Services - 538620-2021

22/10/2021    S206

Denmark-Copenhagen: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 206-538620

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Femern Bælt A/S
National registration number: 28986564
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Femern - Anne Bøgh Johansen
E-mail: ajo@femern.dk
Telephone: +45 33414449
Internet address(es):
Main address: www.femern.dk
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammeaftale om IT-konsulentydelser til support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse ogvidereudvikling af Femern A/S' finansielle systemer

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Rammeaftale om IT-konsulentydelser til support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse ogvidereudvikling af Femern A/S' finansielle systemer.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72200000 Software programming and consultancy services
72224000 Project management consultancy services
72226000 System software acceptance testing consultancy services
72227000 Software integration consultancy services
72250000 System and support services
72253200 Systems support services
72261000 Software support services
72266000 Software consultancy services
72300000 Data services
72310000 Data-processing services
72600000 Computer support and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK011 Byen København
Main site or place of performance:

København

II.2.4)Description of the procurement:

Ydelserne under Rammeaftalen omfatter (men er ikke begrænset til):

- Support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S’ finansielle systemer omfattende:

o Data Warehouse (MS-SQL 2014 – integration services version 2016)

o Regnskabssystem (AX 2009)

o Budgettering (Cognos 11)

o Kontraktuelle workflow (Sharepoint 2016)

o Finansielle flow (Sharepoint 2016)

- Videreudvikling af Data Warehouse med henblik på at understøtte Femern A/S’ målstyringsmodel, herunder integration til og udstilling af data fra bl.a.:

o Regnskabssystem (etableret integration)

o Budgetsystem (etableret integration)

o Risikostyringssystem (etableret integration)

o Kontraktstyringssystem (etableret integration)

o Projektstyringssystem (delvis integration)

o Sharepointbaserede workflowsystemer (delvis integration)

o Miljøsystemer (mulig integration)

o Kvalitets- og kravstyringssystemer (mulig integration)

o CSR- og arbejdsmiljøsystemer (mulig integration)

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Organisation og bemanding / Weighting: 40%
Quality criterion - Name: Forslag til opgaveløsning / Weighting: 30%
Price - Weighting: 30%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt modtager EU-støtte fra TEN-T programmet under projektkode 2014-EU-TM-0221-W.

II.2.14)Additional information

Femern A/S udbyder rammeaftalen som en samlet rammeaftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter samt skabe en større ensartethed i løsningen af relaterede opgaver under kontrakten. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 132-351039
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Rammeaftale om IT-konsulentydelser til support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse ogvidereudvikling af Femern A/S' finansielle systemer

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DXC Technology Danmark A/S
National registration number: 15231599
Postal address: Retortvej 8
Town: Valby
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: urahbek@dxc.com
Telephone: +45 29234982
Internet address: http://https://www.dxc.technology/dk
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Det forventede træk på rammeaftalen er 6.000.000 DKK som angivet i udsbudsbekendtgørelsens punk II.2.6), imens det maksimale træk på rammeaftalen er angivet i denne bekendtgørelse under punkt V.2.4).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021