Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538770-2021

22/10/2021    S206

България-Сливен: Консултантски инженерни услуги в строителството

2021/S 206-538770

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА СЛИВЕН
Национален регистрационен номер: 000590654
Пощенски адрес: бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №.1
Град: гр.Сливен
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Гинка Тужарова
Електронна поща: g_tujarova@abv.bg
Телефон: +359 44611127
Факс: +359 44662350
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://mun.sliven.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/25538
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, по две обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
71312000 Консултантски инженерни услуги в строителството
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществената поръчка е: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване „Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект; Обособена позиция № 2: Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)“

Обособена позиция 1:Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект в т.ч. и по част „Енергийна ефективност“ (когато е необходимо) във фаза „Технически проект” или „Работен проект”,Обособена позиция 2: Комплексна консултантска услуга (Строителен надзор и инвеститорски контрол)

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:

Община Сливен

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект в т.ч. и по част „Енергийна ефективност“ (когато е необходимо) във фаза „Технически проект” или „Работен проект”, предоставен от Възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал.5 от ЗУТ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

„Най – ниска цена“ за ОП 1 се определя по формулата: К = К1 + К2 + К3

, където

К1-% от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект до 10 000 лв без ДДС с макс.брой точки-50т

К2- % от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект над 10 000 лв до 30 000 лв с макс.брой точки - 30т

К3-% от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект над 30 000 лв без ДДС с макс.бр.т - 20т

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:

Община Сливен

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол), която включва;

ДЕЙНОСТ 1: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ДЕЙНОСТ 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНТРОЛ НА ВИДА, КОЛИЧЕСТВОТО, КАЧЕСТВОТО И СТОЙНОСТТА НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ИМЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

„Най – ниска цена“ за ОП2 се определя по формулата:

Д = С х 0,5 + И х 0,5

, където:

С - строителен надзор:

С = С1 *25+ С2*35 + С3*40

И - инвеститорски контрол:

И = И1*20+ И2*35 + И3*45

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 141-374862
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 16395
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, по две обособени позиции: Обособена позиция 1:

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/10/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: НОВЕЛ ЕООД
Национален регистрационен номер: 119514155
Пощенски адрес: ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ №.6, офис 5
Град: гр. Сливен
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Пощенски код: 8800
Държава: България
Електронна поща: novel2000@abv.bg
Телефон: +359 888438677
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Община Сливен
Пощенски адрес: бул. "Цар Освободител" № 1
Град: Сливен
Пощенски код: 8800
Държава: България
Електронна поща: g_tujarova@abv.bg
Телефон: +359 44611127
Факс: +359 44662350
Интернет адрес: www.sliven.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/10/2021