Services - 538620-2021

22/10/2021    S206

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2021/S 206-538620

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Femern Bælt A/S
CVR-nummer: 28986564
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Femern - Anne Bøgh Johansen
E-mail: ajo@femern.dk
Telefon: +45 33414449
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.femern.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om IT-konsulentydelser til support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse ogvidereudvikling af Femern A/S' finansielle systemer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale om IT-konsulentydelser til support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse ogvidereudvikling af Femern A/S' finansielle systemer.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72226000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med afleveringsprøve for basisprogrammel
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72253200 Systemsupport
72261000 Programmelsupport
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72300000 Datatjenester
72310000 Databehandling
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne under Rammeaftalen omfatter (men er ikke begrænset til):

- Support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S’ finansielle systemer omfattende:

o Data Warehouse (MS-SQL 2014 – integration services version 2016)

o Regnskabssystem (AX 2009)

o Budgettering (Cognos 11)

o Kontraktuelle workflow (Sharepoint 2016)

o Finansielle flow (Sharepoint 2016)

- Videreudvikling af Data Warehouse med henblik på at understøtte Femern A/S’ målstyringsmodel, herunder integration til og udstilling af data fra bl.a.:

o Regnskabssystem (etableret integration)

o Budgetsystem (etableret integration)

o Risikostyringssystem (etableret integration)

o Kontraktstyringssystem (etableret integration)

o Projektstyringssystem (delvis integration)

o Sharepointbaserede workflowsystemer (delvis integration)

o Miljøsystemer (mulig integration)

o Kvalitets- og kravstyringssystemer (mulig integration)

o CSR- og arbejdsmiljøsystemer (mulig integration)

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Forslag til opgaveløsning / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt modtager EU-støtte fra TEN-T programmet under projektkode 2014-EU-TM-0221-W.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Femern A/S udbyder rammeaftalen som en samlet rammeaftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter samt skabe en større ensartethed i løsningen af relaterede opgaver under kontrakten. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 132-351039
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale om IT-konsulentydelser til support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse ogvidereudvikling af Femern A/S' finansielle systemer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/10/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DXC Technology Danmark A/S
CVR-nummer: 15231599
Postadresse: Retortvej 8
By: Valby
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: urahbek@dxc.com
Telefon: +45 29234982
Internetadresse: http://https://www.dxc.technology/dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Det forventede træk på rammeaftalen er 6.000.000 DKK som angivet i udsbudsbekendtgørelsens punk II.2.6), imens det maksimale træk på rammeaftalen er angivet i denne bekendtgørelse under punkt V.2.4).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2021