The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 538644-2021

22/10/2021    S206

Danmark-Kokkedal: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 206-538644

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: CVR nr. 29188335
Postadresse: Egevangen 3B
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Nathalie Marstrand
E-mail: natm@kubenman.dk
Telefon: +45 40166313
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredensborg.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning til Generationernes Hus i Nivå Bymidte

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med realisering af Generationernes Hus i Nivå Bymidte. Generationernes hus omfatter følgende funktioner: Skole, Idrætshal, Bibliotek/kulturhus med SFOII, Landskab, Svømmehal, og evt. Plejecenter.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 29 364 000.00 EUR / Højeste bud: 35 930 000.00 EUR taget i betragtning
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I opgaven indgår ydelser i alle faser fra Programmering til aflevering af hovedentreprise for delprojekterne Skole, Idrætshal, Bibliotek/kulturhus med SFOII samt tilhørende Landskab. Svømmehal forventes udbudt i totalentreprise på grundlag af Byggeprogram. Plejecenter forventes overdraget til anden bygherre på grundlag

af funktionsbeskrivelse for servicearealer, udarbejdet af Totalrådgiver. Det er muligt at Plejecentret udgår af projektet. Generationernes Hus skal markere sig som vartegn for en bæredygtig og arkitektonisk attraktiv Nivå bymidte. Et bærende princip er mest mulig sambrug af funktioner i bygninger og byrum. Centralt i opgaven er udviklingen af optimale fysiske rammer for moderne skoleudvikling samt kultur-/biblioteksfunktioner.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektonisk kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og Bæredygtighed / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og Bemanding / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Byggeledelse

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 026-064515
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/09/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: C.F. Møller A/S
CVR-nummer: 29826951
Postadresse: Hillerødgade 30A, 2.
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2200
Land: Danmark
E-mail: kbh@cfmoller.com
Internetadresse: www.cfmoller.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i Lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på DKK 20.000. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. Udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1)

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2021