Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 538662-2023

Submission deadline has been amended by:  677436-2023
06/09/2023    S171

Česko-Stráž pod Ralskem: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2023/S 171-538662

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: DIAMO, státní podnik
Národní identifikační číslo: 00002739
Poštovní adresa: Máchova 201/
Obec: Stráž pod Ralskem
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
PSČ: 47127
Země: Česko
Kontaktní osoba: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno
E-mail: vz@mt-legal.com
Tel.: +420 222866555
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.diamo.cz/cs/pku
Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Národní identifikační číslo: 28305043
Poštovní adresa: Jana Babáka 2733/11
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61200
Země: Česko
E-mail: vz@mt-legal.com
Tel.: +420 222866555
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mt-legal.com/
Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru - Odstranění letiště Líně a následné hrubé terénní úpravy

II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zadavatel hodlá realizovat stavební projekt „Odstranění letiště Líně a následné hrubé terénní úpravy“ (dále jen „Projekt“ nebo „Stavba“) spočívající v demolici staveb, sanaci a hrubých terénních úpravách v lokalitě letiště Líně, který je blíže specifikovaný v Inženýrských podkladech pro účely zpracování projektové dokumentace pro Projekt (dále jen „Inženýrské podklady“). Realizaci sanace a hrubých terénních úprav bude předcházet demolice stávajících stavebních objektů a zpevněných ploch v rozsahu cca 130 nadzemních a podzemních stavebních objektů, včetně inženýrských sítí technické infrastruktury a přeložek, dále betonové, asfaltové, panelové a štěrkové zpevněné plochy (dále jen „demolice“). Demolice jsou nedílnou součástí Stavby.

Předmětem zadávané veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v rozsahu:

1) Projektové dokumentace pro vydání souhlasu s odstraněním stavby (v rámci projektu „Odstranění letiště Líně a následné hrubé terénní úpravy“) (dále jen „DBP“);

2) Projektové dokumentace pro vydání společného povolení záměru hrubých terénních úprav (dále jen „DUSP“); a

3) Projektové dokumentace pro provedení stavby záměru hrubých terénních úprav, tj. projektové dokumentace pro výběr generálního zhotovitele stavby (dále jen „PDPS“).

Předmětem plnění je dále zajištění veškerých potřebných povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek (vše dle specifikace a za podmínek obsažených v Inženýrských podkladech a přílohách této zadávací dokumentace) dle specifikace a za podmínek obsažených v Inženýrských podkladech nezbytných pro řádné (bezvadné) podání ohlášení záměru odstranit stavbu (cca 130 nadzemních a podzemních stavebních objektů a zpevněných ploch) a získání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby či povolení k odstranění stavby a dále zajištění veškerých potřebných povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného povolení hrubých terénních úprav (dále jen „SP“) a získání pravomocného společného povolení hrubých terénních úprav.

Součástí předmětu plnění je dále rovněž výkon činností autorského dozoru Stavby.

Předmětem plnění je rovněž poskytování součinnosti zadavateli při realizaci dalších činností souvisejících s realizací Stavby a dále poskytování součinnosti při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele Stavby včetně součinnosti při případné předběžné tržní konzultace pro výběr zhotovitele Stavby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71320000 Technické projektování
71246000 Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
71247000 Dohled nad stavebními pracemi
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem předání výstupů jednotlivých plnění dle této smlouvy je sídlo objednatele, pokud nebude smluvními stranami sjednáno jiné místo předání. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby, neurčí-li Objednatel jinak.

II.2.4)Popis zakázky:

Zadavatel hodlá realizovat stavební projekt „Odstranění letiště Líně a následné hrubé terénní úpravy“ (dále jen „Projekt“ nebo „Stavba“) spočívající v demolici staveb, sanaci a hrubých terénních úpravách v lokalitě letiště Líně, který je blíže specifikovaný v Inženýrských podkladech pro účely zpracování projektové dokumentace pro Projekt (dále jen „Inženýrské podklady“). Realizaci sanace a hrubých terénních úprav bude předcházet demolice stávajících stavebních objektů a zpevněných ploch v rozsahu cca 130 nadzemních a podzemních stavebních objektů, včetně inženýrských sítí technické infrastruktury a přeložek, dále betonové, asfaltové, panelové a štěrkové zpevněné plochy (dále jen „demolice“). Demolice jsou nedílnou součástí Stavby.

Předmětem zadávané veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v rozsahu:

1) Projektové dokumentace pro vydání souhlasu s odstraněním stavby (v rámci projektu „Odstranění letiště Líně a následné hrubé terénní úpravy“) (dále jen „DBP“);

2) Projektové dokumentace pro vydání společného povolení záměru hrubých terénních úprav (dále jen „DUSP“); a

3) Projektové dokumentace pro provedení stavby záměru hrubých terénních úprav, tj. projektové dokumentace pro výběr generálního zhotovitele stavby (dále jen „PDPS“).

Předmětem plnění je dále zajištění veškerých potřebných povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek (vše dle specifikace a za podmínek obsažených v Inženýrských podkladech a přílohách této zadávací dokumentace) dle specifikace a za podmínek obsažených v Inženýrských podkladech nezbytných pro řádné (bezvadné) podání ohlášení záměru odstranit stavbu (cca 130 nadzemních a podzemních stavebních objektů a zpevněných ploch) a získání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby či povolení k odstranění stavby a dále zajištění veškerých potřebných povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného povolení hrubých terénních úprav (dále jen „SP“) a získání pravomocného společného povolení hrubých terénních úprav.

Součástí předmětu plnění je dále rovněž výkon činností autorského dozoru Stavby.

Předmětem plnění je rovněž poskytování součinnosti zadavateli při realizaci dalších činností souvisejících s realizací Stavby a dále poskytování součinnosti při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele Stavby včetně součinnosti při případné předběžné tržní konzultace pro výběr zhotovitele Stavby.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti člena realizačního týmu - č. 1 Vedoucí realizačního týmu (hlavní inženýr projektu), č. 3 Geotechnik a č. 8 Specialista na inženýrskou činnost / Váha: 40 %
Cena - Váha: 60 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 90
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Doplnění k bodu II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému - Zpracování projektové dokumentace do 90 kalendářních dnů od zahájení plnění, část plnění Autorský dozor - po dobu trvání stavby (předpokládaná celková doba realizace stavby maximálně 24 měsíců, část plnění Poskytování součinnosti průběžně.

Opatření k ochraně důvěrných informací:

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele na skutečnost, že následující části přílohy č. 3. zadávací dokumentace:

• Inženýrské podklady pro účely zpracování projektové dokumentace;

• Geologické průzkumy;

• Kontaminační průzkum a pasport staveb I.

• Archivní dokumentace;

• Generel záměru odstranění letiště Líně a následné hrubé terénní úpravy;

obsahují citlivé a důvěrné informace, a proto tyto části zadávací dokumentace budou poskytnuty dodavatelům výhradně na základě jejich písemné žádosti a oproti podpisu prohlášení o zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích (dále jen „NDA“).Vzor NDA tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 4. Uvedené části zadávací dokumentace budou dodavatelům po podpisu NDA poskytnuty výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena. Blíže viz čl. 2.1 Zadávací dokumentace.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dle § 77 odst. 1 ZZVZ - Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ - Výpis z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenský list, resp. jiné oprávnění k podnikání v oboru: Projektová činnost ve výstavbě.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel nepožaduje

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

zadavatel nepožaduje

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 17/10/2023
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 17/10/2023
Místní čas: 10:05
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání elektronicky podaných nabídek je v souladu s § 109 ZZVZ neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/09/2023