Diensten - 538799-2022

03/10/2022    S190

Nederland-Utrecht: Diensten voor e-leren

2022/S 190-538799

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: Tiberdreef 12 -24, IUC Belastingdienst
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3561 GG
Land: Nederland
Contactpersoon: Anne Wietske de Louw
E-mail: ame.de.louw@belastingdienst.nl
Telefoon: +31 611521049
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

E-learning

Referentienummer: IUC21-610
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80420000 Diensten voor e-leren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het contracteren van één opdrachtnemer voor maximaal 6 jaar die een gebruiksrecht op een generiek "online" trainingsaanbod (E-learnings) verleent door het online trainingsaanbod te ontsluiten per deelnemende organisatie conform één van de vier beschreven scenario's.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De E-learning wordt aanbesteed voor 16 deelnemende organisaties binnen de Rijksoverheid.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prestatie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Leer- en werkvormen / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatschappelijke verantwoord ondernemen / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Demo / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De initiële looptijd van de overeenkomst is 3 jaar en één maand en kan daarna met drie keer één jaar worden verlengd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 045-116230
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

E-learning

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SkillsTown B.V.
Nationaal identificatienummer: 62780506
Postadres: Bogert 31 14de verdiep
Plaats: EINDHOVEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5612LX
Land: Nederland
Telefoon: +31 881410000
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612012
Fax: +31 883610694
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Tot 20 dagen na het voorgenomen besluit tot gunning.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Meldpunt klachtafhandeling aanbestedingen Belastingdienst / website commissie van aanbestedingsexperts. Zie voor een toelichting op de klachtafhandeling de aanbestedingsdocumenten.
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: klachtenmeldpuntaanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2022