Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538653-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Pernik: Construction consultancy services

2021/S 206-538653

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA PERNIK
National registration number: 000386751
Postal address: pl. SV.IVAN RILSKI 1 A
Town: gr.Pernik
NUTS code: BG414 Перник / Pernik
Postal code: 2300
Country: Bulgaria
Contact person: Aleksandrina Aleksandrova-Antova
E-mail: poop@pernik.bg
Telephone: +359 76684220
Fax: +359 76603890
Internet address(es):
Main address: https://pernik.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1270
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект: ЕГО и СО

II.1.2)Main CPV code
71530000 Construction consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Консултантската услуга по чл.166,ал.1 от ЗУТ вкл. Сл. Дейн.:

Изготвяне на компл. доклади за оценка на съотв. на инв. проекти със същ. Изискв.към стр. съгласно чл.142 от ЗУТ;Упр. на строителен надзор върху изпълнението на СМР съгл. чл.166, ал.1 и чл.168,ал1,ал.3 от ЗУТ;Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и управление на изпълнението на строежа;Изпълнение задълж. на координатор по безоп. и здраве съгл. Наредба№2 от 22 март 2004г за миним. Изискв. за ЗБУТ при СМР;Контрол на влаганите стр. продукти и на извършените СМР;Строителен надзор съобразно с чл.168,ал.7 от ЗУТ;Съст. на Оконч. доклад за въвеждане на стр. в експл. по чл.168,ал6 от ЗУТ;Изг. на тех. паспорт за строежа, съгл. чл.176а от ЗУТ и Нар. № 5 от 28.12.2006 г. за техн. пасп. на стр.;Конт. на дост. на съоръж. и технолог. оборуд;Провеждане на месечни срещи; Изготв. на период. Докл. за отчитане хода на изп. на дог. и на изв. СМР.

Подробно описание се съдържа в прилож. към докум. Техн.специ

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 12 600.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71530000 Construction consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG414 Перник / Pernik
II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на настоящата открита процедура е определянето на изпълнител за „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект: Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО) и едрогабаритни отпадъци (ЕГО) в гр. Перник, УПИ I кв.202 – ЕТАП 1.“

Консултантът ще извършва следните основни групи задачи:

Услугата ще се изпълнява по възложен обект на община Перник: „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО) и едрогабаритни отпадъци (ЕГО) в гр. Перник, УПИ I кв.202 – ЕТАП 1“. Консултантската услуга по чл. 166, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове при подготовката и реализацията на ремонтни и строително монтажни работи за посоченият обект, включително прилежаща инфраструктура включва следните дейности:

Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 от ЗУТ;

Упражняване на строителен надзор върху изпълнението на СМР съгласно

чл. 166, ал. 1 и чл. 168, ал. 1 и ал.3 от ЗУТ и съответствието на извършващото се строителство с нормативните актове; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противо-пожарните изисквания; одобрения инвестиционен проект, договора за изпълнение на СМР;

Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и управление на изпълнението на строежа;

Изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно

Наредба №2 от 22 март 2004г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Контрол на влаганите строителни продукти и на извършените СМР;

Строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168. ал. 7 от ЗУТ;

Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;

Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно чл. 176 а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

Контрол на доставките на съоръженията и технологичното оборудване;

Провеждане на месечни срещи за напредъка;  

Изготвяне на периодични доклади за отчитане хода на изпълнение на договора и на извършените СМР.

Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Работна програма за организация и изпълнение на договора и управление на риска- П1 / Weighting: 25%
Quality criterion - Name: Предложение за качеството на изпълнение– П2 / Weighting: 25%
Price - Weighting: 50 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Фин. на поръчката не е осигурено към момента на откриване.В съответствие с чл. 114 от ЗОП изпълнението на договора, ще се счита за възложено под отлагателното условие след осигурено финансиране. В случай, че не бъде осигурено фин. дейностите няма да се изпълняват. В такъв случай никоя от страните (Община Перник и Изпълнителя) не дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи на другата страна.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 094-247571
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 16039
Title:

Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект: Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ИКАР КОНСУЛТ АД
National registration number: 131192254
Postal address: кв. Витоша, ул." Димитър Шишманов" №.11
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1612
Country: Bulgaria
E-mail: officesf@ikarconsult.com
Telephone: +359 28624585
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 12 800.00 BGN
Total value of the contract/lot: 12 600.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

От заглавие: Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци(СО) и едрогабаритни отпадъци (ЕГО) в гр. Перник, УПИ I кв.202 – ЕТАП 1.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалби се подават в десет дневен срок съобразно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП. 10-дневният срок за обжалване, започва да тече от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021