Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 538665-2019

14/11/2019    S220    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Italien-Parma: Stöd till enheten för bedömning och metodstöd för tillhandahållande av tjänster till Efsa avseende R kodning, programmering, ad hoc-rådgivning avseende programspråket R (buggfixande, konvergensfrågor som uppstår, kodoptimering)

2019/S 220-538665

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)
Postadress: Via Carlo Magno 1A
Ort: Parma
Nuts-kod: ITH52
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Upphandlarprofil: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5687
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5687
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till enheten för bedömning och metodstöd för tillhandahållande av tjänster till Efsa avseende R kodning, programmering, ad hoc-rådgivning avseende programspråket R (buggfixande, konvergensfrågor som uppstår, kodoptimering)

Referensnummer: OC/EFSA/AMU/2019/02
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Avsikten med upphandlingsförfarandet är att ingå ramavtal för fyra år med en uppdragstagare med syfte att fortsätta ‘R Services för EU-projekt (R4EU)’.

Specifika mål för kontraktet som ska upprättas till följd av föreliggande upphandlingsförfarande är följande:

— Utveckling av web-gränssnitt i R som kommer att placeras i en värdplattforms-app för blank proxyserver,

— supportledning och underhåll av den blanka proxyservern i EFSA molnets infrastruktur,

— uppdatering av R-kunskap,

— ad hoc-rådgivning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITH52
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Typ av kontrakt: Enskilt ramavtal.

Ramavtalets löptid: 1 år med automatisk förlängning upp till 3 gånger för en total längsta löptid på 4 på varandra följande år.

Budgetinformation: Det finansiella tak som är tillgängligt för specifika kontrakt/ordersedlar inom ramen för ramavtalet under en total längsta period på 4 på varandra följande år är 1 000 000 EUR. Detta tak innefattar redan 10 % för oförutsedda utgifter samt möjliga prisindexregleringar.

Genomförandevillkor för ramavtalet: Ramavtalet kommer att genomföras med användande av särskilda kontrakts-/ordersedlar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 70
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 30
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Automatisk förlängning upp till 3 gånger för en sammanlagd längsta löptid på 4 på varandra följande år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/01/2020
Lokal tid: 14:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/01/2020
Lokal tid: 14:00
Plats:

EFSA, Via Carlo Magno 1A, Parma, 43126, ITALIEN.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/11/2019