Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538663-2021

22/10/2021    S206

Denmark-Silkeborg: Cleaning services

2021/S 206-538663

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: TH. LANGS HF & VUC
Postal address: Hostrupgade 48-56
Town: Silkeborg
NUTS code: DK04 Midtjylland
Postal code: 8600
Country: Denmark
Contact person: Pia Blæsbjerg (på vegne af ordregiver)
E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk
Internet address(es):
Main address: http://www.thlangshf-vuc.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rengøringsservice - TH. LANGS HF & VUC

II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Rengøringsservice på ca. TH. LANGS HF & VUC. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering (option) omfatter ind- og udvendig facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Opgaven udbydes samlet

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af Ordregivers eget personale.

Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør

Udbuddets omfang fremgår af Bilag A i udbudsbetingelserne.

Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte Ydelse.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 838 110.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90911300 Window-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK04 Midtjylland
Main site or place of performance:

Silkeborg

II.2.4)Description of the procurement:

Rengøringsservice på ca. TH. LANGS HF & VUC. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring på ca. 5.300 m2 og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering (option) omfatter ind- og udvendig facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Opgaven udbydes samlet

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af Ordregivers eget personale.

Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør

Udbuddets omfang fremgår af Bilag A i udbudsbetingelserne.

Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte Ydelse.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 45
Price - Weighting: 55
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.

Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Tilbudsgiver bedes orientere sig om de samlede krav i det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i CTM-systemet på det konkrete udbud under ”Se udbudsdokumenter”.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 132-351119
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Rengøringsservice - TH. LANGS HF & VUC

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DanrenBogdol A/S
Town: Odense C
NUTS code: DK031 Fyn
Postal code: 5000
Country: Denmark
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 684 923.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Tilbudsgiver skal tilmelde sig udbuddet og afgive tilbud via det elektroniske udbudssystem (CTM-Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp.

Tilbudsgiver skal holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.

Hver tilbudsgiver kan alene indgive et tilbud i form af udfyldt ESPD.

ESPD udarbejdes online i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. VIGTIGT: Ordregiver kan IKKE læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet tilbuddet på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. En tilbudsgiver der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse, vil ikke være konditionsmæssig.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal særskilt ESPD fremsendes for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen.

I disse tilfælde skal de i sammenslutningen deltagende virksomheder i deres ESPD del II A svare

”Ja” til spørgsmålet, ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, ligesom deltagerens rolle i konsortiet beskrives.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af kontrakten.

Dokumentation: For tilbudsgivere, som udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), gælder desuden, at de som en del af dokumentationen skal fremlægge en underskrevet konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. I sådanne tilfælde skal tilbudsgiver i ESPD del II afsnit C (”Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet”) svare ”Ja”.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til den økonomiske/finansielle formåen og/eller den tekniske/faglige formåen, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav, skal tilbudsgiver vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af disse andre enheder med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III og IV. Desuden skal tilbudsgiver udfylde ESPD del V.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgivers og de støttende enheders samlede egnethed, der vurderes.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår tilbudsgivers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen, idet tilbudsgivers økonomiske formåen allerede er indregnet i moderselskabets regnskabstal.

Opmærksomheden henledes desuden på, at såfremt tilbudsgiver baserer sin tekniske og faglige formåen på andre enheders kapacitet, skal den/de pågældende enheder udføre den del af Kontrakten, som enhedens kapacitet relaterer sig til.

Dokumentation: For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen og faglige og tekniske formåen, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser overfor ordregiver under den udbudte kontrakt.

Virksomheder i en sammenslutning og støttende enheder, hvor autenticiteten ikke kan konstateres af det elektronisk udbudssystem (CTM-systemet), skal underskrive ESPD.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
Town: x
Country: Denmark
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 02/06/2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

- 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021