Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538770-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sliven: Structural engineering consultancy services

2021/S 206-538770

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA SLIVEN
National registration number: 000590654
Postal address: bul. TsAR OSVOBODITEL No..1
Town: gr.Sliven
NUTS code: BG342 Сливен / Sliven
Postal code: 8800
Country: Bulgaria
Contact person: Ginka Tuzharova
E-mail: g_tujarova@abv.bg
Telephone: +359 44611127
Fax: +359 44662350
Internet address(es):
Main address: https://mun.sliven.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/25538
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, по две обособени позиции

II.1.2)Main CPV code
71312000 Structural engineering consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предмет на настоящата обществената поръчка е: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване „Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект; Обособена позиция № 2: Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)“

Обособена позиция 1:Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект в т.ч. и по част „Енергийна ефективност“ (когато е необходимо) във фаза „Технически проект” или „Работен проект”,Обособена позиция 2: Комплексна консултантска услуга (Строителен надзор и инвеститорски контрол)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 100 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71310000 Consultative engineering and construction services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342 Сливен / Sliven
Main site or place of performance:

Община Сливен

II.2.4)Description of the procurement:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект в т.ч. и по част „Енергийна ефективност“ (когато е необходимо) във фаза „Технически проект” или „Работен проект”, предоставен от Възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал.5 от ЗУТ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

„Най – ниска цена“ за ОП 1 се определя по формулата: К = К1 + К2 + К3

, където

К1-% от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект до 10 000 лв без ДДС с макс.брой точки-50т

К2- % от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект над 10 000 лв до 30 000 лв с макс.брой точки - 30т

К3-% от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект над 30 000 лв без ДДС с макс.бр.т - 20т

II.2)Description
II.2.1)Title:

Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71310000 Consultative engineering and construction services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342 Сливен / Sliven
Main site or place of performance:

Община Сливен

II.2.4)Description of the procurement:

Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол), която включва;

ДЕЙНОСТ 1: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ДЕЙНОСТ 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНТРОЛ НА ВИДА, КОЛИЧЕСТВОТО, КАЧЕСТВОТО И СТОЙНОСТТА НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ИМЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

„Най – ниска цена“ за ОП2 се определя по формулата:

Д = С х 0,5 + И х 0,5

, където:

С - строителен надзор:

С = С1 *25+ С2*35 + С3*40

И - инвеститорски контрол:

И = И1*20+ И2*35 + И3*45

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 141-374862
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 16395
Lot No: 1
Title:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, по две обособени позиции: Обособена позиция 1:

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: НОВЕЛ ЕООД
National registration number: 119514155
Postal address: ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ №.6, офис 5
Town: гр. Сливен
NUTS code: BG342 Сливен / Sliven
Postal code: 8800
Country: Bulgaria
E-mail: novel2000@abv.bg
Telephone: +359 888438677
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 100 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 100 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Община Сливен
Postal address: бул. "Цар Освободител" № 1
Town: Сливен
Postal code: 8800
Country: Bulgaria
E-mail: g_tujarova@abv.bg
Telephone: +359 44611127
Fax: +359 44662350
Internet address: www.sliven.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021