Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538643-2021

22/10/2021    S206

Poland-Białystok: Catering services

2021/S 206-538643

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
National registration number: NIP: 9661330466
Postal address: ul. Ogrodowa 12
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-027
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl
Telephone: +48 856646708
Fax: +48 857435913
Internet address(es):
Main address: www.onkologia.bialystok.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa sporządzania i dostawy całodziennych posiłków szpitalnych oraz odbioru odpadów pokonsumpcyjnych.

Reference number: DZP.261.7.2021
II.1.2)Main CPV code
55520000 Catering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzania i dostawy całodziennych posiłków szpitalnych oraz odbioru odpadów pokonsumpcyjnych.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 115 548.15 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
55320000 Meal-serving services
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Polska.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzania i dostawy całodziennych posiłków szpitalnych oraz odbioru odpadów pokonsumpcyjnych.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Dzienny wsad surowcowy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Na podstawie art. 441 Pzp zamawiający przewiduje opcję o maksymalnej wartości 50%, tj. dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia do 6 miesięcy, w przypadkach przedłużających się procedur udzielenia zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dotyczy pkt II.2.6):

Szacowana wartość zamówienia (netto) została podana z uwzględnieniem opcji (50%), o której mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, t.j. ze zm., zwanej dalej Pzp), zamawiający wyznaczył termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1 Pzp.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 161-423995
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Usługa sporządzania i dostawy całodziennych posiłków szpitalnych oraz odbioru odpadów pokonsumpcyjnych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Catermed Sp. z o.o.
National registration number: REGON: 357938830
Postal address: ul. Traktorowa 126 lok. 201
Town: Łódź
NUTS code: PL Polska
Postal code: 91-204
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 593 614.58 PLN
Total value of the contract/lot: 1 115 548.15 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021