Servicios - 53858-2018

06/02/2018    S25

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania

2018/S 025-053858

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Not specified
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Ziętek
E-mail: zp@pansa.pl
Faks: +48 225746359
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pansa.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.pansa.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.pansa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8 (Biuro Podawcze)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Ziętek
E-mail: zp@pansa.pl
Kod NUTS: PL911 Not specified
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pansa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Służby Żeglugi Powietrznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi opieki technicznej i wsparcia technicznego dla oprogramowania współdziałającego z systemem do tworzenia zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczej, w tym dostarczanie aktualizacji oprogramow

Numer referencyjny: AMZP-2222-26/124/2017
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług opieki technicznej i wsparcia technicznego dla oprogramowania współdziałającego z systemem do tworzenia zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczej (GeoMedia, Geovec), w tym dostarczania aktualizacji tego oprogramowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71356300 Usługi wsparcia technicznego
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie, ul.Wieżowa 8.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi opieki technicznej i wsparcia technicznego dla oprogramowania współdziałającego z systemem do tworzenia zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczej, w tym dostarczania aktualizacji tego oprogramowania, zgodnie z zał. 1 do SIWZ udostępnionym na www.bip.pansa.pl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas usunięcia/skorygowania wady krytycznej / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie świadczył co najmniej 1 usługę w zakresie zapewnienia opieki technicznej i wsparcia technicznego oprogramowania Geomedia przez co najmniej 1 (jeden) rok

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/03/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/03/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Ul. Wieżowa 8,

02-147 Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postepowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy, wykluczy z postępowania o zamówienie wykonawcę,w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948, i 1830 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791),

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

4.Przystępując do niniejszego postępowania, każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100),

5.Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert,

6.Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % Ceny Umowy,

7.Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.

8. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisane w rozdz. VI SIWZ

9.Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, ze oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

— Zaświadczenie producenta oprogramowania upoważniające do świadczenia usług maintenance i dystrybucji oprogramowania GeoMedia na terenie Polski- Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim bez konieczności tłumaczenia na język polski.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2018