Services - 538770-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sliven: Structural engineering consultancy services

2021/S 206-538770

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA SLIVEN
National registration number: 000590654
Postal address: bul. TsAR OSVOBODITEL No..1
Town: gr.Sliven
NUTS code: BG342 Сливен / Sliven
Postal code: 8800
Country: Bulgaria
Contact person: Ginka Tuzharova
E-mail: g_tujarova@abv.bg
Telephone: +359 44611127
Fax: +359 44662350
Internet address(es):
Main address: https://mun.sliven.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/25538
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, по две обособени позиции

II.1.2)Main CPV code
71312000 Structural engineering consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предмет на настоящата обществената поръчка е: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване „Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект; Обособена позиция № 2: Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)“

Обособена позиция 1:Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект в т.ч. и по част „Енергийна ефективност“ (когато е необходимо) във фаза „Технически проект” или „Работен проект”,Обособена позиция 2: Комплексна консултантска услуга (Строителен надзор и инвеститорски контрол)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 100 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71310000 Consultative engineering and construction services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342 Сливен / Sliven
Main site or place of performance:

Община Сливен

II.2.4)Description of the procurement:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект в т.ч. и по част „Енергийна ефективност“ (когато е необходимо) във фаза „Технически проект” или „Работен проект”, предоставен от Възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал.5 от ЗУТ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

„Най – ниска цена“ за ОП 1 се определя по формулата: К = К1 + К2 + К3

, където

К1-% от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект до 10 000 лв без ДДС с макс.брой точки-50т

К2- % от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект над 10 000 лв до 30 000 лв с макс.брой точки - 30т

К3-% от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект над 30 000 лв без ДДС с макс.бр.т - 20т

II.2)Description
II.2.1)Title:

Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71310000 Consultative engineering and construction services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342 Сливен / Sliven
Main site or place of performance:

Община Сливен

II.2.4)Description of the procurement:

Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол), която включва;

ДЕЙНОСТ 1: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ДЕЙНОСТ 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНТРОЛ НА ВИДА, КОЛИЧЕСТВОТО, КАЧЕСТВОТО И СТОЙНОСТТА НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ИМЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

„Най – ниска цена“ за ОП2 се определя по формулата:

Д = С х 0,5 + И х 0,5

, където:

С - строителен надзор:

С = С1 *25+ С2*35 + С3*40

И - инвеститорски контрол:

И = И1*20+ И2*35 + И3*45

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 141-374862
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 16395
Lot No: 1
Title:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, по две обособени позиции: Обособена позиция 1:

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: НОВЕЛ ЕООД
National registration number: 119514155
Postal address: ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ №.6, офис 5
Town: гр. Сливен
NUTS code: BG342 Сливен / Sliven
Postal code: 8800
Country: Bulgaria
E-mail: novel2000@abv.bg
Telephone: +359 888438677
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 100 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 100 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Община Сливен
Postal address: бул. "Цар Освободител" № 1
Town: Сливен
Postal code: 8800
Country: Bulgaria
E-mail: g_tujarova@abv.bg
Telephone: +359 44611127
Fax: +359 44662350
Internet address: www.sliven.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021