postal: ul. Wieżowa 8
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Not specified
Código postal: 02-147
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Ziętek
Correo electrónico: zp@pansa.pl
Fax: +48 225746359
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.pansa.pl/
Dirección del perfil de comprador: http://bip.pansa.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.pansa.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Dirección postal: ul. Wieżowa 8 (Biuro Podawcze)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-147
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Ziętek
Correo electrónico: zp@pansa.pl
Código NUTS: PL911 Not specified
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pansa.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Służby Żeglugi Powietrznej

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi opieki technicznej i wsparcia technicznego dla oprogramowania współdziałającego z systemem do tworzenia zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczej, w tym dostarczanie aktualizacji oprogramow

Número de referencia: AMZP-2222-26/124/2017
II.1.2)Código CPV principal
72260000 Servicios relacionados con el software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług opieki technicznej i wsparcia technicznego dla oprogramowania współdziałającego z systemem do tworzenia zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczej (GeoMedia, Geovec), w tym dostarczania aktualizacji tego oprogramowania.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71356300 Servicios de apoyo técnico
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Not specified
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie, ul.Wieżowa 8.

II.2.4)Descripción del contrato:

Usługi opieki technicznej i wsparcia technicznego dla oprogramowania współdziałającego z systemem do tworzenia zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczej, w tym dostarczania aktualizacji tego oprogramowania, zgodnie z zał. 1 do SIWZ udostępnionym na www.bip.pansa.pl.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: czas usunięcia/skorygowania wady krytycznej / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1.Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie świadczył co najmniej 1 usługę w zakresie zapewnienia opieki technicznej i wsparcia technicznego oprogramowania Geomedia przez co najmniej 1 (jeden) rok

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/03/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/03/2018
Hora local: 13:00
Lugar:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Ul. Wieżowa 8,

02-147 Warszawa

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postepowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy, wykluczy z postępowania o zamówienie wykonawcę,w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948, i 1830 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791),

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

4.Przystępując do niniejszego postępowania, każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100),

5.Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert,

6.Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % Ceny Umowy,

7.Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.

8. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisane w rozdz. VI SIWZ

9.Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, ze oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

— Zaświadczenie producenta oprogramowania upoważniające do świadczenia usług maintenance i dystrybucji oprogramowania GeoMedia na terenie Polski- Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim bez konieczności tłumaczenia na język polski.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/02/2018