Services - 538770-2021

22/10/2021    S206

България-Сливен: Консултантски инженерни услуги в строителството

2021/S 206-538770

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА СЛИВЕН
Национален регистрационен номер: 000590654
Пощенски адрес: бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №.1
Град: гр.Сливен
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Гинка Тужарова
Електронна поща: g_tujarova@abv.bg
Телефон: +359 44611127
Факс: +359 44662350
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://mun.sliven.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/25538
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, по две обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
71312000 Консултантски инженерни услуги в строителството
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществената поръчка е: „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване „Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект; Обособена позиция № 2: Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)“

Обособена позиция 1:Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект в т.ч. и по част „Енергийна ефективност“ (когато е необходимо) във фаза „Технически проект” или „Работен проект”,Обособена позиция 2: Комплексна консултантска услуга (Строителен надзор и инвеститорски контрол)

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:

Община Сливен

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект в т.ч. и по част „Енергийна ефективност“ (когато е необходимо) във фаза „Технически проект” или „Работен проект”, предоставен от Възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал.5 от ЗУТ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

„Най – ниска цена“ за ОП 1 се определя по формулата: К = К1 + К2 + К3

, където

К1-% от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект до 10 000 лв без ДДС с макс.брой точки-50т

К2- % от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект над 10 000 лв до 30 000 лв с макс.брой точки - 30т

К3-% от ст-та на договор за изготвяне на инвест. проект над 30 000 лв без ДДС с макс.бр.т - 20т

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:

Община Сливен

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол), която включва;

ДЕЙНОСТ 1: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ДЕЙНОСТ 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНТРОЛ НА ВИДА, КОЛИЧЕСТВОТО, КАЧЕСТВОТО И СТОЙНОСТТА НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ИМЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

„Най – ниска цена“ за ОП2 се определя по формулата:

Д = С х 0,5 + И х 0,5

, където:

С - строителен надзор:

С = С1 *25+ С2*35 + С3*40

И - инвеститорски контрол:

И = И1*20+ И2*35 + И3*45

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 141-374862
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 16395
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, по две обособени позиции: Обособена позиция 1:

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/10/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: НОВЕЛ ЕООД
Национален регистрационен номер: 119514155
Пощенски адрес: ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ №.6, офис 5
Град: гр. Сливен
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Пощенски код: 8800
Държава: България
Електронна поща: novel2000@abv.bg
Телефон: +359 888438677
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Община Сливен
Пощенски адрес: бул. "Цар Освободител" № 1
Град: Сливен
Пощенски код: 8800
Държава: България
Електронна поща: g_tujarova@abv.bg
Телефон: +359 44611127
Факс: +359 44662350
Интернет адрес: www.sliven.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/10/2021