Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538627-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Software development services

2021/S 206-538627

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NATsIONALEN STATISTIChESKI INSTITUT
National registration number: 000695146
Postal address: ul. Panayot Volov No. 2
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1038
Country: Bulgaria
Contact person: Radoslav Parvanov
E-mail: RParvanov@NSI.bg
Telephone: +359 29857772
Fax: +359 29857225
Internet address(es):
Main address: https://www.nsi.bg/bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/20688
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Независима статистическа дейност на държавата и други дейности, възложени със закон

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Развитие на Информационна система „Статистически класификации“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности

II.1.2)Main CPV code
72262000 Software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Проектът е насочен към изграждане на модерна Информационна система „Статистически класификации“ (ИССК) с нов потребителски интерфейс, насочен към осигуряване на ефективно функциониране, информационна сигурност,  бързодействие, надеждност и актуалност на информацията за статистическите класификации, номенклатури и преходни таблици с цел задоволяване на нарастващите нужди на вътрешните и външните потребители. Това може да бъде постигнато чрез развитие на системата посредством съвременни ИТ решения, добавяне на нови функционалности, като се вземат предвид настъпилите и предстоящите промени в европейското законодателство.

Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез планираните по проекта дейности, съответстващи на специфични цели.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 200 050.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72262000 Software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

Гр. София, ул. Панайот Волов № 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Проектът е насочен към изграждане на модерна Информационна система „Статистически класификации“ (ИССК) с нов потребителски интерфейс, насочен към осигуряване на ефективно функциониране, информационна сигурност,  бързодействие, надеждност и актуалност на информацията за статистическите класификации, номенклатури и преходни таблици с цел задоволяване на нарастващите нужди на вътрешните и външните потребители. Това може да бъде постигнато чрез развитие на системата посредством съвременни ИТ решения, добавяне на нови функционалности, като се вземат предвид настъпилите и предстоящите промени в европейското законодателство.

Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез планираните по проекта дейности, съответстващи на следните специфични цели:

Специфична цел 1: Миграция на платформата на ИССК, чрез използване на съвременни високотехнологични ИТ решения без загуби на информация и с гарантирано качество;

Специфична цел 2: Усъвършенстване, подобряване и разширяване на съществуващите функционалности в ИССК;

Специфична цел 3: Възможност за интегриране на ИССК с други ИС;

Специфична цел 4: Гаранционна поддръжка на ИССК за срок от 36 месеца, която включва:

Предоставяне на консултации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно администриране, настройка, конфигуриране, мониторинг и експлоатация на системата;

Отстраняване на възникнали проблеми в приложния софтуер на системата;

Отстраняване на възникнали проблеми в инсталациите, конфигурациите и настройките на сървърите на системата;

Реализиране на промени и/или допълнения в приложния софтуер, конфигурацията и настройките на системата и сървърите, на които е инсталирана.

Участниците в обществената поръчка следва да демонстрират възможности за изпълнение на техническото задание на Възложителя, като разработят и представят към техническите си предложения прототип, отговарящ на поставените изисквания на Възложителя. Прототипът трябва да бъде разработен върху тестови данни, които са предоставени от Възложителят прикачени в ЦАИС ЕОП.

Подробна информация за изпълнението на поръчката се съдържа в Техническото задание и Техническото предложение участника.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

За всяка допусната до оценяване оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, оценяването се извърши въз основа на критерия по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – "най-ниска цена".

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 158-418450
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 16317
Title:

Развитие на Информационна система „Статистически класификации“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ ООД
National registration number: 121415869
Postal address: МЛАДОСТ 1 бл.54 ет.1
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1784
Country: Bulgaria
E-mail: bdimitrov@indexbg.bg
Telephone: +359 888706813
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 250 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 200 050.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021