We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Diensten - 538665-2019

14/11/2019    S220    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Parma: Bijstand aan de eenheid Beoordeling en Methodologische ondersteuning bij de verlening van diensten aan de EFSA inzake R-codering, programmering, gericht R-advies (bugs oplossen, convergentieproblemen aanpakken, code optimaliseren)

2019/S 220-538665

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Postadres: Via Carlo Magno 1A
Plaats: Parma
NUTS-code: ITH52
Postcode: 43126
Land: Italië
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Adres van het kopersprofiel: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5687
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5687
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bijstand aan de eenheid Beoordeling en Methodologische ondersteuning bij de verlening van diensten aan de EFSA inzake R-codering, programmering, gericht R-advies (bugs oplossen, convergentieproblemen aanpakken, code optimaliseren)

Referentienummer: OC/EFSA/AMU/2019/02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbestedingsprocedure is het sluiten van een raamovereenkomst voor 4 jaar met een ondernemer teneinde de „R-diensten voor EU-projecten (R4EU)”.

De doelstellingen van de opdracht die voortvloeit uit de huidige aanbestedingsprocedure zijn de volgende:

— ontwikkeling van webinterfaces in R die in een ShinyProxy-platform worden geplaatst voor het hosten van webapplicaties;

— ondersteuning voor het beheer en het onderhoud van de ShinyProxy-server in de cloudinfrastructuur van de EFSA;

— bijwerking van R-kennis;

— ad-hocadvies.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH52
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aard van de opdracht: enkelvoudige raamovereenkomst.

Looptijd van de raamovereenkomst: 1 jaar + maximaal driemaal automatisch verlengbaar voor een totale maximumlooptijd van 4 opeenvolgende jaren.

Informatie over begroting: het beschikbare financiële plafond voor specifieke opdrachten/bestelformulieren in het kader van de raamovereenkomst bedraagt 1 000 000 EUR, gedurende een totale maximumperiode van 4 opeenvolgende jaren. Dit plafond bevat al een marge van 10 % voor onvoorziene uitgaven en mogelijke prijsindexeringen.

Tenuitvoerleggingsmodaliteiten van de raamovereenkomst: de raamovereenkomst wordt ten uitvoer gelegd via specifieke opdrachten/bestelformulieren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: prijs / Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

maximaal driemaal automatisch verlengbaar voor een totale maximumlooptijd van 4 opeenvolgende jaren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/01/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/01/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

EFSA - Via Carlo Magno 1A, Parma, 43126, ITALIË.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2019